مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

اما الان که دم دروازهٔ چالوس و اونطرفتر پایین کرج – برای تفتیش پای ماشین میاند، تیرهٔ پشتم باز میلرزه. امکان محاسبه مساحت و محیط قطعات زمین و اماکن و عوارض آن باهرشکل و اندازه روی نقشه های متنوع شهر کرج و حومه آن وجود دارد. محسن حرکت دیگری از روی ناامیدی کرد، مثل اینکه از او کمک میخواست. او میخواست که بمیرد و بعد از چند ساعت، آب دریا تن او را مانند چیز بیمصرف کنار ساحل بیندازد و دوباره زمزمهٔ افسونگر و غمناک خود را شروع بکند – قوهٔ مرموزی او را بسوی این امواج که همهٔ بدبختیها را میشست و آرزوهای موهوم زندگی را با خودش میبرد میکشاند.

عقربک ساعت مکب دقایق او را که بسوی نیستی میرفت میشمرد. سرسبزی و طراوتی که در همه جای مازندران چشم را خیره میکند، اینجا، در کنار جادهٔ پر از گردوخاکی که ما را بسوی آمل و بعد هم به چالوس میبرد، از غبار اندوه پوشیده شده بود. همچنین لازم است با استفاده از مکانیزم بودجه سالانه و بر اساس دستورالعمل هیأت دولت از ایجاد واحدهای اجرایی جدیددر تهران جلوگیری شود و انجام چند سال خدمت در شهرستانها شرط ارتقاء به مدارج بالاتر اداری قرار داده شود. در مورد اعیانیهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ قانون ملاک تشخیص اعیانیهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۹ آذر ماه ۱۳۳۴) احداثشده است سند مالکیت اعیانی (با انجام تشریفات ثبتی به حدی که صدور سند بلامانع باشد) با پرداخت جریبانه و حقالارض مطابق قبوض مبتنی بردفاتر جزو جمع دولتی موجود قبل از تصویب قانون فروش خالصجات است – در غیر این صورت کمیسیون سهنفری که وزارت کشاورزی از اشخاصبصیر و معتمد تعیین مینماید تشخیص خواهد داد که اعیانی قبل از تصویب قانون تقسیم خالصجات به وجود آمده است.

پای چشمهایش خیز داشت، چینهای صورتش عمیقتر شده بود، موهایش ژولیده بود و یک رگ از کشاله ران تا پشت کمرش تیر میکشید، بعد رفت با احتیاط از لای درز در اطاق مهمانخانه به تخت مجید نگاه کرد. شریف هنوز خوب بخاطر داشت: یکروز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود، محسن بعادت معمول لخت شد و در آب رفت. احساس دردناک و خشنی بود، بطوریکه نفسش پس رفت – یک رشته عدم موفقیت، دوندگیهای بیهوده و عشقهای ناکام جلو او مجسم شد.

آمد کنار جوی پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانهٔ او گذاشت این حرکت خودمانی و طبیعی برای شریف حکم یک نوع کیف عمیق و گوارائی را داشت و حس کرد که جریان برق و حرارت ملایمی بین آنها رد و بدل میشد. بقدری متوحش شد که جرأت حرکت یا فکر از او رفته بود و همینطور خیره بدریا نگاه میکرد – امواج به پیچ و تاب خود میافزودند و آب تا زیر پای او روی ماسه بالا آمده بود. بعد همینطور که روی سبزه دراز کشیده بود، برای او جسته گریخته درد دل میکرد که زنش آبستن است و مدتی است که از او کاغذی نرسیده ولی از ترس مالاریا و تکان راه او را در تهران گذاشته بود، از نقشهٔ آیندهٔ خودش، از تفریحاتش صحبت میکرد.

موجهای پر جوش و خروش که روی سرشان تاجی از کف سفید دیده میشد، میآمدند و زیر پای او روی شنها خرد میشدند. آیا چهار پنج ساعت پیش با محسن روی چمن ناهار نخورده بود. آب استخر سرد بود، بعد هم چند رهگذر سر رسیدند محسن از شنا صرفنظر کرد، برگشت خندید و نگاه گیج شرمندهٔ خود را بصورت شریف دوخت. اگرچه چند بار دیگر هم محسن با شریف به استخر بهجتآباد آمد و شنا کرد، اما مانعی در دوستی آنها تولید گردیده بود، فاصلهای بین آنها پیدا شده بود. بعادت هر روز، شریف زیر درخت بید کنار استخر، پهلوی بساط ناشتائی نشسته بود و سیگار میکشید، که مجید آمد پای چاشت نشست.

این بنا در کنار بازار بزرگ تبریز ، در خیابان مطهری واقع شده است. آذربایجان شرقی از استانهای بزرگ و پرجمعیت کشور به حساب میآید که در شمال غرب کشور واقع شده است. مرکز استان آذربایجان شرقی ، 310 کیلومتری جنوب شرقی بازرگان (مرز ایران و ترکیه) است. در همین راستا و برای رسیدگی به این مشکل در 150 سال پیش مجلس حفظ الصحه عمومی در تهران تشکیل گردید که در واقع این مجلس اولین نهاد بهداشتی عمومی در تهران و ایران محسوب می شد و به این ترتیب اولین تلاش ها در جهت حفظ سلامت عمومی مردم در کشور صورت گرفت.

در زمان اولین شاهان قاجاراین مرکز به صورت سنتی به درمان بیماران می پرداخت و توسط حکیم باشی اول و تعدادی از دستیاران اش اداره می شد. برای مشاهده امکانات، خدمات و رزرو اینترنتی هتل در تهران، به لیست هتل های تهران مراجعه کنید. باضافه این املاک ثبت شدهاست همانطورکه املاک افراد ثبت شده وزارت دارایی هم اینهاراثبت داده ودرثبت یک تقویم تقریبی شده ویک تحدید حدود تقریباً هم شدهاست وآن مشخصاتی که مورد نظر جناب آقای عامری است تعیین شده اگر امروز انجام اینکارامتوقف بکنیم به آن عملیات ۷ / ۸ سال طول خواهد کشید ونتیجه نخواهدداد وخلاف همان منظوریست که حضرتعالی دارید باضافه اگرآن نظری که حضرت عالی دارید که الان اینها اضافه بسرمایه بانک کشاورزی بشود این راهی که بیان فرمودید باید از طریق پیشنهاد تأمین کنید (عامری – پیشنهاد دادهام) پس تمنی میکنم که موافقت بفرمایند که این لایحه امروزتمام بشود چون یکی دوماده دیگر بیشترباقی نیست و آنها هم چیزی نیست که زیاد قابل بحث و صحبت باشد.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بطوری که جناب آقای نخستوزیر ببنده فرمودند منظور از این (وغیره) این بودهاست که حتی المقدور از این وجوه درقسمت کشاورزی و راهسازی مصرف شود ولی بعضی مصارف دیگر هم در آنموارد و برای اشتغال به یکارها وجود داشتهاست که یا ناتمام بوده و یا مشغول بودهاند از قبیل سد آستارا (دکتر مصباحزاده ـ این معنی ندارد آقا) که برای اینکه آب دریا تجاوز نکند (یکنفر از نمایندگان ـ این کشاورزی است) نه استفاده کشاورزی صرف نیست برای اینکه آب رودخانهای بشهر تجاوز نکند بایستی به اتمام برسد بهر صورت از این قبیل مسائل اتفاقی هم اگر باشد دلیلی بنظر نمیرسد که دست دولت را در این قسمت ببندید و آن دو موردی که آقای دکتر فرمودند در این قانون صراحت دارد و تصریح شدهاست دلیلی ندارد که این اتفآقات استنثنائی جلویش گرفته شود و بهتر است که پیشنهادتان را مسترد بفرمایید که رای گرفته نشود.

گذشته از این معایب تازه در این ماده دومطلب مهم جلب توجه میکند: یکی آنکه معلوم نشدهاست قیمت باید به چه مأخذ حساب شود دیگر آنکه تصریح نشدهاست چه شخصی یا اشخاصی باید این بها راتشخیص و عمل فروش یا واگذاری را انجام دهند. نظریه منبع – از طرز بیان خسرو قشقائی حس میشد که اگر از طرف دولت قدمی برداشته شود و در مورد گذشته او عفو و چشم پوشی نمایند حاضر است دست از هرگونه فعالیت مضره برداشته و مانند برادران دیگرش به ایران برگردد ولی مسلم است که در وهله اول نمی خواهد خودش را شکست خورده وانمود کند .

آقایان دنیاى نابغه گذشته است، صد سال گذشته و دیگر ژنیها و کاپیتنهای مهم را دنیا نمیشناسد. ایران نگرانیهای آژانس را عمدتاً به دلیل این که بر پایه ادعاهای بیاساس است، رد کرده است. اما ورود ناگهانی مجید تأثیر غریبی در او کرد و زندگی قویتر و دردناکتری به این یادبودها بخشید. فقط او بود که تأثیر فراموشنشدنی در شریف گذاشته بود، و ورود ناگهانی مجید و شباهت عجیب او با پدرش این تأثیر را شدیدتر کرده بود. هنگام مراجعت، شریف برای اینکه دل محسن را بدست آورده باشد، ساعت «مکب» طلائی که پدرش باو داده بود و چندینبار محسن با اشتیاق و کنجکاوی بچه گانهای آن را برانداز کرده بود، درآورد به محسن بخشید.

بعد دخترخالهاش رسوائی بالا آورد و پدرش جریمهٔ این ناپرهیزی را خیلی گران پرداخت. در دنباله این گزارش باید به عرض مجلس محترم برسانم که در ۵۹/۳/۲۲ نامه ای است که عینا آقای قشقائی خطاب به ریاست محترم مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران فرستاده اند و درخواست یک هفته مهلت کرده اند . سرش گیج میرفت، اشتها نداشت و به هیچ وسیلهای نمیتوانست بخودش دلداری بدهد. شریف ساکت کنار اطاق نشسته بود و جزئیات صورت زنش را با صورت مادرزنش مقایسه میکرد، چون دختر و مادر شباهت تامی با یکدیگر داشتند و حس میکرد همینکه زنش پا بسن میگذاشت، بهیچ وسیلهای جلو زشتی او را نمیتوانست بگیرد تا موقعیکه نسخهٔ دوم مادرش میشد.

در آنجا اقوامش دور او را گرفتند و وادار شد دختر خالهاش را بگیرد. حالا همزاد زندهٔ رفیقش از گوشت و استخوان جلو او نشسته بود! در همین سن و با همین قیافه و اندام رفیقش ناگهان از نظر او ناپدید شد. نهتنها این اشخاص مطابق یادبودی که در او گذاشته بودند در مقابلش مجسم میشدند. عدهای از صاحبان صنایع، روزنامهنگارها و از تمام طبقهها، دانشگاهیان، اشخاص خیلی مختلف در میان اینها دیده میشد. اتوبوسهای خطی تبریز شامل 75 اتوبوس است که در مسیرهای مختلف شهر رفتوآمد دارند.

وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مشمول تبصرههای ۱ – ۳ – ۷ ماده ۳ قانون مکلفند ظرف مدت چهار ماه از تاریختصویب این آییننامه صورت احتیاجات قطعی و ضروری خود را با توضیحات کامل به وزارت کشاورزی ارسال دارند. با قلمی ناشی و آبی دریاها مثل آب دهن مرده و دریاچهٔ خزرش به صورت بته جقه درآمده وخطآهنها همه پت و پهن و همه سرتاسری، حتی از کرمان گذشته؛ و جزیرههای اندونزی همه یکسره و به سنگاپور چسبیده و هر تکه از پایین نقشه برنگی. با دهن باز و حالت مردد بمحسن نگاه میکرد. تا دو روز دنیای ظاهری بیرنگ و محو بنظر شریف جلوه میکرد مثل این بود که همهچیز را از پشت پردهٔ کدر دود میبیند.

شریف آرزو میکرد که تا مدت طویلی بهمین حال بمانند. اما من همهاش دلم به حال بچهها میسوخت که چطور میتوانند سرکلاس چنین معلمی ساکت بنشینند. شریف بالاخره از مأموریت استعفا داد و به تهران برگشت. این خبر تأثیر سختی در شریف کرد زیرا قلبش گواهی داد که از یکدیگر جدا خواهند شد. تماشای این عکسها امشب تأثیر غریبی در او گذاشت. بعد از سلام و تعارف، شریف برای اینکه موضوع صحبتی پیدا بکند، از او پرسید که ساعت دارد یا نه. دیگر نه خوراکی دارد و نه خوابی. شهر تبریز به واسطه وجود بناهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی بسیاری که دارد یکی از قطبهای اصلی گردشگری ایران به حساب میآید.

دیدگاهتان را بنویسید