مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۰ – ویکینبشته

اما در این مورد باید گفت که شهر کرج به عنوان یکی از شهرهای گردشگری بسیار خوب محسوب می شود. در برنامه چهارم علاوه بر ادامه عملیات در مناطق جیرفت، میناب، کهکیلویه، گرگان، مغان، قزوین، منطقه دز، منطقه سفید رود که قبلاً انتخاب شده، عمران ناحیهای به نواحی جدیدی از قبیل رضاییه و مهاباد، اراک، سد شاه عباس کبیر (زاینده رود)، سد داریوش کبیر (درودزن فارس) کازرون و خرامه، داراب، بمپور و سراوان، مریوان و سردشت، کرمانشاهان، همدان، سرخس و دره گز، مازندران، گرمسار ورامین، حومه مشهد و اسفراین، حوزه تربتجام، زنجان، خمسه، کرج و شهریار و مناطقی که پس از مطالعه حائز اهمیت تشخیص داده شوند به ترتیب اولویت گسترش داده خواهد شد.

مثل اینکه جانور عجیبی را دیده باشد، خوشحالی بچگانه اما گذرندهای در چشمهایش درخشید. فقیهزاده ـ عرض کنم که تصدیق میفرمائید که مردم قبل ازاینکه صورت جلسه مذاکرات مجلس را به بینند بوسیله جراید از نطق نمایندگان مستحضر میشوند بنده درجلسه گذشته قبل از دستور اظهار کردم ((اعاشه آموزگاران ودبیران فرهنگ در کمال سختی است اکثر دبستانها و دبیرستانها در ولایات مزبله دانهائی است که باعث رقت است ولی اموال بی صاحب موقوفات را مثل حلوا میبلعند و مرکز اخلال در همین تهرانست و هر شیاد و غارتگری برای ضرورتیکه گاهی دارد)) در روزنامهها نوشته شده در ولایات اغلب دبستانها وضعش بسیار بد است درعوض املاک موقوفه را مثل حلوا میخورند و مرکز این دزدها در تهران است بنده دزدها نگفتم این را خواستم ارباب جراید بعد از این رعایت بکنند.

غلامرضا پیرمرد لهیدهای بود که جزو اثاثیهٔ خانه بشمار میرفت و مثل یک سگ بصاحبش وفادار مانده بود. پارک شاه گلی در دوران صفویان گسترش یافت و در حکومت وقت پهلوی به شهرداری تبریز به عنوان یک گردشگاه عمومی واگذار شد. این پیشآمد بقدری در خاطر شریف زنده بود که نهتنها جزئیات آنرا هنوز بیاد میآورد، بلکه در گیرودار آن شرکت داشت. و چنانچه با مراجعت خسرو از طرف شاه مخالفت شود وی از طریق خاورمیانه مسافرت و با قایق موتوری شبانه به آبهای ایران وارد و سپس داخل خاک ایران شود منبع می افزاید که پس از انعقاد قرارداد دو جانبه و بهبودی روابط ایران و مریکا هنوز نظر مقامات امریکائی جهت بازگشت برادران قشقائی تغییر نکرده و فعلا در این زمینه مشغول فعالیت می باشد .

لایحه دیگر مربوط است بانتخاب ۶ نفر برای هیئت نظارت سازمان برنامه (صحیح است) چنین لایحهای در دوره پانزدهم بمجلس شورای ملی تقدیم شده بود ولی فرصت نشد که در همان دوره مطرح بشود و بتصویب برسد بنابراین لایحه تجدید شدهاست و حالا تقدیم میشود. بنده در دوره پانزدهم دوسه مرتبه این موضوع را تعقیب کردم، حتی با ارقام و شیفر در اینجا اشخاصی را که پروندههای بزرگی داشتند آنها را خواباندهاند و بایگانی کردهاند متذکر شدم. امینی ـ بنده متاسفم که امروز آقای حاذقی بی مهری فرمودند هم نسبت بکارپردازان و نسبت به معاون وزارت دارائی (حاذقی ـ حساب شخصی نیست) من آنچه که اطلاع دارم کارپردازان مجلس هر کدام بسهم خودشان کارهائی که مربوط به آنها است انجام میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که ۳ نفر از تند نویسان لایق ما را به نظام وظیفه بردند دستگاه تندنویسی چند نفر تند نویس تازه استخدام کردهاست که آنها هنوز کاملا وارد نیستند و سعی خواهد شد که آنها اصلاح شوند و این قسمت مرتفع بشود منظور بنده این بود که اگر درین چند روز اخیر اشتباهاتی در صورت جلسات هست نسبت به بیانات آقایان بعلت کم بودن تند نویسان و این قسمت بطورقطع تا چند روز دیگر حل میشود.

و امیدوار هستم اگر سوءتفاهمی در خاطر آقایان هست و اشکالاتی در کار دیدهاند بخود بنده بگویند البته بزودی رفع میشود و یقین داریم هیچ نظری نیست جز حسن جریان امور و تشریک مساعی برای پیشرفت کار (صحیح است) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده عرضی داشتم) دو لایحه دارم که تقدیم میکنم برای تصویب آقایان محترم یک لایحه برای فروش خالصجات دولتی به زارعین و خرده مالکین (نمایندگان ـ احسنت) که شرط اولش آقامت در ملکی است که مالک خواهد شد (صحیح است) (اسلامی ـ خالصهای مانده است؟) بله خالصجاتی ماندهاست و یک ماده از مواد برنامه دولت است فقط املاک نیست، اراضی هم هست که وسائل آبادی در آنها فراهم میشود و بزارعین یعنی اشخاصی که در همان ملک مشغول فلاحت میشوند واگذار میشود (صحیح است) بانک کشاورزی هم اعتباراتی خواهد داد و خرده مالکین کمکهای مفید و موثری بکند (شوشتری ـ بفرمائید خاصه خرجی هم نکنند) منظور اصلاح و کار مفید است و الا این شرط همیشه درش مخلوط میباشد.

۳۳. براساس نتایج تحلیل نمونههای زیستمحیطی در کارخانه نیمه صنعتی غنیسازی سوخت و سایر اقدامات راستیآزمایی، آژانس نتیجه گرفته است که این تأسیسات، همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام کرده بود، فعالیت کرده است. در ۹ فوریه ۲۰۱۴ ایران غنای ۲۲٫۹ کیلوگرم از این مواد را کاهش داده و UF6 با غنای کمتر از ۵ درصد U-235 تولید کرده بود. نکته دیگر اینکه البته عموم آقایان نمایندگان مستحضرند که از چند ماه باینطرف وضع عمومی مملکت و اذهان عامه دچار یکنوع اضطراب ناشی از یاس و بدبینی شده وبا صحنههائیکه مرتبا ظاهر میشود و جریانات نامطلوبی که تقریبا بخودی خود ولی در حقیقت با کمک دستهای نامرئی پیش میاید این یاس و بدبینی در افکار عامه تقویب پیدا میکند تاریخ سیاسی قرن اخیر ایران بروز این قبیل صحنهها را مقدمه یک جریان نامطلوب و حادثه شوم میداند و یک مرد وارد و مطلع رابیاد دسیسههای قبل از هرنوع حوادث سیاسی که هروفت مقاصد ونظریات پشت پرده کشورهای بیگانه بروز آنرا ایجاب کند میاندازد وبنده اینطور نتیجه میگرم که این مقدمات مشوب کردن اذهان عمومی و این تشنجات که متاسفانه بدست عناصر خائن و مزدور عملی میشود بستگی کامل با سیاست نفت و مسئله لایحه آن دارد زیرا فلسفه سیاست انگلیس در ممالک مورد نظر اینست که در پس پرده تشنجات مقاصد خود را پرورش بدهد و از آن نتیجه بگیرد و حال دولت وقت در این موضوع حیاتی، چه تصمیمی دارد معلوم نیست.

یا اشخاصی در خارج هستند بعنوان نماینده تجارتی یا برای مطالعه (صحیح است) اینها پول مملکت رامی برند و بنده وشما همه میدانیم که آنهائی که رفتهاند (بنده که نرفتهام) گفتند آنجا فقط مشغول مزاحمت مردم و تفریح هستند (صحیح است) در حالی که شما اینجا یک روزی تشریف ببرند و این مدرسه صدر و مدارس قدیمی تهران راملاحظه بکنید (شهاب خسروانی ـ بنده اخطار نظامنامهای دارم) آقای شهاب خسروانی اجازه بفرمائید عرض کنم این مدارس قدیمی تشریف ببرید به بینید محصلینی که از شهرستانها میآیند با چه فقر و نکبت و بیچارگی زندگی میکنند و شاید بیش از یک وعده نتوانند در ۲۴ ساعت غذا بخورند و آنهم بآنها نمیرسد ولی از یکطرف ارز مملکت بطرق مختلف بنور چشمیها داده میشود شاید بعضیها ۳ چهار تا بچههایشان در امریکا و اروپال و سویس و فرانسه مشغول تحصیل هستند (شوشتری ـ برای یاد گرفتن رقص) صحیح است عرض کنم که آوقت ما میگوئیم چرا محصلین مملکت ما یا دانشگاه گاهی متشنج میشود و محصلین خارج از حدود وظیفه تحصیلی بکارهای دیگر میپردازند اینها شکمشان گرسنهاست آقای بروید به بینید این پول و این ارز را دولت یا باید ندهد یا باید بآنها بدهد و بنده خواهش دیگرم از آقای نخست وزیر اینست که دستور بفرمایند صورت اشخاصی که در اروپا تحصیل میکنند بخرج دولت و یا بعنوان مطالعه و نماینده بازرگانی هستند بیاورند و در مجلس قرائت بشود و نام گرامی ابوینشان هم نوشته شود (احسنت) (صحیح است) عرض کنم که راجع به وزارت خارجه بنده در جلسه قبل که در مجلس صحبت کردم عقیدهام این بود و حالا هم هست که در آنجا راباید قفل کرد چون هیچ بدرد ما نمیخورد یک نفری از اهالی مازندران بود این از ایام کودکی رفته بود در آلمان و اخیرا مراجعت کرد و با من صحبت میکرد، البته دروغ نمیگفت چون من اطمینان دارم اگر اطمینان نداشتم اینجا صحبت نمیکردم، میگفت که در آنجا من چند سال در زمانی که دولت آلمانی هیتلری سر کار بود تجارت میکردم و زندگی خوبی داشتم الان آمدم در فرانسه بعد رفتم د رسویس و جای دیگر میخواستم کسب بکنم مامورین تجارتی و نمایندگان تجارتی و مامورین سیاسی مزاحمند و نمیگذارند یکنفر ایرانی در آنجا کسب شرافتمند انه خودش را تعقیب بکند درصورتیکه میدانم د رایران نژادهای مختلف کسب میکنند شما تشریف ببرید در این خیابان چراغ گاز ببینید چند نژاد آنجا هستند و با کمال آزادی تجارت میکنند بلکه چپاول میکنند (صحیح است) و کسی مزاحمشان نیست اما یک ایرانی بیچاره اگر بخواهد در خارج کار بکند همین نمایندگان تجارتی و بازرگانی و سیاسی مزاحم او میشوند که کار نکند میخواست شکایت بکند دید این موضوع شکایت پذیر نیست، اینجا که انگلستان نیست که اگر یک وزیری یک تخلفی کرد بروند شکایت بکنند اینهم جالب توجهاست جناب آقای نخست وزیر راجع به مداخلات وزارت دارائی و در سایر وزارتخانهها و آقای نخست وزیر گویا در برنامه خودشان یا اینجا تذکر دادند (یکنفر از نمایندگان ـ در برنامه بود آقا) این کار را اگر بکنند بزرگترین خدمت است به این مملکت برای اینکه وزارت بازرگانی بنده باوزیر بامعاونش کاری ندارم برای اینکه هر آن این پست تغییر میکند من با سازمانش کار دارم امروز آقا هر وزارتخانهای بودجهای دارد ولی این بودجه را که میخواهد صرف بکند خاصه خرجی میکند ولی بایستی وزیر مسئولی که مسئول وزارتخانهاست اگر اورا مسئول میدانید در بودجه هم آزادش بگذارید که اگر یک پل آهنی در فلانجا خراب شود درست کند.

با چند هزار تومان آنروز ممکن بود این یک پایه درست بشود ولی وزارت دارائی وقتی موافقت کرد که تمام پل را آب برد و در دریای خزر انداخت و الان باید یکمیلیون خرج بکند و آن پل را بسازند و تازه نمیشود اگر آقای نخست وزیر اینکار را بکنند خیلی خوبست حالا وزارتخانهها کارهای فوری رانمیتوانند بکنند اما دروزارت دارائی هرکاری را میتوانند بکنند بنده بعنوان نمونه عرض میکنم بعد از شهریور ما نه ساختمان اساسی بنا کردیم و نه میتوانستیم ساختمانهای اساسی را که نیمه کاره بود تمام کنیم اما وزارت دارائی آمده و با این بی پولی میخواهد چند میلیون گویا هفت میلیون خرج کند و بنای وزارت دارائی را پشتش را سیمان بکند، خوب میخواهیم چه کنیم و همانطور آجری باشد بگذار بگویند وزارت دارائی ایران بنائی داردکه آجرش پیدا ست.

نایب رئیس ـ آنچه که مربوط به صورت مجلس است اصلاح میشود ولی راجع به قسمت تند نویسی و چاپخانه اقداماتی شدهاست که جلوگیری بشود از این اغلاط آقای امینی هم یک توضیحاتی در همین قسمت دارند. اگر وزارت جنگ یا وزارت دادگستری میخواست اینکار را بکنند آیا آقای وزیر مالیه یا سازمان مملکت ما موافقت میکرد؟ باشد با این هفت میلیون میشد راه هراز را درست کنند بنده نرفته بودم، راه هراز خیلی خرابست یاراههای دیگر را اسفالت بکنند اینکار بهتر بود یا ده کارخاه وارد میشد، یا پشت وزارت دارائی را سیمان بکنند؟

اسلامی ـ بسیار خوب، ما امروز بکمک اقتصادی ا از دولت امریکا بیش از مسائل دیگر احتیاج داریم و با این وضع پریشان و آشفتگی عمومی اگر از قول و وعده دولت امریکا استفاده نکنیم بزحمت میتوانیم چرخهای حیاتی را بحرکت در بیاوریم. عرض کنم بطوریکه قبلا عرض کردم بنده در کلیه رشتههای مختلف مملکت صحبت زیاد دارم ولی میگذارم برای وقت دیگر (آشتیانیزاده ـ حق دارید حرف بزنید) فقط تذکراتی را اینجا لازم میدانم که بعرض دولت برسانم. این اقای قوامالسطنه حالا بقانون اساسی ما ایراد میگیرد کسی که اصلا هیچیک از اصول قانون اساسی را رعایت نکرده و بنده افتخار دارم که پرونده کثیف ترین افراد این مملکت (که واقعا شرمم میآید که پشت تریبون اسمش را ببرم ولی عرض میکنم) مظفر فیروز در زمان بنده طرح شده (حاذقی ـ اسمش را نبرید) این اقای مظفر فیروز کاری که نکرده بود همه تصدیق میکنند مظفر فیروز از مسکو تلگراف رمز کرده بود به پیشه وی و دکتر جاوید.

این را بنده بعنوان نمونه عرض کردم اما وزارت دارائی دستش باز است و هر کاری را میتواند بکند بنابراین بنده این را عرض کردم که آقای نخست وزیر اطمینان داشته باشند که در این مورد مجلس پشتیبان ایشان است. نخست وزیر ـ بطوریکه خاطر آقایان مستحضر است وزارت دارائی فعلا تحت نظر خودبندهاست و عنقریب هم وزیر دارائی معین میشود (انشاءالله) آقای بهنیا فعلا متصدی معاونت وزارت دارائی هستند و تحت نظر من کار میکنند تا وزیر تعیین شود. شمس قناتآبادی – بنده اساسا بافوریت اول موافق بودم چون آقای مکی فرمودند که بنده بافوریت دوم مخالفم من خواستم بعنوان مخالف بافوریت اول یک مطالبی عرض کنم یک مثلی است معرف است که میگویندچاه نکنده نمیشودمناررادزدید بایداول چاه کنده شود بعدمناردزدیده شوددراین که وضع اتوبوسرانی شهرتهران بسیاربسیارخراب است هیچ شک وشبههای درش نیست (صحیح است) ودراین که بیشتراین خرابی هم معلول کارها وروشهاواعمال بدی است که دراداره راهنمایی میشودواین هیچ شک وشبههای درش نیست یعنیآبادی اتوبوسرانی شهرتهران بستگی کامل بابهبودوضع اداره راهنمایی دارد این مطلب تذکراعرض شد بعدمیخواهم یک مطلبی راتوجه بدهم این اتوبوس رانی که درتهران میشود الان این خطوط وشعبات وشرکتهای خصوصی که هست اینها غالبامتعلق به مردم فقیروبیچاره وبدبخت است این اتوبوسهایی که آقایان میبینند درخطوط مشغول حمل مسافرندغالبایک اتوبوس مال چندین نفراست که یک دانگ ودودانگ وسه دانگ سهم دارند واگربناشود این شرکتی که میخواهدتشکیل شود با این دوفوریتی که دراین لایحه هست دراین لایحه عنایتی به وضع کسانی که الان توی این مملکت کاردارند ویک لقمه نان بخورونمیری دارند یعنی بقدری نیست که بتوانندشکم خودشان وبچه هایشان راسیربکنندنشود وبایددراین لایحه کاملادقت وبررسی شود وآن راههای مختلفی که حق این دستهای که الان دارند کارمیکنند ونان میخورند وسربارجامعه هم نیستند وبرای دولت هم آزار وصدمهای ندارند باکدیمین وعرق جبین نان تهیه میکنند فکری بحال آنها بشودواگردراین لایحه خوب رسیدگی نشد ومراعات این نکته نشودنتیجه اش این است که شهرداری ووزارت کشورآمدهاست وضع اتوبوسرانی تهران وسایرشهرستانهاراتنظیم بکندحالاچقدر موفق بشود وچقدردرتنظیم کردن این مطلب پیشرفت خواهد نمودیک حرفی است که مربوط به آیندهاست امایک نتیجه وعکس العمل دارد وآن این است که اکثراین افراد ممکن است ازکاربرکنارشوندواتوبوس هایشان زائدبماند وفکری بحالشان نشودویکعدهای بیکاربه بیکارهایی که الان توی این مملکت هستنداضافه بشودبنابراین بنده بافوریت از این نظرمخالفم نه اینکه با اصل لایحه ومنظم کردن اتوبوسرانی تهران وشهرستانها حتی اتوبوسرانی درسایرجادهها درسایرجاهایی که اتوبوس هست من مخالف نیستم من معتقدم که دولت بایداساسابرای مفهوم کلی اتوبوسرانی یک فکری بکند ولی نه باعجله که مباداباین دسته ظلم بشود وحق یک عدهای ضایع بشودویک دستهای هم بیکاربشوند وبیکاری اینها یک مشکلی براین همه مشکلاتی که دراین مملکت ازطرف بیکارها هست اضافه بشود وبنده مخالف با این وضع هستم.

دیدگاهتان را بنویسید