پورتال شهرداری تهران – مسکن و ساختوساز

حدود یک قرن پیش هنگامی که می خواستند از تهران نام ببرند و این شهر زیبا را معرفی کنند معمولا سردر باغ ملی به همراه نقارخانه ها، کاشی کاری ها و درهای بزرگی که داشت را به تصویر می کشیدند. از توی حجله هم میشود رفت به عالم آخرت و بچه هم داشت. یعنی تو هم که رفتی فرقی نکرد. راستی تو با این قضیه چه میکردی؟ کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند، جهت کاهش اعتبارات هزینهای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسائل نقلیه)، طبق آییننامهای که توسط سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند.

تا عاقبت همه خسته شدند و صاحبخانه سپردش به تیمارستان. همان طورى که شایسته مجلسى است که نماینده افکار عمومى مردم ایران است چون تمام مردم ایران نسبت به دولت آقاى دکتر مصدق اعتماد و اطمینان دارند مخالف هم خیلى کم و در مجلس تقریباً نیست ولى بنده که یک فرد حزبى هستم و اصول مخالفت و موافقت متکى به مرام و روش معینى است البته میتوانم به اسم مخالف مشروط راجع به برنامه صحبت بکنم برنامه همیشه با دولتها توأم بوده است و هر دفعه که دولتى به مجلس معرفى میشده یک برنامهاى هم با خودش میآورده است ولى تصور میکنم چه آنهایی که برنامه را مینوشتند و چه آنهایى که برنامه را گوش میدادند و چه ملت ایران میدانستند که این برنامه مفهوم معینى ندارد و جزیى از تشریفات معرفى کابینه است براى این که هیچ وقت به این برنامهها عمل نشده است ولى این دفع برنامه برنامه دولتى است که عملاً نشان داده است که آنچه میگوید میکند و بنابراین برنامه یک مفهوم معین و مشخصى دارد و بحث و شور در اطراف مطالبش واقعیت دارد قسمت اول برنامه پشتیبانى از منشور ملل متحد است پشتیبانى از منشور ملل متحد و سازمانهاى بینالمللى بیان یک سیاست معین و مشخصى است مفهومش این است که دولت ایران بنابر اراده ملت ایران با دستهبندیها و بلوکهاى موجود در دنیا سر و کارى ندارد و همان طورى که خواست مردم ایران است خواهان صلح جهانى است سازمانهاى بینالمللى که مأمور صلح جهانى هستند مورد پشتیبانى ملت ایران هستند این بیان سیاست شاید چند مرتبه دیگر هم در برنامههاى دولتها شده است ولى طرز عمل طورى بوده که یادگارهاى تلخى در مردم ایران باقى گذاشته است مردم اکثر از این سازمانهاى بینالمللى و به این سازمانها خوشبین نبودند و به حق خودشان میگفتند که به چه مناسبت باید ملت ایران مخارج هنگفت این نمایندگىها را تحمل کنند و این نمایندگىها یا اصلاً در سازمانها اظهار وجود نکنند و یا اگر میکنند فقط یک عده آرایى باشند که به نفع سیاستهاى معینى داده میشود ولى رأى لاهه نشان داد که اگر دولتى ملى بر سر کار باشد اگر مردمانى دانا و فهمیده و وطنپرست را به سازمانهاى بینالمللى بفرستند مسلماً از نتایج و منافع سازمانهاى بینالمللى هم برخوردار خواهند شد و در دوران صلح که روابط بین دولتها متکى به مقررات معین و مشخصى است همکارى باسازمان ملل متحد براى تمام ملل مخصوصاً ملل ضعیف امرى واجب و لازم است از این جهت و از جهت این که در حزب ما پشتیبانى از سازمان ملل متحد در رأس سیاست خارجى قرار گرفته است بنده وجود این ماده را در برنامه دولت تبریک عرض میکنم قسمت دوم برنامه که باز مربوط به سیاست خارجى است دوستى با تمام دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل است شاید در حال عادى چنین به نظر بیاید که این اعلام سیاست یک اعلام سیاست منفى است یعنى معنىاش این است که ما با همه اینها دوست هستیم با کسى سر و کارى نداریم و کسى هم با ما سر و کارى ندارد در صورتی که این صحیح نیست براى این که دوستى دو جانبه است و کافى نیست که یک دولتى تقاضاى دوستى بکند لازم است که طرف مقابل هم به این دوستى توجه داشته باشد و این دوستى را خواهان باشد این ماده دوستى با تمام دول بالاخص در تمام برنامههاى دولت دیده میشود ولى تصور میکنم تا خلع ید شرکت سابق نفت این ماده از برنامه مفهوم و معنى نداشت براى این که شرکت سابق نفت در تمام امور داخلى ایران مداخله داشت و با وجود یک چنین مداخلهاى از طرف یک دستگاه خارجى اعلام دوستى با تمام دول یک شوخى بیش نبود ولى از آن روزی که خلع ید انجام گرفت از آن روزی که قنسولگریهاى خارجى بسته شد از آن روز ملت ایران حسن نیت خودش را دایر به دوستى با تمام دول اعلام کرد و کاملاً نشان داد که براى جلب دوستى با سایر دول حاضر به تحمل هر گونه مشقت و مصیبت هست و این حسن نیت ملت ایران بر دنیا ثابت شده است ولى همان طورى که عرض کردم و باز راجع به این دوستى با دولتها برمیگردم حسن نیت براى اجراى این سیاست فوقالعاده مشکل کافى نیست و عمل ما باید در جهت این سیاست باشد و مخصوصاً وزارت خارجه ما باید مراقب باشد که این سیاست که مورد توجه تمام مردم ایران و در برنامه دولت ایران است به وسیله نمایندگان خارجى کاملاً عملى بشود و در داخل هم رفتار طورى باشد که کاملاً نشان بدهد که ملت ایران و دولت ایران طرفدار دوستى با تمام دولتها است متأسفانه آقاى نواب وزیر خارجه ایران در اینجا تشریف ندارند که عرایض بنده را گوش بکنند ولى با سابقهاى که ما در این دو سال از شخصیت و خدمات صادقانه ایشان در موضوع مبارزات نفت داریم بنده مطمئن هستم که پست وزارت خارجه در همین جهت که جهت تمایلات ملت ایران است قدم بر خواهند داشت و مخصوصاً دولتى که تکرار میکنم دولتى که سفیر کبیر انگلستان را آگرمان بهش نمیدهد به اسم این که این سفیر کبیر بیشتر در کلنىها بوده است و عادت کلنىها را دارد این دولت مسلماً به نمایندگانى که سابقه بندگى دارند باید دیگر اجازه ندهد که وزارت خارجه ایران باقى بمانند و امیدوارم که این وضعیت در سرلوحه اصلاحات قرار بگیرد.

یک روز ما رفتیم به سازمان برنامه تحقیقاتى شد مقدار زیادى پروندههاى مختلف که مسلماً مقادیر هنگفتى از اموال دولت حیف و میل شده بود آنجا تشکیل شد یک دولتى آمد و یک دولتى رفت تمام پروندههایی که آنجا بود بسته شد و گذاشته شد در بایگانى بروید ببینید این پروندهها را بخوانید و ببینید چه حقایقى است چه اشخاصى رفتهاند آنجا چه چیزها گرفتهاند و چقدر اموال ملت حیف و میل شده است در اداراتى که ابواب جمعى دارند اینها را بروید ببینید و مبالغ هنگفتى به دست بیاورید یک چیزى هم میخواستم عرض کنم این محاکم اختصاصى را از بین ببرید محاکم اختصاصى براى قضاى این مملکت بدترین چیزها است دلیل ندارد دیوان کیفر باشد دیوان محاکمات دارایى هم باشد آقا من یک چیزى به شما عرض میکنم الان ۱۳ سال است اهل یک قریهاى که عرض کردم آبکنار با دولت دعوى دارند سر همین اراضى خود دیوان دارایى حکم داده هنوز مواد حکم را نمیدهند به ثبت اسناد که مردم بتوانند سند مالکیتشان را بگیرند گاهى پروندهها پیدا نمىشود گاهى چیز دیگرى است این چه وضعى است چقدر باید دوندگى کرد گاهى باید یک کسى برود پروندهاش را پیدا کنند حکمش چنین شده چنان شده بعد باید ابلاغ بشود دوباره ابلاغ نشده این است که مردم یک قدرى نگرانى دارند یکى هم وضع پروسدورهاى عدلیه است محاکم خیلى طولانى میشود بعضى قوانین خیلى گیجکننده است که حتى قضات را گیج میکند وضع محاکمات را باید ساده کرد باید وقت محاکم را کوتاه کرد حتىالامکان محاکمات را اختصارى کرد که ارباب رجوع که رفتند آنجا دچار یک وقت ششماهه نشوند بعد وکیل دادگسترى بعد از شش ماه بیاید یک چیزى بنویسد که من مریضم برود شش ماه دیگر و وقتى این بدبخت به تمیز برسد که شاید اولادش شاید نوه دارد بنده هم قاضى هستم این مطالب هم هست نگرانى از دادگسترى و جریان محاکمات یکیاش طول محاکمه است دستگاههاى اختصاصى باید از بین برود چرا یک کسى را که به جرم سرقت مسلحانه گرفتهاند باید آنجا محاکمه بشود چه بسیار براى اشخاصی که در گوشه و کنار زوایاى مملکت پرونده ساختهاند و پروندهشان میرود آنجا و هیچ کس نمىتواند آنجا برود.

شهربانى، بنده نمىدانم راجع به شهربانى چه بگویم، براى این که یک دستگاهى است که هیچ راهى بنده نمىدانم مگر آن که یک شهربانى دیگر بسازند، یک شهربانى پهلوى آن از نو ساخته شود وقتى که حاضر و آماده شد، در آنجا را گل بگیرند. اما این نسخه هیچ افاقهای نکرده. به هووداری راضی شد اما به عمل نشد. اما تا یادم نرفته. دکتر گفته بود که تا مغز استخوانهاش پوک میشود. آن بچهای که شنونده قصههای تو بود با خود تو بگور رفت. از طرفی دیگر ذغال به مقدار کافی نه با کیفیت خوب، در جنوب شرقی ایران پیدا شده بود.

ارتش ایران امنیت راهها را به عهده دارد، و گاهى اوقات باید در امنیت داخلى شهرها مداخله کند، براى آن که ژاندارمرى ایران ژاندارمرى نیست ژاندارمرى ایران یک مسخره است. رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانهدار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع – مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. شمس قناتآبادی – خواستم راجع بصورت جلسه قبلی تذکری بدهم که این جملات که بعضیهایش مقدم و موخر میشود معنای جمله و اصل موضوع ازبین میرود بعد هم یک طوماری است که از اهالی خیابان ناصرخسرو و وابسته به مجمع مسلمانان مجاهد که در جریان قیام ملی ۳۰ تیر دو نفراز آنها شربت شهادت نوشیدهاند تقاضا کردهاند که نمایندگان ملت از طریق قانونی بخونخواهی کسانیکه بیگناه کشته شدهاند اقدام نمایند بعد هم تلگرافاتی است از شهرستانهای مختلف بخصوص مناطق نفت خیز رسیدهاست و تمام اینها این موضوع را دربردارد که ملت خواهان انتقام است.

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها – مصوب ۸ شهریور ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین. همچنین واژه «گازماخ» در ترکی به معنی «تهدیگ» است. و همچنین مقداری مذاکره مقدماتی درباره ساختن یک لوله گاز و رساندن گاز ایران از جنوب به مرز شوروی انجام شد. میزان کل سرمایه گذاری در صنعت گاز چنانکه در جدول شماره ۳ آمده بالغ بر ۲۴،۸ میلیارد ریال خواهد بود، از ۲۴،۸ میلیارد ریال مذکور ۲۱،۶۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی تأمین خواهد گردید و بقیه از درآمدهای اختصاصی شرکت ملی گاز ایران تأدیه خواهد شد. اصلاح مواد ۱۶ و ۲۳ آییننامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه – مصوب ۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۵ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا.

ارتش یک قسمت فنى است، یک کارگاه است، ارتش ما اسلحههاى گوناگون با وسایل موتورى عجیب و غریبى که دارد دیگر فقط یک دستگاه فنى است و یک دستگاه فنى را با اشخاص غیر فنى نمیتوان اداره کرد، و تعقیب این فکر عملی است غیر منطقى و هر قدر بیشتر پافشارى کنید بیشتر مأیوس خواهید شد، بیشتر نتیجه غلط خواهید گرفت. با میزی و گنجهای و هر دو خالی. ولی من از همان موقع هم به ایشان گفتم که بر اساس حسابهائی که کردم فکر میکنم باید قیمت بالاتری را بدست بیاوریم و توانستیم هیجده سنت و خردهای هر هزار پای مکعب را بفروشیم که بیست درصد بالای حدی بود که بعنوان دستورالعمل برای من تعیین شده بود.

نگاهی به ناظم کردم که پابپایم میآمد. مهندس حسیبی – بنده که الان صورت مجلس رامطالعه کردم یک اشتباهات چاپی دارد تصحیح میکنم ومیدهم باداره تندنویسی و مقام ریاست اجازه بفرمایند که تصحیح شود. یعنی دارد. دارد؟ بله دیگر. یعنی گردویی از درون پوسیده. مترو تبریز در نزدیکی ان هتل گزینه خوبی برای گشت های درون شهری ارزان است. هتل بینلمللی لاله از سال 1386 آغاز به فعالیت کرده، این هتل 40 کرانه (اتاق و سوئیت سنگی) مجهز دارد. خوب چه مانعی دارد؟ فصل پنجم به کشاورزی و دامپروری – برنامه عمرانی چهارم اختصاص دارد. از این رو تصمیم گرفت مکانی در کنار دارالفنون را به طبیبان فرهنگی و طبیبانی که فرنگ رفته اند اختصاص دهد که این طبیبان ضمن تدریس در مدرسه مبارکه بتوانند به درمان بیماران نیز بپردازند.

مردم تبریز اغلب ترک زبان (آذری) هستند و عده کمی از ساکنین این شهر به زبان فارسی سخن میگویند. در ادامه قصد داریم دو نمونه از مهمترین و معروف ترین جاذبه های گردشگری این شهر که شامل جاده چالوس و سد امیرکبیر هستند را برای افراد مورد بررسی قرار دهیم. برای خرید بلیط قطار تبریز و بلیط هواپیمای تبریز می توان به سایت دیوار تبریز نیز مراجعه کرد و آژانس های متعددی را در شهر تبریز یافت.

این لوح به مکانی به نام قلعه تاوری و تارمکیس ارجاع داده شده است. انبار بغل مستراح را به او داده بودند. بسیار خوب این طرح امضاکننده اولش جناب آقاى دکتر فاخر است و بنده تقدیم میکنم ملاحظه بفرمایید که کارد به استخوان رسیده است. کهبد- در جلسه گذشته بنده طوماری که تقدیم کرده بودم از طرف اهالی ساوجبلاغ و شهریار و کرج بوده کلمه کرج از قلم افتادهاست خواهش میکنم اصلاح شود. نایب رئیس – بسیارخوب اصلاح میشود. نایب رئیس – بسیارخوب، آقای مدرس. آقای زیرکزاده تشریف بیاورند.

نمایندگی آقای مجدزاده از رفسنجان تصویب میشود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط، به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیستمحیطی و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملّی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینههای موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیستمحیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعهی پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویتدار از ابتدای برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامهی اجرایی مربوط را به پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیأت وزیران برساند.

آییننامهی اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. و عمقزی با رو بنده و چاقچور، و با پایی که به خانه بند نمیشد! بهمین دلیل هم توانستیم تا آخر به این صورت کار بکنیم. باز هم پسر. نوهٔ دوم پسری تو. ولی تو بدان. و راستی میدانی چرا؟ راستی میدانی پدر؟ بچهٔ دومشان هم آمد. و راست گفته بود میدانی مادر چطور شد که من در رفتم؟ چون روی دستهٔ راست روبندهاش یک گل و بوته انداخته بود. برای جارو و گونی و گچ وغیره، سالون را هم که دوتا اطاق جا زده بودند تازه شده بود یازده تا.

دیدگاهتان را بنویسید