مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۶ – ویکینبشته

دکتر شایگان ـ مطلبی که به عرض نمایندگان محترم رسید همان است که در بدو ورود نمایندگان تهران به مجلس به عرض هیئت رئیسه رسیدهاست، آقایان همه تقریبا متحدالرای هستند که این آییننامه ایکه گذشتهاست مضار متعددی دارد (آشتیانیزاده ـ صحیح است خیلی زیاد) (غلامرضا فولادوند ـ منافع زیادی هم دارد) اثبای شیئی نفی ما عدا نمیکند، عرض میکنم برای رفع این مشکلات و برای تصحیح این آییننامه البته وقت ممتدی و مذاکرات ممتدی لازم دارد ولی تشخیص پانزده نفر از آقایان که این طرح را تقدیم کردند این است که بعضی از این مواد اصلاحش فوریت دارد که اگر این مواد اصلاح نشود اصلاح کارهای دیگر تقریبا غیر مقدور است (یکنفر از نمایندگان چرا؟) عرض کتم که قاعده گویا براین جاری است که بعد از این که بنده از اینجا از حضورتان مرخص شدم تشریف بیاورید و اشتباهات بنده را بگویید وبنده هم خیلی خوشحال میشوم.

در سال 1244 برای اولین بار یک ساختمان چند طبقه در تهران و در ضلع شرقی کاخ گلستان ساخته شد که شمس العماره یا ساختمان خورشید نام گرفت. این ماده میگوید تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح بشود الان ملازمه ندارد که طرح بشود. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت شورای عالی اقتصاد – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه و کمیسیونهای مشترک مجلسین. میزان نخ و پشم مصرف شده در سال تقریبا در حدود هزار تن است تعداد کارگران از مرد و زن و بچه در حدود ده هزار نفر است پس معلوم شد که مصرف پشم این کارخانجات قالیبافی آذربایجان بیشتر از نیم متر محصول پشم کشور نیست که محتاج به جلو گیری از صادرات پشم به خارج کشور باشیم وضعیت کارخانجات اصفهان و سایر نقاط کشور هم تقریبا از همین قرار است معذلک مطلبی را که در جلسه اول اردیبهشت عرض کردهام تکرار میکنم که مجلس شورای ملی و دولت کمال علاقه را به ترقی صنایع کشور و توسعه کارخانجات داخلی مخصوصا قالی بافی داشته و دارند و از بذل مساعدت دریغ ننمودهاند اما این مطلب نباید سبب شود که از صادرات محصول پنبه و پشم کشور که در مقابل آن طلا وارد مملکت میشود و تنها از این راه است که سطح کشت پنبه و تولید پشم توسعه یافته (صحیح است) و بنیه مالی ملیونها نفر زارعین و دهاقین و کارگران زحمتکش و فقیر و بدبخت کشور تقویت میشود جلوگیری شود (صحیح است) بنابر این از جناب آقای وزیر اقتصاد ملی تقاضا میکنم با مطالعه دقیق و مشاوره با اطاق بازرگانی و شورای کشاورزی تصمیم قاطعی برای صادرات کشور با تسهیلات بیشتری بگیرند ضمنا مصرف پشم و پنبه کارخانجات داخلی را به مقدار تقاضای کارخانجات به نرخ روز خرید نمایند و راضی نشوند حاصل دسترنج میلیونها نفر زارع و دامدار با صدور تصویب نامههای متضاد حیف و میل و لطمه غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد شود.

نایب رئیس ـ مانعی هم ندارد آقای کشاورز صدر موافق هستید بفرمایید. نایب رئیس ـ حالا یک نفر موافق صحبت میکند. نایب رئیس ـ آقای امینی اخطار قانونی شما طبق چه مادهای بود؟ کشاورز صدر – بعقیده بنده مذاکره کافی نبود برای اینکه اگر مذاکرات کافی شده بود جناب آقای وزیر دارایی تا بحال خودشان این ماده را اصلاح فرموده بودند این دلیل بندهاست ما این قانون را برای چه آوردهایم که به رعایا و کشاورزان حکم بکنیم بجزاین نظری نبود ما نظر دیگری درموردقانون نداشتیم در اینجا قسمت اخیر این ماده که میگوید عرصه خانههای مسکونی رعایا حتی اضافه بکنند عرصه خانههای مسکونی وباغات رعایا مجاناً واگذار میشود بنده نمیدانم بچه جهت آمدهاند توافق راراجع بعرصه اعیان اشخاص بجز رعیت هم قائل شدهاند همانطور که جناب ملک فرمودند درست است یک دستهای مثل نجاریا آهنگر واین قبیل اشخاص در ده خوشنشین هستند وباغ وخانه هم دارند اما الان که خالصه از بابت عرصه از آنها چیزی نمیگیرد واینهاشکایتی نکردند مگر نمیشود اینرابگذارند بعدتکلیف آن رامعین کنند حقیقت قضیه این است که اسباب نگرانی فراهم شدهاست یکنفر خود بنده دراین قسمت نظریاتی دارم وقطع دارم با این توضیحی که عرض میکنم چون نظری ندارم جناب آقای وزیر دارایی هم خودشان توجه میکنند وآنوقت خواهند دید که اگر مخالف وموافق صحبت کند مطلب روشن میشود مثلاً الان اراضی خالصه خوزستان را که صورتش رابنده خواندم دراین موقع که بعضیها گفتگو میکنند که بایستی خورده مالک راتشویق کرد دولت لایحه میآورد میگوید طبقه زارع وبیکار مملکت رامشمول بکنند رعیتی بکنندبنده میبینم همه اش از ۲۰۰ هکتار و ۲۵۰ هکتار و ۶۰۰ هکتار (شوشتری- شش هزارهکتار) ششهزارهکتارصحبت است شما که این رامیخواهیدآب درآورید این را ششهزار هکتار نکنید وبدهیدبدست اشخاصی که ۵۰جای دیگر ملک دارند وبازمیخواهندبروندآنجا قضیه اینجاست چون مال خالصه مثل مال- بی صاحب میماندچون رفته اندآنجا خوب امکان داردکه ۵۰ هکتار ازهرده بهترین زمینش راگرفتهاند یا قلمستان کردهاند یا باغ کردهاند و منافع آن اعیانی که اصلاً جزو ملک به شمارنمیرودبمراتب زیادتر است از عایدی خودآن ده خالصه این نقض غرض است بنده عقیدهام این است که دراین ماده جناب آقای وزیردارایی فقط قسمت اخیر ماده راکه مربوط برعایاست موافقت بکنندکه بشود ماده شش وقسمت اول ماده حذف بشود البته اگر به اشکالاتی برخورد قانون دیگری میآورد والا اینکه زیاد صحبت میشود جناب آقای نبوی برای این نگران است که باز همان لاشخورها میبینیم که پنجه انداختهاند واین رعیت بدبخت را از پادرمیآورد این را موافقت بفرمائید بنده همانطوری که دفعه قبل عرض کردم ویک سوء تفاهمی حاصل شد برای بعضیها معتقدم همه کس هر جا مالک باشد کسی بخل نداردولی درمملکت رادادبددست یک طبقه جدید الولاده که ۲۰ سال از عمر شریفشان نگذشتهاست وتمام سرمایه مملکت راجمع کردهاست این است که استدعایم ا ازجناب آقای وزیر دارایی این است برای امتحان روحیه مجلس الان امتحان بفرمایند این عبارت از ماده اراضی خالصه که اعیانی آنمتعلق باشخاص است از طرف بانک بتوافق صاحبان اعیانی درصورتی که طالب باشند نقداً یا اقساط ۵ساله داده میشود حذف بشود واین جمله بماند ماده شش: عرصه خانههای مسکونی رعایا وباغات مسکونی مجاناً برعایا واگذار میشود فوراً ملاحظه بفرمائید مجلس موافقت میکندونسبت بقسمت بعدهم اگراحتیاجی ایجاب کرد، اگر تقاضائی شد آنوقت یک تحصیل اجازهای از مجلس بشود واگر غیر از این باشد پیشنهاد حذف میشود وممکن است قبول کرد والا قانون بسیار خوب است ماده هم خیلی خوب است بشرط اینکه این قسمت اخیرش باشد ما وقتی داریم راجع برعایا صحبت میکنیم وفکر میکنیم شاید بیاییم دیگران راهم بیاوریم اینجا من حالا نمیخواهم زیاد طول وتفصیل بدهم که اشخاص از قسمت اول این ماده استفاده نامشروع خواهند کرد واستدعا میکنم جناب آقای وزیر دارایی قناعت بکنند که ماده ۶ همین قسمت مربوط به رعایا باشد و قطعاً تصویب خواهد شد.

مهندس زیرکزاده – یک قسمت دیگر دارد شهربانى که آن قسمتهاى فنى است این قسمتهاى فنى البته باید با بودجه مملکتى اداره شود و دولت باید اصلاحات در این قسمت را هر چه زودتر با وسایل خودش بکند بنده یک حکایتى خدمت آقایان عرض میکنم که بایستى آقایان بدانند ما با چه وضعى سر و کار داریم یک روز بنده رفتم به شهربانى یک کارى داشتم آنجا اتفاقاً با اداره انگشتنگارى سر و کار داشتم یک عکس بود مىخواستم به چاپ برسانم بنده میخواستم که این انگشتنگارى یک علمى است یک دستگاه بزرگى دارد یک وسایلى دارد اینجا هى مردم بیچاره را مىبرند و انگشتشان را مىچپانند توى مرکب و میگذارند روى کاغذ از زمانی که اولین دفعه سوئدیها آمدند در ایران یک فیشى ترتیب دادند و با یک ترتیباتى آنجا انگشتنگارى انجام مىگرفت با تمام علائمش ولى در ایران از سى و چند سال قبل تاکنون هیچ فیشى پر نشده است سوئدیها رفتند و فقط تقلید مسخره انگشت به مرکب زدن باقى مانده است دیگر اثرى ازش باقى نیست بلکه آن چند فیش قبلى را هم از دست داده است قسمتهاى راهنمایى را که چه عرض کنم شهربانى ما بایستى از نو ساخته شود و هر چه زودتر باید شروع به ساختمان آن بشود پس از آن که شهربانى و ژاندارمرى وضع مرتبى به خود گرفت آن وقت قسمت عمده مشکلات ارتش ما حل شده است ارتش ما باید تمام هم خودش را صرف هدف اصلى خودش بکند و آن وقت است که خواهید دید یک قسمت عمده از این مشکلاتى که هر روز از آن صحبت میکنند و یک عده میکوشند وسیله تبلیغات سیاسى خودشان قرار بدهند از بین خواهد رفت موضوع دوایر دولتى بنده هر چه میخواهم بگویم یک چیزهایى است که جنبه مخصوص دارد بنده از دزدى و فساد و رشوهخوارى صحبت نمیکنم و به دو جهت صحبت نمیکنم یکى این که بنده نمىخواهم در این چالهای که چندین سال است ملت ایران را انداختهاند بیفتم به یک نحوى در ایران تبلیغ شده است که تمام بدبختیهاى ما از دزدى و رشوهخوارى است در حالی که یک مفاسد خیلى بزرگترى در دستگاههاى دولتى ما است که ما به قسمى متوجه این رشا و دزدى شدهایم که به کلى آن فساد اصلى را از نظر دور داشتهایم که قسمت عمده مشکلاتی که داریم از جاهاى دیگرى است علت دیگرى که بنده راجع به این امر صحبت نمىکنم این است که معتقد به آن ترتیبى که میگویند نیستم بنده قبول دارم که در طبقات بالاى ادارات ایران نسبت فاسدها به سالمها زیادتر است ولى مسلماً در طبقات پایین دستگاه دولتى دزد نیست و تمام کارمندان پاک و صحیح و سالمند و درستکار و زحمتکش هستند از این جهت این را پیراهن عثمان کردن و همیشه به مردم تاختن این کار درستى نیست ولى اساساً من معتقدم وقتى ما میتوانیم راجع به مردم و بنى نوع بشر قضاوت بکنیم که شرایط زندگى آنها را در نظر بگیریم میگویند آنجا که آزادى نیست اخلاق نیست اگر وضع زندگى ما یک جور مخصوصى است ما حق نداریم مردم و کارمندان ایران را که در این وضع مخصوص قرار دارند با کارمندان ممالک دیگرى که آن وضع مخصوص را ندارند مقایسه کنیم و قضاوت کنیم اکثریت توده مردم را مردمان عادى و معمولى تشکیل میدهند آدم معمولى هم یک خصایل به خصوصى دارد آدم معمولى آن است که به فکر نان روزانهاش است آدم معمولى آدمى است که به فکر فرداى زن و بچهاش است آدم معمولى آدمى است که از داد و قال و جنجال گریزان است این شخص یک روحیه مخصوصى دارد و میخواهد صبح برود پى کارش و مطابق این اصلى که میگویند انسان همیشه دنبال راههاى ساده میگردد آدم عادى دنبال راههاى ساده میگردد یعنى چه؟

برای مطالعه دقیقتری در طرح تقدیمی و تجدید نظر کلی راجع بمواد نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی دونفر از هر شعبه برای تشکیل کمیسیونی انتخاب گردیده و در ظرف مدتی که از آخر اردیبهشت تجاوز نخواهد نمود گزارش آن را تقدیم خواهد نمود. ماده سوم ـ مراسم سوگند در مجلس شورای ملی بطوریست که اصل ۱۱ قانون اساسی مقرر داشته و در ادوار تقنینیه سابق معمول بودهاست و ماده ۱۱ و ۱۲ آییننامه نسخ میشود. ماده چهارم ـ عده ۳۰ نفر مندرج درماده ۸۰ آییننامه پنج نفر تقلیل مییابد. نبوی ـ آییننامه مطابق آنچه بنده تصور میکنم فوایدی داشت و در بسیاری از موراد فواید آییننامه در مجلس مشهور شد (صحیح است) آییننامهای که در گذشته بود آنطوری که در سابق در مجلس عمل شد باعث ایجاد یک تشنجات تازهای شد و آن آییننامه قدیم بعضی از مقامات را نسبت به طرز کار مجلس ظنین نمود و کاری در مجلس مطابق آن آییننامه نمیگذشت این بود که یک عدهای در صدد برآمدند که وضع بهتری برای آییننامه در نظر بگیرند البته بنده عرض نمیکنم که این آییننامه هیچ نقصی ندارد همانطور که جناب آقای دکتر شایگان فرمودند نواقصی در آییننامه هست (قبادیان ـ زیاد هم هست) یک دوجا مواد متضاد است، موادی که در اول نوشته شدهاست مخالف آن چیزهایی است که در آخر آییننامه هست وبا یک فرصت بهتری باید نشست و اصلاح کرد (صحیح است)و ما هم حالا نمیتوانیم وارد بشویم به اصلاح آییننامه نباید که یکی دو مادهاش را اصلاح بکنیم و بقیهاش را که اصلاح لازم دارد آنها را کنار بگذاریم باید در آییننامه تجدید نظر بشود و مطابق معمول طرح در مجلس بشود وتصویب بشود در گذشته که آییننامه را در کمیسیون نوشتند باز این عجله شد و بطورموقت نوشتند و بطور موقت و با عجله در مجلس تصویب شد و این نواقص در آن پیش آمد اگرآن دوره هم میگذاشتند که این آییننامه مطابق قانون در مجلس طرح بشود قطعا اینطور نمیشد مثلا این طرحی که آقایان پیشنهاد کردند ذکر شده که فلان ماده نقض میشود و فلان ماده از آییننامه سابق بجایش گذاشته میشود در صورتی که آییننامه سابق نقض شدهاست و بایستی در قانون مطلب کاملا انشاء شده باشد که ما میبینیم به چه طرزی اصلاح خواهد شد (دکتر بقائی ـ ذکر شده) بنابراین این معایب در کارهست همانطور که آقایان محترم موافقت فرمودند که یک فوریتش راپس بگیرند موافقت بفرمایند که یک فوریت دیگر را پس بگیرند (یکنفر از نمایندگان ـ اصلا پس بگیرند بهتر است)این کار بهتر انجام خواهد شد، موضوع دیگری که فرمودند این بود که به کمیسیون برود الان کمیسیون برای این کار نیست (تیمورتاش ـ پیشنهاد شده که تعیین بشود) کمیسیون خاصی در دوره گذشته بود آن کمیسیون هم ماموریتش را انجام داد از بین رفت حالا مطابق همان فرمولهایی که آقایان پیشنهاد فرمودند جناب آقای رفیع و آقای تیمورتاش باید کمیسیون انتخاب بکنیم و بعد بفرستیم به کمیسیون.

دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- آقای پورسرتیپ گمان میکنم که ماده واحده راکاملا مطالعه نفرمودهاند برای اینکه وقتی درکمیسیون مطرح شدآقایان پیشنهاداتی دادند که این بودجه اضافی به نسبت جمعیت بین مرکزوشهرستانها تقسیم شود (پورسرتیپ – عشایررامتاسفانه جزآنهامحاسبه نمیکنند) وعشایروطن پرست ترین افراد این کشورند واین قانون هم بایددرباره آنها اجرابشود بنده یک پیشنهادی راجع به شرکتهای تعاونی درواحدهای کشاورزی دادم واگرآن پیشنهاد در کمیسیون ومجلس شورای ملی تصویب بشودفکرمیکنم که درقسمت فرهنگ هم یک قدمهای موثروبزرگی برداشته خواهدشد (صحیح است) برای اینکه واحدهای کشاورزی ماباتشکیلاتی که الان وزارت فرهنگ برای دبستانها ودبیرستانها میدهد یک بودجه خیلی بزرگی لازم دارد تا اینکه درتمام کشور تعلیمات اجباری عمومی عملی شودواگراین واحدهای کشاورزی تشکیل بشود که مرکب از ۳۰ یا ۴۰ یا ۴۵ ده باشدالبته دراین دهستانهایکعدهای ازاشخاص معممی هستند که سالها در آنجا تدریس و تعلیم میکردند وخواندن ونوشتن راباهل دهات یادمیدادند بعقیده بنده وزارت فرهنگ (استدعامیکنم جناب آقای وزیرفرهنگ توجه بفرمایید) وزارت فرهنگ میتوانداز وجوداین اشخاص استفاده کند برای اینکه اگر به آنهاماهی بیست تومان وزارت فرهنگ بدهدحاضرخواهندشدیک کلاس درده تشکیل بدهند وکودکان ده وحتی بزرگسالان ده راخوانده ونوشتن بیاموزند ممکن است این جابیایید وبگوییداینها تعلیم وتربیت جدیدرانمیدانند بنده عقیدهام این است که اگر چنین کاری بشود برای رفع این نقص باید درایام تعطیل تابستانی کلاسهای مخصوصی دراستانهاوشهرستانها تشکیل بشود که این معلمین درآن کلاسها شرکت بکنند و طرز تعلیم و تربیت و استفاده از متد جدید را یاد بگیرند آنوقت تعلیمات عمومی بایک بودجه نازلی درتمام کشور عملی خواهدشد این است که استدعامی کنم از آقای پورسرتیپ هم مخالفت خودشان راپس بگیرند.

عرض دومی دارم و آن این است که معمولا تصور میرود بعضی از مواقع که پیشنهادی میرسد شاید بعضی تصورات برود برای رفع این تصورات بنده عرض میکنم که مطابق اصول کلی هر قاعدهای که بگذرد. هر قانونی که بگذرد این قانون برای آیندهاست و بنابراین هیچ نوع تاثیری در گذشته نخواهد داشت بنابراین اگر چنین تصوری برود بنده برای رفع این تصور تصریح کردم. ابوالقاسم امینی ـ این ماده ۱۳۹ است که قرائت شد و آنچه از این ماده استنباط میکنم این است که در آخر جلسه باید در اطراف این موضوع بحث بشود برای این که دستوری در جلسه امروز داریم یا این که این ماده ابهامی دارد یا بنده استنباطم از ماده ۱۳۹ درست نیست.

بعد در یکی از سفرهائی که برای کنفرانسی به آسیا کرده بودم با وزیر بازرگانی هند که مدتها بود با یکدیگر دوست بودیم در این باره گفتگو کردم و از او خواستم که اگر ما دست به کار صنعت ذوب آهن با همکاری روسها شدیم و به هر دلیلی نیاز به لوازم یدکی داشتیم و امکان تهیه آن از شوروی فراهم نبود، آیا هندیها حاضر به پشتیبانی از ما هستند یا نه؟

ایران در نامهای مورخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ مکان این کارگاهها و تأسیسات اطلاعاتی را به اطلاع آژانس رساند. در همان تاریخ یک شرح مفصلی به کمیسیون تحقیق نوشته اند و دلایل اینکه لازم هست وقت به ایشان داده شود که بتوانند اسناد و مدارک را فراهم کنند در سه صفحه ذکر کرده اند . گزارش ازکمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ با حضورآقای وزیرفرهنگ لایحه شماره ۳۸۷۵۳ ۵-۷-۳۱ دولت راجع باضافه اعتباربودجه وزارت فرهنگ راباتوجه به گزارش کمیسیون بودجه تحت شورومطالعه قرارداد وپس ازمذاکرات لازم با اصلاح مختصری درماده واحده نظرکمیسیون بودجه راتاییدنموده واینک گزارش آن رابرای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.

دکتر مصباحزاده ـ این عیب است برای مجلس که برای ((وغیره)) رای بدهد. دکتر ججلالی. گودرزی. فرهودی. ابوالقاسم امینی ـ بنده اخطار دارم طبق ماده ۱۳۹ اجازه بفرمایید. ابوالقاسم امینی ـ طبق ماده ۱۳۹. ابوالقاسم امینی ـ بنده اخطار نظامنامهای دارم. ابوالقاسم امینی ـ آنهم ضرورت ندارد اصلا نبایستی طرح بشودباید طبع و توزیع بشود. بعبارت دیگر تامین ارتباط تلفنی بوسیله سیمهای آهنی موجودمیسرنمی باشد وبهمین جهت سیمهای آهنی درخطوط اصلی کشور بایدتبدیل به به سیمهای مسی بشود برای آنکه ارتباط تلفنی بهیچوجه قطع نگرددوارتباط تلفنی درتمام استانهادرمدت بسیارکوتاهی تاسیس شود درنظرگرفته شده سی دستگاه چهارصدواتی ازنوع فرستنده نظامی آمریکایی که یکی درمشهد نصب شده وارتباط تلگرافی بین مشهدوتهران راتامین میکند خریداری شود ودرمرکزاستانها وشهرستانهای مهم نصب گردد.

نایب رئیس ـ دوفقره پیشنهاد هم رسیدهاست که قرائت میشود. نایب رئیس ـ چنانچه بخواهیم رای بفوریت بگیریم به بینیم تصویب میشود یا خیر. پیشنهاد کفایت مذاکرات میشود دهقان. برای مسیریابی با نقشه ابتدا گزینه مربوط به مسیر را انتخاب نمایید. ممنون،اوا !اين پنير است ؟ میفهمید؟ خوب چه کنه. اونای دیگه جونشونم دادهند.

دیدگاهتان را بنویسید