مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵ – ویکینبشته

اگر کنترل امور از دست حکومت مرکزی خارج شد تاریخ به بدی درباره ماقضاوت خواهدکردوتمام آثارمبارزات ملی ما را تحریکات بیگانه درهم خواهدنوردیدگزارشات بعضی مسئولین امور حاکی است که درعرض این روزهای اخیرعده ایی از افراد ناراضی که امروزه در سلک حزب توده درآمدهاند در تهران متمرکز شدهاند این هاطرفدارآقای دکتر مصدق ونهضت ملی ایران نیستندبلکه اگر شرکت درتظاهرات میکنندآلت دست رهبران خائن و خودفروش خود هستند. شریف هنوز خوب بخاطر داشت: یکروز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود، محسن بعادت معمول لخت شد و در آب رفت. چون سخن از تولید و توزیع محصولات کشاورزی رفت اشارهای نیز به امر مدیریت کشاورزی خصوصاً در سطح دولتی باید بشود، باید اذعان کنیم کهتعدد دستگاههای مسئول بخش کشاورزی یا مربوط به آن باعث گردیدهاست که گاه اتخاذ یک سیاست یک پارچه و واحد به دشواری برخورد، لذا درزمینه تلفیق و ادغام بعضی دستگاهها و فعالیتها در یکدیگر اقدامات لازم انجام خواهد شد.

من هم اهمیت زیادی نمیدادم چون بهر حال اولین هدفم این بود که صنعت ذوب آهن بوجود بیاید و بعد آنوقت ببینیم که با این طرز رفتار شیبانی چه خواهیم کرد. من اگه اینهمه شبها بیداری کشیدهم، اگه خودمو آوارهٔ بیابونها کردهم، اگه زندگی ناچیزم روآتش زدهم، همهش دلم به این خوش بوده که چشمهایی هست که خبر دوندگیهامو با علاقه میخونه و بهش اهمیت میده. بعد هم زنگ را زدند و بچهها صف کشیدند و ناظم دم در اطاق پا به پا شد – مثل اینکه میخواست چیزی بگوید – که مدیر کل به کمکش آمد. میزان توسعه تعلیمات ابتدایی در این مدت به طور متوسط ۹ درصد در سال بودهاست و بسط تعلیمات متوسطه سالانه به ۱۳٫۵ درصد رسیده و حالآن که افزایش شماره محصلین در سطح عالی از این دو مورد نیز سریعتر بوده و به ۱۶ درصد در سال که بیش از دو برابر مدل آسیایی میباشد نائل گردیدهاست.

عملاً همه کتب درسی ابتدایی اصلاح شدهاست و در عرضه تعلیمات عالی نیز ضمن کوشش و دقتی که برای تطبیق کتب درسی با پیشرفتهای دانشامروزی به عمل میآید از طریق برقراری سمینارهای آموزشی و پژوهشی و گفت و شنود استاد و دانشجو که مسلماً طی سالهای آینده توسعه بیشتریحاصل خواهد کرد نیز قدمهای مؤثر در این راه برداشته شده و با استفاده از فیلم و تلویزیون مدار بسته و نظائر آن اهتمامی تازه در مسیر نوسازی آموزشو پرورش آغاز گردیدهاست چند اقدام اساسی دوره اخیر که در برنامههای سپاه دانش – آموزش سواد توأم با حرفه و بالاخره دورههای کارآموزی تجلییافتهاست گواه روشن بر توجهی است که به ضرورت ایجاد پیوند صحیح مستمر میان مدرسه و جامعه، میان آموزش و زندگی حاصل آمدهاست، توجهی که در مجامع تخصصی بینالمللی و نزد اصحاب مبرز تعلیم و تربیت نیز ضرورت آن تصدیق شدهاست.

رستوران باغ آنا (همچنین به آن رستوران آنا نیز می گویند). بدین منظور در امر شناسایی – تأمینعلوفه – بهداشت دام و توزیع گوشت، اقدامات عدیدهای انجام شده و در آینده با وسعت بیشتر انجام خواهد شد و ضمناً از منابع ماهی و میگوی خلیجفارس و بحر عمان برای جبران کمبود مواد سفیدهای در داخل و همچنین صدور تجارتی حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد. ایجاد ارتباط مستقیم بین برنامههای آموزشی و برنامههای اشتغال موجب آن خواهد شد که از نیروی پرورده و آموخته انسانی حداکثر فائده به نفع خودافراد و جامعه حاصل گردد و از بروز پدیده نامطلوب بیکاری و یا حتی کم کاری تحصیلکردگان که هم اکنون دامنگیر بسیاری از کشورها حتی ممالکراقی جهان است پیشگیری شود.

تطبیق برنامههای آموزشی با نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نکاتی است که در چند کنفرانس ملی کار و سمینارهای نیروهای انسانی واشتغال و بالاخره برنامههای ذیربط در قالب برنامه چهارم عمرانی و برنامه دراز مدت بیستساله که خطوط اصلی آن در دست ترسیم است متجلیگردیدهاست. همواره باید متذکر باشیم که بفرموده شاهنشاه آینده بشریت و توقع جوامع بینالمللی در تحت هر رژیمی بر میگردد روی اصول شرکتهای تعاونی وبیمههای گوناگون اجتماعی که زندگی هر فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم کند. ۲- درفصل مدت کارامتیازاتی برای اضافه کارگران قائل شده وهمچنین مقرراتی برای کارگران فصلی وکارگرانی که کارآنها وضع خاصی داردوضع گردیدهاست.

۲- بانوابل کارشناس محاسبات بیمه که اخیرا واردودرصندوق تعاون وبیمه کارگران مشغول بکارشدهاست مشارالیها موظف است ترتیب اکتواریای صحیحی برای صندوق تعاون وبیمه کارگران بدهدتا اساس عملیات این موسسه برروی قواعد علمی استوارشود. و در این مورد بیمه تحصیلی – بیمه درمانی -بیمه عمر- بیمه از کار افتادگی – بیمه پیری و نظائر آن را مثال آوردند و اضافه نمودند که “اگر ما بخواهیم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی کنیم و درسراسر مملکت توسعه پیدا کند باید آن را جزو سیاست عمومی خود منظور داریم و راههایش را پیدا کنیم که چگونه دولت کارمندان خودش را بیمهبکند، چگونه کارفرما کارگران خودش را بیمه بکند – چگونه شرکتهای تعاونی و شرکتهای سهامی و سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیتدارند به طور عمومی خودشان را بیمه بکنند” و به دنبال آن پیشبینی فرمودهاند که آینده بشریت در تحت هر نظام سیاسی که باشد باید بر اصول تعاون وبیمههای گوناگون مستقر گردد.

» آب تیرهٔ دریا او را بسوی خودش میخواند. ابتدا شریف از محسن متنفر شد، ولی از آنچه رفیقش را سرزنش میکرد بسر خودش آمد. لابد او از مقصود من در این سفر پرسید و من هم مقصد او را سؤال کردم، و یا من به دانستن شغل او علاقهمندی نشان دادم و او نیز میخواست بداند که من در تهران چه میکنم. بزرگسالان بیسوادشهرها و مناطق روستایی دوره اول برنامه پیکار با بیسوادی را به اتمام رساندند و در حدود بیش از نصف عده مذکور نیز دوره دوم پیکار را به پایان بردند. در عرصه اقتصادی، توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی و افزایش زنان با سواد بالمال موجب ایجاد امکانات شغلی بیشتر برای زنان شده و بر تعداد زنانشاغل در خارج از خانه هرچه بیشتر خواهد افزود.

پاسخگویی بایناحتیاجات متزاید و همچنین نیاز به مواد خام برای صنایع ایجاب میکند که علاوه بر شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی توجه خاصبه واحدهای بزرگ تولیدی از نوع کشت و صنعت نیز معمول گردد و گذشته از تأمین نیازهای داخلی، احتیاجات صادراتی نیز برآورده شود. بخش خصوصی نیز باید با استفاده ازحمایت و کمک دولت به خانهسازی برای کارکنان و خصوصاً کارگران خود اقد ام جدی کند و خود این امر افزایش بیتناسب حقوق و دستمزدها را کهاثرات تورمی مسلم در اقتصاد کشور دارد غیر لازم خواهد ساخت و ضمناً آثار روانی و اجتماعی مثبتی نزد این طبقات زحمتکش برجای خواهدگذاشت.

خط مشیهای مربوط به اصل چهارم انقلاب: پیش از این اشاره شد که در حال حاضر حدود ۱۶۵ هزار نفر از کارگران ما در سود ویژه کارگاهها (حدود ۲۵۰۰ کارگاه) شریک و سهیم شدهاند روشناست که هنوز قسمت قابل ملاحظهای از کارگاههای متوسط و کوچک باقی ماندهاند که باید تبعیت از این اصل مهم انقلاب که با نفع کارگر و کارفرما هردو قرین است در آنها تعمیم داده شود و ضمناً وزارت کار و امور اجتماعی نظارت خواهد نمود که در کلیه کارگاهها اجرای این اصل با مقررات مصوبهمنطبق باشد. وقتی عموم مردم از طریق نمایندگان منتخب خود در سطوح گوناگون در این دموکراسی سیاسی که از پایینترین مراتبتحکیم میشود فعالانه شرکت کنند، ضمن گسترش هشیاری و بیداری سیاسی، علاقه و دلسوزی به پیشرفت امور مملکت در کلیه گروهها و قشرها وطبقات اشاعه خواهد یافت و کشور ما از برکات این وضع کمال فایده را بر خواهد گرفت.

بدین منظور باید کلیه دستگاههای اقتصادیدولتی و خصوصی بیش از پیش به ایجاد محیط آموزشی در داخل یا در جنب خود مبادرت کنند به طوری که افراد دائماً از تعلیمات بیشتر برای احرازکاردانی عالیتر برخوردار گردند خوشبختانه قانون کارآموزی که اخیراً به تصویب رسیده و در چند صنعت به موقع اجراء نهاده شده، پایه استواری برایاین آموزش مدام به وجود آوردهاست. تحول سازمانی مهم دیگری که در پیش است ایجاد مکانیسم لازم برای برقراری همآهنگی میان تعلیمات حرفهای و فنی است و این همآهنگی هم بهمعنای ایجاد همفکری و همکاری میان بیش از سی دستگاه است که در حال حاضر به کار آموزش حرفهها و فنون پرداختهاند و هم به معنای برقراریتطابق و توافق میان آموزشهای مذکور و نیازمندیهای بازار کار است.

می توانید طلا را از امیر بازار تبریز خریداری کنید. در پایان این قسمت ذکر این نکته مفید است که برای تأمین احتیاجات مواد غذایی مردم کشور طی بیست و پنج سال آینده مطالعات همه جانبهای انجامیافته که در آن روند افزایش جمعیت – امکانات آب و خاک کشور و شرایط اقلیمی و بالاخره بازار بینالمللی در نظر گرفته شدهاست. البته وحدت نظر و عمل مدیریت در سطح بالا ضرور است اما تحقق این امر در سطح واحد ده نیز کمال اهمیت را حائز میباشد و بدین منظور شرکتهایتعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی متدرجاً بر قابلیت فکری و کفایت مدیریت خود روستانشینان و کشاورزان متکی خواهد شد و آموزشهایلازم از طرف سازمانهای مسئول به روستانشینان کشور داده خواهد شد.

شک نیست که در پرتو توجهات خاصه شهریار معظم و شهبانوی گرامی و بر اساس سابقه تاریخی پیشگامی تاریخی ایرانیان در اعلام و صیانت حقوقبشر و نیز بر اثر کوششهای پیگیر سازمانهای زنان ایران و جمعیتهای دیگر و نیز بیداری بیش از پیش عموم مردم، تحول بزرگی که در مورد حقوقسیاسی و اجتماعی زنان انتظار میرفته به وقوع پیوسته است؛ در عرصه آموزش و پرورش، سهم دختران دانشآموز و دانشجویان افزایش مداوم خواهد یافت و شاید طی دو سه برنامه به آنجا رسیم که شمارهمحصلان دختر با دانشطلبان پسر تقریباً برابر گردد. دیگر از آثار انقلاب، سرعت و وسعت دامنه تعلیم و تربیت در سالهای محدود بعد از اعلام انقلاب میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید