همه چیز در مورد تبریز

اوج جلال و اهمیت تبریز همین زمان بود. پارک شاه گلی در دوران صفویان گسترش یافت و در حکومت وقت پهلوی به شهرداری تبریز به عنوان یک گردشگاه عمومی واگذار شد. به عبارت دیگر اصل نخستین طالب آن بود و هست که موانع اساسی گسترش کمی تعلیم و تربیت را از میان برداردو اصل ثانوی در پی آن رفته و میرود که آموزش و پرورش را با نیازها و مقتضیات جهان پیشرو امروز از جهت معنی و محتوی منطبق سازد. تذکر قانونی بنده این بود که مطابق اصل الحاقی بمتمم قانون اساسی مجلسین شورای ملی و سنا مکلفند پس از رسمیت یافتن مجلسین بلافاصله در مورد اصول ۴-۵-۶-۷- قانون اساسی و تفسیر مربوط باصل هفتم و همچنین در اصل هشتم و اصل ۴۹ متمم آن تجدید نظر نمایند توضیحی که در این خصوص عرض کرده بودم و محرک اصلی بنده در این تذکر قانونی بوده وهست این بود که چون شایعات و انتشاراتی بین مردم د رمحافل سیاسی و غیر سیاسی و روزنامهها در اطراف این مطلب داده میشود که ممکن است موجب نگرانی ملت ایران شده باشد.

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، وفق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، به وسیله ماموران خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند. تعیین شرایط اجازه تحصیل اعتبار از موسسه جی.آی.ای ایتالیایی – مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین. بطوریکه در جلسه گذشته جناب آقای نخستوزیر در اینجا بیان فرمودند معلوم شد تذکر قانونی بنده مرکب ا زهیئت رئیسه مجلسین شورای ملی و سنا بوده صحبت کردهاند و قرار شدهاست زودتر اقدام بفرمایند.

مکرم- یک یادداشتی است که آقای کهبد دادهاند و تقاضا کردهاند که از قول نده تذکر بدهید که با وجود امری که جناب آقای نخست وزیر دادهاند گَرد د. انصاف میدهم که تندنویسی مجلس حقیقه زحمت میکشند و تا حدی که امکان پذیر است سعی میکنند بیانات نمایندگان را درست یادداشت کنند و بچاپ برسانند لیکن متاسفانه با این چند نفر تند نویس انجام این منظور مقدور نیست و غالبا صورت مذاکرات مجلس مورد ایراد و اعتراض آقایان نمایندگان قرار میگیرد امیدوارم همانطور که مکرر در این خصوص صحبت شده و کارپردازی مجلس وعده دادهاند باتهیه ونصب یکدستگاه ضبط صوت رفع این نقیصه را بفرمایند اما مطلبی که میخواستم به عرض مجلس برسانم این است که در جلسه ۲۷ فروردین ماه بنده یک تذکر قانونی راجع باصل الحاقی بمتمم قانون اساسی دادم و توضیح مختصری هم عرض کردم.

نبوی – این پیشنهادازنظر اینکه دولت قبول کردهاست بجای لایحه دولت است و چون هیئت رئیسه دستور دادهاند که پیشنهادراطبع کردهاند و توزیع کردهاند بایدرعایت ۴۸ ساعت بشود(صحیح است) اگرآقایان موافقت میفرمایند مطابق آئین نامه دراین جلسه مطرح نشود درجلسه بعد مطرح بشود و انشاء الله درآن جلسه تمام میشود. یعنی کمک اقتصادی بانکی آن هم عملی بشود اینها پیشرفتهایی است که در کار برنامه ما حاصل شدهاست این سال اول در واقع سال تهیه عمل بودهاست بجهت اینکه قبلا که طرحها ونقشههای عملی حاضر نشده بود و تحقیقات کلی بودهاست اما در این یکسال است که دستگاهی که تشکیل شدهاست پرداختهاست بتهیه طرحها یعنی طرحها وقتی که تمام بشودمیتوانند بعمل بگذارند، مناقصه بگذارند چنانکه دو سه قلمش الان شدهاست این دو سدی که در سیستان الان شروع به ساختمان کردهاند نتیجه همان مطالعات است سد کرج که الان یک قسمتش شروع شدهاست به ساختمان نتیجه همان مطالعات و نقشههای دقیقی است که تهیه شدهاست و همچنین جاهای دیگر که برای قسمت آبیاری گروههای زیادی فرستاده شدهاست (فقیهزاده ـ غیر از قزوین) این را عرض کنم همه جا مشغول هستند و این مقدمات را دارند تهیه میکنند و امیدواریم از سال دوم فعالیت خیلی زیادی آقایان ملاحظه بکنند اما این کارها یک کارهای پر دامنهای است مال آیندهاست کار امروز و فردا، یک ماه و یک سال نیست اینکارهایی است که امیدواریم برای آینده مملکت سعادت وترقی داشته باشد اینکه فرمودند بهمه جا باید برسد، البته باید بهمه جا برسد اما بهمه جا رسیدن این نیست که ما یک پولی را تقسیم بکنیم و بهر جا یک سهمی بدهیم باید اول دید هرجایی چه کاری لازم دارد آنوقت کارش را تهیه کرد و سهمش را داد چنانچه ملاحظه میفرمایید یک جا آبیاری شروع شدهاست پول میدهیم، یکجا کشاورزی، یک جا معادن، یک جا صنایع و کارخانهها چه بسازند و چه کارخانههای موجود را اصلاح بکنند، جاهای دیگر جنگل دارد، دستگاه جنگلبانی اصلاح میشود، جای دیگر پرورش برای دام و حیوانات است و تشکیلات میخواهد این است که وقتی به این جور نگاه میکنیم میبینیم همه جا سهم خودش را میگیرد، هیئتهای اکتشافی که بجنوب رفتهاند اینها مشغول اکتشافات معادن هستند در قسمت نفت و سایر معادن مشغول مطالعات هستند، همچنین مشغول مطالعات آبیاری هستند، بالاخره هیئتهایی برای بهداشت رفتهاند برای دفع مالاریا الان چندین هیئت داریم در نقاط مختلف که دارند کارهای اساسی میکنند این برای سلامت مردم است وقتی که مردم سالم نبودند کار اصلا ازشان بر نمیآید، خوب اینها همه جنبه برنامهای دارد، همه جزو کارهای برنامهاست و اما قسمت اینکه آقای کهبد هم تذکر دادند تولیدی باشد، خوب همه این کارها مربوط به تولید است وقتی ما در آبیاری کار میکنیم این برای تولید است، وقتی برای اصلاح کشاورزی کار میکنیم به جهت تولید است بالاخره وقتی کار بهداشتی میکنیم این را میخواهیم عرض کنم که این کار تولیدی است، بجهت اینکه وقتی مردم سالم نباشند، قوه نداشته باشند تولید خوب نمیشود اینها همه مربوط بهم است.

قبلاً اشاره کردم که از چندی پیش به برقراری نظام مدیریت غیر متمرکز در وزارت آموزش و پرورش پرداختهایم. در مورد تعلیمات متوسطه قبلاً به لزوم تنوع بیشتر و بسط بیش از پیش دورههای حرفهای و فنی و تقویت جنبههای عملی اشاره کردم. فقیهزاده ـ بنده راجع بصورت جلسه عرضی ندارم بنده خیال کردم موضوع دستور است وراجع به آن عرض داشتم. علیرغم توسعهخارقالعاده آموزش عالی در کشور ما طی سالهای اخیر، هنوز نسبت تحصیلکردگان عالی در مملکت به نیازهای روزافزون تخصصی در سطوح بالاوافی نیست و تعداد دانشجویان به کل جمعیت مدارس و مؤسسات آموزش کمتر از حد نصاب است.

در درجه اول آنچه که مورد علاقه ما بوده جمع آوری اطلاعاتی در مورد وضعیت اقلیتهای نژادی و وضعیت امنیتی مناطق عشایری و ارتباطاتی که بین آنها و مقامات محلی و دولت مرکزی بوده – سوالی که شاید مهم باشد که شما بدانید . ضمنادر۲ ماهه اخیر ۳ نفرازکارمندان این وزارت خانه با استفاده ازبورسهای سازمان بین المللی برای تکمیل اطلاعات بهزینه سازمانهای مزبور باروپا عزیمت نمودهاند. نقشه دهات در صورت امکان به وسیله مهندسین ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و الا به وسیله بنگاههای مقاطعهکاری فنی و یا مهندسیننقشهبردار ذیصلاحیت با نظارت مهندس ناظر وزارت کشاورزی و نماینده یا مهندس ثبت تهیه خواهد شد.

نبوی – ضمن قرائت اعضای کمیسیون معلوم شد بعضی در چهار جا انتخاب شدهاند و پاره ایی انتخاب نشدهاند خواستم استدعاکنم مقام ریاست دستور فرمایند که این شعب امروز یا روز دیگری تشکیل جلسه بدهند و ترتیب این کار را بدهند. اهمیت دوره مزبور در این است که به تشخیص ذوق و استعداد نوجوانان یاری کنند و آنان را در انتخاب رشتهتحصیلی و بالمال در برگزیدن شغل آینده که متناسب با قابلیات ذاتی و احتیاجات اجتماعی باشد راهنما گردد. اما چون یک قسمت از مطالب امروز بنده به جهاتی که ضمن عرایضم توضیح خواهم داد خالی از اهمیت نیست لزوما نوشتهام که بیاناتم در تندنویسی مجلس وخبر نگاری روزنامهها اشتباها تحریف نشده و سوء تفاهم و نگرانی تازه ایجاد ننماید و باعث مزاحمت مجدد بنده و تضییع اوقات گرانبهای مجلس شورای ملی نشود.

هادی نجف آبادی – آقای دکتر یک تذکری دارم و آن این است که امروز بخاطر اهمیت موضوع در حدود ده دقیقه به آقایان ناطقین اجازه صحبت بدهید . و این زنجیر ظاهراً بهم پیوسته که برگردهٔ بردباری خلایق از بدو خلق تا انتهای نشور هیچی را به هیچی میپیوندند – اگر شده به اندازهٔ یک حلقهٔ تنها، گسسته است. این امتحانات و بازرسیها در و وزارتخانهها شروع شدهاست و فکر میکنم ادامه این کارچنان تحولی در دستگاههای اداری ما به وجود آورد که قسمت عمده اصل انقلاب اداری ما خود بخود به همین وسیله انجام بگیرد.

خط مشیهای مربوط به اصل هفتم انقلاب: از جمله هدفهای برنامه چهارم بهداشت و درمان این بود که تعداد گروههای سپاه بهداشت را از ۳۵۰ به ۴۵۰ افزایش دهد. به همین منوال اهتمام خواهد رفت که اقدامات مربوط به بهداشت و تنظیم خانواده جمعیت روزافزونی از روستانشینان را در برگیرد و نیز در بهبود کمی و کیفی وضع تغذیه و بخصوص ارتقاء شرایط غذایی گروههای آسیبپذیر کوششهای ضروری به کار خواهد رفت.

شبهه نیست همانطور که در محافل بینالمللی عموماً پذیرفته شده گسترش و بهبود تعلیم و تربیت به میزان مطلوب و تطبیق آن با شرایط و نیازهایجهان متحول، جز از طریق نوآوری به درستی مقدور نیست و نوآوری مستلزم تحقیق و پژوهش و کاربرد وسائل و تکنیکهای نوین است، از این رو لازماست بررسیهای دقیق در مورد استفاده وسیعتر از رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل سمعی و بصری در امر آموزش و پرورش صورت گیرد، و از وسائلارتباطی جدید که به قول جامعهشناسان مبدأ و منشاء عصر تازهای گردیده، سود کاملتری در توسعه یا تقویت انواع آموزش برگرفته شود. علیهذا گسترش بیشتر همراه با اصلاح کیفیتتعلیمات عالی احترازناپذیر است ولی باید یادآور شد که این توسعه باید در جهت ترجیح رشتههای علمی و فنی باشد و در میان رشتههای انسانی واجتماعی و نظائر آنهم اولویت به آن دسته از تحصیلات که به نیازهای جامعه صنعتی جدید پیوند دارد داده شود.

هم اکنون به دنبال اوامری که در چهارمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی از طرف ذات ملوکانه شرف صدور یافت مطالعات دقیقی در جریان است کهمقصد از آن اعتلاء معلم و تأمین آسایش مادی و معنوی روز افزون او است که بتواند با آسایش بیشتری به پرورش نسل جوان بپردازد و معلومات خودرا روز بروز با علوم جدید تطبیق دهد. برای تأمین کادر آموزشی دردانشگاهها، تدابیر فعلی در جذب عالیترین استعدادها که از بهترین دانشگاههای داخلی و خارجی فارغالتحصیل شدهاند ادامه خواهد یافت و تشدیدخواهد شد و حتی در مواردی اگر ضرور باشد از دانشمندان ایرانی که در خارج مملکت از شهرت جهانی برخوردار شدهاند و استادان خارجی به صورتاساتید موقت یا سیار دعوت به عمل خواهد آمد و فرصت استفاضه برای دانشجویان دانشگاههای خودمان ایجاد خواهد شد.

و در همانزمان هم آبریز این سد را از لحاظ فرسایش زمین تأمین به کنید بوتهاست، درخت است، پاشیدن مالچ است؟ 4. قرب نوح: قرب نوح تحت تملک یا تحت کنترل خاتمالانبیاء است. ماده ۱۲ ـ نمایندگانی که بعدا وارد مجلس میشوند قبل ازحضور در جلسه علنی مکلفند در حضور هیئت رئیسه سوگند یا و ذیل سوگند نامه را امضاء کنند. مجلس دو ساعت و یکربع قبل از ظهر بریاست آقای گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید.

در صورت جلسه نوشته شدهاست که بنده گفتهام هیچ ناخوشی نیست که در اینجا قابل معالجه نباشد بنده همچو حرفی نزدم بنده گفتم هیچ ناخوشی نیست که در تهران معالجه نشود و در خارج معالجه شود و بنده یک روز هم اگر اجازه داده شود یک بیاناتی قبل از دستور در این موضوع خواهم کرد چون این موضوع وضع مخصوصی بخود گرفتهاست و یک عدهای از ایرانیان بخیال اینکه بیماریشان در خارجه قابل معالجهاست و در تهران معالجه نمیشود بخارجه میروند و ارز مملکت را به خارج میبرند و به این وسیله مقدار خیلی زیادی ارز مملکت خارج میشود. نایب رئیس ـ این تذکر اصلاح میشود نسبت به صورت مذاکرات جلسه سه شنبه اعتراض دیگری نیست؟

نایب رئیس ـ نسبت بصورت جلسه گذشته اعتراضی نیست؟ آقای دکتر طبا اعتراضی دارید؟ نایب رئیس – آقای دکتر کیان موافقید بفرمایید. نایب رئیس ـ آقای ذوالفقاری. ناصر ذوالفقاری ـ اجازه میفرمایید؟ ناصر ذوالفقاری ـ عرضم همین بود که درماده تصریح شده زیرا یک عدهای از آقایان نمایندگان تشریف آوردهاند و قسم نخوردهاند از این جهت خواستم تذکر بدهم که لازم است قسم بخورند. میدان توپخانه میدانی بزرگ و مستطیل شکل است که در مرکز شهر تهران قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید