معیارهاى جداسازى احکام ثابت از متغیّر

میرزامحمدحسنخان مستوفیالممالک نیز تخمینی دیگر از میزان جمعیت در سال 1128ق/1715م دارد که بهنوﺷﺘﮥ خودش، ارقام مربوط به جمعیت و ارتش در دورﮤ شاه سلطان حسین را از روی کتاب تحفه شاهی مربوط به دورﮤ صفویه نوشته است. کتاب های پرتقال ویژه بازه سنی 3 تا 15 سال است اما گاهی دنیای بزرگسال ها را هم به خود درگیر می کند. کشتشدن تعداد چشمگیری از طرفداران امیرحسین چلاوی در قلعه فیروزکوه (جنابدی، 1378: 176)، کشتن نزدیک به 20هزار نفر از مخالفان خود در تبریز (سفرنامه ونیزیان، 1349: 330) و قتلعام سه تا چهارهزار نفر از مردم طبس به جرم «سرکشی» (جنابدی،1378:184) نمونههای از این دست است.

این کلمه از زبان فارسی به انگلیسی وارد شده است. در طول این قرن، در کنار بلایای طبیعی و بیماریهای واگیردار، جنگ نیز از مهمترین عوامل کاهش جمعیت بود. انگور بلک سیدلس علاوه بر موارد استفادهی بالا، خواص بسیار زیادی نیز دارد. خاک بسیار مرطوب یا نور کم راهی مطمئن برای از بین بردن گیاه است. کم خونی همچنین ریسک خونریزی در حین زایمان را افزایش میدهد و ممکن است مقاومت مادر را در برابر عفونتها کمتر کند. ازدواج زنان در سن کم باعث میشد که زود بارور شوند؛ ولی «دورﮤ بچهآوردنشان» طولانی نبود و « وقتی سیساله میشوند در شمار زنان سالمند درمیآیند.

خواب دیدم که در حیات خانه ما,مادر بزرگ ناتنی من با یک چکش و آچار که داشت دسته چکش را درست میکرد جایی میرفت و وقتی از ایشون پرسیدم که کجا میروید.گفت میخوام به عیادت یک نفر برم و چکش را برای اون میبرم در حالی که با مادربزرگم در یک خونه زندگی نمیکنم.و بعد رفتم زیر یک درخت پشمالو و با یک شی شروع به کندن خاک پای درخت کردم.در حین کندن دیدم که یک یاقوت قرمز از زیر خاک بیرون آمد و برای اینکه دقیقا یاقوت را بررسی کنم با آن شی چند بار یاقوت را جابجا کردم که دیدم یاقوت در خاک ناپدید شد و برای اینکه پیداش کنم خاک را بیشتر کندم ولی یاقوت پیدا نشد و در عوض چند خوشه انگور زرد و چند دونه پشمالو از خاک بیرون آمد و من فقط خوشه انگور را گرفتم و رفتم.

درمجموع شاید این گفته درست باشد که باتوجه به نرخ حداقلی فوران و دیگر پژوهشگران برای جمعیت دورﮤ صفوی که بین 5تا6میلیون نفر برآورد شده است، در طول این قرن جمعیت بین 5تا7میلیون نفر در نوسان بوده است. 3. با توجه به ساختار وجودى هریک از زن و مرد, کارها در زندگى, تقسیم شده و هریک از آن دو در زندگى زناشویى, کارى را بر عهده گرفته است: مرد در پى به دست آوردن درآمد و برآوردن هزینه زندگى, و زن کارهاى خانه و تربیت فرزندان. از جمله موارد استفاده از انگور بلک سیدلس شامل: تازه خوری و مصرف روزانه، تولید کشمش، آبمیوه گیری، تولید آبغوره و حتی تولید مویز با کیفیت است؛ حتی گفته میشود که پوست و دانه آن هم کاربردهایی دارند!

انگورهای در ایران دارای رنگ، شکل و طعمهای متفاوتی است و در بسیاری از شهرهای این کشور انواع انگورها به رنگهای سرخ، سبز، زرد و سیاه میروید و هرکدام مزه و شکلی متفاوت دارند. از پیامدهای خشکسالی سال 1072ق/1662م، گرانی و قحطی بود که باعث تجمع بسیاری از بینوایانِ اصفهان در مرکز شهر شد. گرانی و قحطی باعث تلفشدن بسیاری از مردم در آذربایجان، کرمان، فارس، عراق و خراسان شد (منشیقمی، 1383: 2/701). سال بعد، طاعون و وبا در آذربایجان و شروان باعث کشتهشدن ششهزارنفر شد (منشیقمی، 1383: 713). طاعون به قم هم رسید و در سال 989ق/1581م 5تا6هزار نفر از مردم این شهر تلف شدند.

حرکات طبیعی روده فواید بسیاری برای شما دارد. تخمین او بیش از دومیلیون خانوار است که برای هر خانوار هم متوسط پنج نفر را در نظر گرفته است. در طول قرن دهم قمری/شانزدهم میلادی، جنگ با ازبکان در شمالغربی ایران تلفات جانی و مالی بسیاری برای هر دو کشور بهدنبال داشت. گاه رقابتهای درونایلی در بین قزلباشها یا شورشهای محلی در گوشهوکنار کشور، تلفات انسانی بسیاری را باعث میشد. در سومین تهاجم عثمانی در سال 954ق/1547م، شاه تهماسب اول دستور داد که تمامی ناﺣﻴﮥ بین تبریز و مرز عثمانی چنان ویران شود که هیچ اثری از غله یا ساقهای از علف باقی نماند.

این میوه در بین تمامی میوه ها فاقد چربی اما از طرفی دارای کالری بالایی است به این صورت که در هر یک گرم از پرتقال مقدار 9 کالری و 4 کربوهیدرات یا پروتئین یافت می شود. گاه ممکن بود با بستن یک سد یا مسیرهای انحرافی، از آبهای روان استفادﮤ بهینهتری کنند؛ مانند سدی که در نزدیکی کاشان ساخته شد و شاردن ساخت آن را به شاه عباس اول نسبت میدهد (شاردن، 1375: 2/532) و کارری ساخت آن را از اقدامات شاه عباس دوم میداند (کارری، 1348: 59). شاه عباس اول برای آنکه اهالی «دارالسلطنه اصفهان» در«خشکسال از قلت آب تنفیص نکشند و باعث ازدیاد معموری و احداث و مزارع و بساطین گردد» (ترکمان، 1377: 3/1586) تصمیم به انتقال آب کوهرنگ گرفت؛ اما در این کار موفق نشد.

5. آن ها را داخل قابلمه بگذارید و با شعله ی ملایم حدود ۱۰ دقیقه بپزد. برای بهبود احتباس آب در خاک های شنی، یک لایه کمپوست 4 تا 6 اینچی به عمق حدود 1 فوت حفاری کنید. عهدناﻣﮥ صلح زهاب در سال 1049ق/1639م بین صفویه و عثمانی بسته شد و به حدود یکونیم قرن خصومت و دشمنی بین دو دشمن کینهتوز پایان بخشید و صلح پایداری را در مرزهای غربی صفویه برقرار کرد. با روی کار آمدن «امویان» در آندلس، ازدواج با زنان اسپانیایی، به ویژه دختران اهل جلیقیّه و دختران حاکمان مسیحی شدّت گرفت.

در جامعهای ایلی و روستایی که مرد تمام توان خود را در کار بیرون از خانه میگذاشت، بهنظر نمیرسد فرصت یا توان چنین کارهایی را داشت. گفته می شود فردی که در خواب انگور می خورد ، فرصت تحقق آرزوهایش را خواهد داشت ، بیننده خواب با موقعیت هایی روبرو میشود که به زندگی دلخواه خود می رسد. بهنظر میرسد تصویری که شاردن از خانوادﮤ عصر صفوی ارائه میکند، به بخش کوچکی از جامعه مربوط میشود؛ زیرا باتوجه به نسبت مردان و زنان سرزمین صفویه، پذیرفتنی نیست که تمام مردان حداقل دو همسر داشتند.

از این آب میوه در طول روز هنگام صبح و عصر مصرف کنید. در مبحث مربوط به جمعیت به این نتیجه رسیدیم که در طول قرن 11ق/17م که همزمان با عصر صفویه بود، جمعیت رشد چشمگیر داشت و پسازآن، رشد جمعیت متوقف شد و جمعیت کاهش یافت. پس از دروی محصول به کمک داس، آن را به خرمن میبردند. به سال957ق/1550م، در بیرجند و دیگر نواحی اطراف آن زلزلهای رخ داد که موجب کشتهشدن نزدیک به سیهزار نفر شد (جنابدی، 1378: 530). دو سال بعد در قائن، زلزﻟﮥ دیگری سههزار نفر را به کام مرگ کشاند (روملو، 1357: 442). در سال 1055ق/1645م، در زلزﻟﮥ بندرعباس «خلق کثیری» کشته شدند (وحیدقزوینی، 1329: 63). زلزﻟﮥ سال 1049ق/1639م در تبریز، سیزدههزار خانه را ویران کرد و نزدیک به دوهزاروششصد نفر زیر آوار ماندند.

بنابهنظر جهانگردان اروپایی، این روش آبیاری باغها با آبیاری اروپاییان به کمک اسب و قاطر تفاوتهایی میکرد (کارری، 1348: 190). این روش کارایی لازم را برای آبیاری مزارع و باغها نداشت (تاورنیه، 1336: 396) و بسیار بدوی بود؛ اما بهعلت کمخرجبودن این روش که در آن یک کارگر و یک گاو به کار گرفته میشد، برای قرنهای متمادی در ایران استفاده میشد (شاردن، 1375: 2/861). در کنار چاه، ایرانیان برای استفاده از آبهای زیرزمینی از قنات (کاریز) هم استفاده میکردند.

غله دروشده را بهصورت پشته در خرمن روی هم میریختند و به کمک اسب، گاو یا قاطر روی آنها میگرداندند تا خوشهها خُرد شوند و دانهها جدا شوند (شاردن، 1375: 2/866). این روش خرمنکوبی که بهنظر دومان میراث دوران باستان بود (پطروشفسکی، 1344: 1/262)، بسیار وقتگیر بود؛ اما برای جداکردن دانههای برنج از سبوس، از هاون یا دستگاهی اهرمیمانند استفاده میکردند (شاردن، 1375: 2/867). پیداست که این روش خرمنکوبی خرابی بسیاری داشت؛ زیرا دانههای بسیاری از غلاف بیرون نمیآمدند و مقدار دیگری نیز در هنگام تمیزکردن با قرارگرفتن در معرض باد، بهعلت سبکی، از دست میرفتند.

این ویتامین به بدن مادر کمک می کند تا در برابر عفونت ها مقاوم تر شود. به علاوه بد نیست بدانید که اگر در خواب خود انگوری شیرین بخرید، مال و اموال فراوان و خوشی در انتظار شما خواهد بود. ازطرفدیگر، اگر از ابتدای قرن یازدهم قمری/هفدهم میلادی به سمت دﻫﮥ هشتاد همین قرن حرکت کنیم، شواهد مربوط به این دوره از افزایش جمعیت در این چند دهه حکایت میکنند؛ همچنین در طی این چند دهه، موانع کاهش جمعیت مانند بلایای طبیعی و بیماریهای واگیردار به کمترین مقدار خود رسید؛ بهطوریکه اولئاریوس از کمی وقوع طاعون در قلمرو صفویه، در مقایسه با آلمان، خبر میدهد (اولئاریوس، 1385: 249). حتی فریر که در اوایل دهه 1080ق/1670م در ایران بود، مدعی است در طول هشتاد سال گذشته طاعونی رخ نداده است (Emerson, 1971: 229). در ادعای فریر کمی اغراق شده است؛ ولی بهنظر میرسد که در طول قرن 11ق/17م، جمعیت ایران عصر صفوی رشد داشت و اوج جمعیت در سالهای پایانی سلطنت شاه عباس دوم و اوایل سلطنت شاه سلیمان، یعنی دهه 1070ق/1660م، بود؛ بهطوریکه باید گفت این جمعیت افزونبر دهمیلیون نفر شد و پسازآن، در اثر بلایای طبیعی و بیماریهای واگیردار جمعیت کاهش یافت..

برای تحلیل وضعیت جمعیت در این دوره، باید به وضعیت کشاورزی و فناوری آن در تولید محصولات نیز توجه کرد؛ زیرا در اقتصاد پیش از سرمایهداری، ادعای افزایش جمعیت باید با بهبود وضعیت کشاورزی همراه باشد. در دورﮤ صفویه، آب یکی از عوامل مهم برای کشاورزی بود؛ زیرا میزان و نوع محصولات کشاورزی به آب و روش دسترسی به آن بستگی دارد. به بیان دیگر، احتمالا دلبند درون رحم شما دختر است. را براى شما روشن مىگرداند، باشد که شما بیندیشید. هر جا که آب زیاد هست هم بهقدر کافی جمعیت دارد و هم مزروع و آبادان و سرسبز و خرم است» (شاردن، 1375: 2/688). کمبود آبهای جاری برای آشامیدن و کشاورزی باعث شد که ایرانیان از گذشتههای دور از آبهای زیرزمینی استفاده کنند.

معبران گفته اند خورن انگور سیاه در خوا ب نشان این است که به عدد هر انگور که خورده، زخم چوب یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. علامت خوب بودن پرتقال این است که از هر جهت سفت و محکم است. یکی از اصلی ترین فواید انگور سیاه، تصفیه خون و خون ساز بودن آن است.

دیدگاهتان را بنویسید