مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

مکان اصلی برای مهمان های معمولی در تبریز خیابان فردوسی و خیابان امین است. لوح سنگی با اشاره به تبریز از سارگون دوم ، پادشاه آشور وجود دارد که می توان برای این امر و بررسی تاریخ تبریز به آن مراجعه کرد. شبهه نیست همانطور که در محافل بینالمللی عموماً پذیرفته شده گسترش و بهبود تعلیم و تربیت به میزان مطلوب و تطبیق آن با شرایط و نیازهایجهان متحول، جز از طریق نوآوری به درستی مقدور نیست و نوآوری مستلزم تحقیق و پژوهش و کاربرد وسائل و تکنیکهای نوین است، از این رو لازماست بررسیهای دقیق در مورد استفاده وسیعتر از رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل سمعی و بصری در امر آموزش و پرورش صورت گیرد، و از وسائلارتباطی جدید که به قول جامعهشناسان مبدأ و منشاء عصر تازهای گردیده، سود کاملتری در توسعه یا تقویت انواع آموزش برگرفته شود.

نایب رئیس – بسیارخوب اعتراض دیگری نیست به صورت مجلس نیست؟ نایب رئیس ـ آقای ملک مدنی. طبق محاسبه ایکه بعمل آمده حد متوسط برداشت محصول شتوی ایران در حدود تخمی ۵ الی ۶ تخم تجاوزنمی کند و این کمبود سطح تولید نه زارع را سیر میکند نه مالک را بنده مخبر کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان هستم و با چند نفر از همکاران محترم به تمام نامهها و تلگرافات و نظریات رسیده با کمال دقت رسیدگی و توجه نمودهام مضامین و مفاد همه آنها یکی است و همه از فقدان وسائل و کمبود محصول و بهای نازل محصولات شکایت دارند طبق روزنامهای که جناب آقای وزیر کشاورزی برای من فرستادهاند در ترکیه ۲۸ هزار تراکتور مشغول بکار میباشد و از ۱۹۴۶ به بعد ۲۶ هزار تراکتور به آن کشور وارد شدهاست ولی در ایران حدود ۱۴۰۰ تراکتور که بیش از یکهزار آن از کار افتاده و بقیه هم اسقاط است تجاوز نمیکند سرمایه بانک کشاورزی بسیار ناچیز و کم است باید حتما اضافه شودکه با شرایط مناسب و بهره کم باعتبار محصول به کشاورزان وام داده شود از حسن اتفاق رئیس فعلی بانک کشاورزی آقای مهندس بیات مرد بسیار درست و واردی است و تا حدی اشکالات را مرتفع نمودهاست.

تثبیت نرخ محصول کشاورزان باید حتما مورد توجه واقع گردد اگر چه جناب آقای وزیر دارایی فرمودند که در این قسمت اقدام شده و قریبا عملی خواهد شد وضع ارتباط و راه بین دهات و قرا باید اصلاح و مرمت گردد باید توجه مخصوصی به فرهنگ و بهداشت روستاییان داشت. دکتر بقایی – در جلسه گذشته جناب آقای وزیر اقتصاد چون صورت سوالات بایشان نرسیده بود تقاضا کرده بوند که جواب سوال مربوط بایشان باین جلسه موکول بشود می خواستم خواهش کنم که آقای رئیس در نظرداشته باشند.

تا دو روز دنیای ظاهری بیرنگ و محو بنظر شریف جلوه میکرد مثل این بود که همهچیز را از پشت پردهٔ کدر دود میبیند. بنظر میآمد که روح او از قید قوانین زندگی مردمان معمولی رسته بود. نایب رئیس – اگر وقتی باقی بود البته سوالات مطرح میشود نسبت بصورت جلسه دیگر اعتراضی نیست؟ نایب رئیس – آقای دکتر کیان موافقید بفرمایید. حائریزاده – یک اصلاح مختصر عبارتی هست درصورتجلسه که تقدیم تندنویسی میکنم ضمنامی بینم که آقای مشار و آقای زهری را باز جزو غائبین بی اجازه نوشتهاند در صورتیکه هر دو معذورند و مریضند که یکی مسافرت به اروپا کرده برای معالجه خارج شده از ایران و دیگری هم استراحت کردهاست استدعا میکنم تذکر بفرمایید که تکرارنشود.

خوب پس این یک رکنش که داشتن صورت مجلس است که بگویند آقا صندوق نمره ۸ یا صندوق حسن آباد یا مسجد جامع این را فلان آدم و فلان آدم تزویر کردند، تقلب کردند عوض کردند وباید به محکمه سپرده شود، محکمه برود این که تویش نیست، انجمن هم امضاء نکرده، آخر این عمل قبیح که واقع شده این را هم آخر آقایان هر قدر انسان وجاهت ملیش زیاد شد هر قدر شاخصیت ملی و نمای مملکتیش زیاد شد به عقیده من باید بیشتر پای بند اصول باشد، رعایت کند که درسی باشد برای بعدها خوب این آراء را سوزاندند من آقایان استعلام میکنم از شما بعدها در مملکت هر رئیس انجمن یا هر انجمن بدون بینه، بدون اصول، بدون نشان دادن دزد، بدون نشان دادن جاعل بیاید به میل خودش این کار را بکند این برای مملکت صلاح است؟

نایب رئیس – مربوط به صورت جلسه نبود. مجلس ساعت نه و سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید. بسم الله الرحمن الرحیم ، گاهی اوقات صحبت از انقلاب می کنیم شعار میدهیم ، حرف می زنیم توی روزنامه ها می نویسیم توی رادیوها می گوئیم و یکوقت است که عمل می کنیم بیائیم بعد از این کودتا و کودتای قبلی و بقول رئیس جمهور پنج کودتای دیگر . ۴- چون فرهنگهای شهرستانها بسبک واحدی اداره نمیشدهاست وبعضی ازحوزهها رئیس فرهنگ استان وبعضی دیگررئیس فرهنگ شهرستان داشته که مستقیما بامرکز مکاتبه مینمودند وبرای کارجزئی محتاج به کسب تکلیف ازمرکز بودهاند وبعلاوه از لحاظ کارهای اجتماعی وعمومی ورعایت مصالح ومقتضیات روزومحل که درحوزههای کوچک پیش میآمده چون فرهنگ آن شهرستان بجز بوسیله مکاتبه دسترسی به آقایان استانداران وفرماندهان لشگرها نداشتهاند عموما مشکلاتی پیش میآمدهاست که منجر به مکاتبات متوالی وسبب رکود کارهامیشده وگاهی مبادله مکاتبات فرصت مناسب رابرای کارهای ضروری وفوری ازدست میدادهاست لذا دراردیبهشت ماه سال جاری آئین نامهای برای سازمان فرهنگهای شهرستانها تهیه ودربعضی ازحوزهها بموقع اجراگذاشته شده برای آنکه کاربصورت واحدی درآیددرآئین نامه مذکورتجدیدنظرگردید.

این بودفهرستی ازآنچه درسه ماهه اول اختیارات صورت گرفته وچنانکه فوقا اشاره شد کارهای اساسی دیگری نیز درجریان است که نتیجه آن درگزارش بعدی باطلاع خواهدرسید. چون عده فعلا برای رای کافی نیست تصویب صورت مجلس بعد اعلام میشود. بهر صورت دولت باید به وسائل مقتضی در درجه اول اطمینان سرمایه داران داخلی را جلب و تضمین نماید تا سرمایههای خود را ازخارج دوباره به کشور عودت داده و با خاطر آسوده به کارهای تولیدی و مثمرثمر بیندازند اگر دولت جناب آقای دکتر مصدق باین نکته توجه مخصوصی بفرمایند و با مشاوره با بازرگانان قانونی که نظر سرمایه داران ایرانی را تامین نماید طرح و تصویب فرمایند ارقام بسیاردرشتی را که سرمایه داران ایرانی اکنون برغم اراده خود در خارج بلااستفاده دارندبه ایران اورده و صرف امور تولیدی بنمایند تا اینکه احتیاج به سرمایه خارجی پیدانشود.

یک گزارش مجددی از شرح حال قشقائی مربوط به سال ۱۹۶۴ و موضع گیریهای سیاسی و مخالفتهایش که خیلی هم مفصل است از سال ۱۹۳۹ در وقایع سمیرم شروع کرده و کشتاری که بعد از شهریور ۲۰ در جنوب شده تمام اینها را اشاره کردند تا بعد از ۲۸ مرداد که به خارج تبعید شد و در مونیخ اقداماتی که می کرده و همچنین بعضی از مسائل که مربوط به روابط داخلی است که می گوید در سال ۱۹۴۸ او عاشق فاطمه خواهر شاه شده در سال ۱۹۵۸ یک دختر آمریکائی مدعی شده که فاطمه زن خسرو است . البته این کار مانع از این نمیشود که دولت برای جلب سرمایه داران خارجی اقدامات مثبت و عملی (نه خیالی) بفرمایند این کار دو فائده بزرگ در بر خواهد داشت یکی اینکه ترس موسسات بزرگ مالی خارج را که عمال شرکت نفت و دشمنان ایران به انواع مختلف از ایران بوجود آوردهاند برطرف خواهد نمود و نشان خواهد داد که ایران و ایرانی هیچوقت نظر به سرمایه آنها نداشته و ندارد و بلکه برعکس هر خارجی که کوچکترین صمیمتی نسبت به ملت ایران نشان دهد همیشه مورد احترام و تقدیر ملت ایران بودهاست.

فایده دوم استفاده ایست که ملت ایران از علوم و صنایع و سرمایه آنها خواهد برد من از آقای دکتر مصدق خواهش دارم باین موضوع توجه مخصوصی فرموده و نظر رجال با تجربه را قبل از اینکه قانون امضا و اجرا گردد جلب نماید تا مانندلایحه قانونی تشویق صادرات که اگر چه من حیث المجموع بسیار مفید میباشد اما معایبی دارد که باید حتما اصلاح گردد و چون وقت کافی نیست نظریات خود را در این خصوص که در واقع نظر هشتاد در صد از بازرگانان صادراتی میباشد مسقتیما به اطلاع ایشان خواهم رسانید. و کما این که خود بنده هم اطلاع دارم که این آقا درتهران است و از این خانه به آن خانه میرود (مهندس حسیبی – احسنت و آنهم با چادر) (حاج سیدجوادی – و از راه آب) دیشب ساعت یک بعد ازنیمه شب یک مردی است در مقابل قبرستان ظهیرالدوله آنجا یک کسی است گویا جگر و دل و قلوه میفروشد این آمد در منزل من درزده و گفت من الساعه قوام را دیدم با یک سرهنگ ارتش و یک شخص دیگری که لباس شخصی داشته نمیشناختم گیوه ملکی هم پایش بود من رفتم جلوی او رابگیرم توقوامی تارفتم جلونزدیکش آن افسرمراتهدیدکردالبته میدانید که آن قبرظهیرالدوله نزدیک منزل برادر احمد قوام است منزل معتمدالسلطنهاست.

بنده در این موضوع خیلی حرف دارم ولی مختصرا عرض میکنم بنده در یک جائی خواندم یا از کسی شنیدم، البته یک اطلاع موثقی است که در زمان اعلیحضرت فقید یکی از وزرای فرهنگ گویا کسالت پیدا کرد ومیخواست برور بفرنگ معالجه تقاضا ی ارز کرد بعرض اعلیحضرت همایونی که رسانیدند گفتند این ارز مال مردم است برای وارد کردن کارخانجات و لوازم تولیدی و نمیدهیم. کهبد – بنده سوالی که پریروز تقدیم کردم عرض کرده بودم راجع به قتل ۲۳ نفراینجا۳ نفرنوشتهاند تمنی میکنم اصلاح بشود. در خصوص تجارت دولت باید کمال توجه و علاقه را داشته باشد که از اجناس لوکس همانطوری که مجلس ممنوع کرده به نحو مقتضی جلوگیری شود و با شرایط خاصی معاملات تهاتری توسعه یابد از صنایع داخلی باید حمایت شود ضمنا رویهای اتخاذ گردد که موجب سوء استفاده صاحبان صنایع نگردد واردات و صادرات روی نقشه و متناسب با وضع ارز کشور بر محور صحیحی استوار گردد.

امیدوارم با قبول این طرح و با جدیت کفیل محترم وزارت بهداری که از جوانهای تحصیل کرده ما هستند سر و صورتی باین وضع داده شود. حتی جهاننما که میکشیدیم برای تمام آسیا و افریقا و استرالیا به دو سه رنگ بیشتر احتیاج نداشتیم. ریگی – بنده مایل نبودم وقت آقایان نمایندگان را گرفت مزاحم مجلس بشوم ولی چه کنم وظیفه سنگین نمایندگی مردم محروم مجبورم نمود که دردهای آنها را از پشت تریبون مجلس بسمع اولیای دولت برسانم آقایان نماینده محترم نماینده سابق بلوچستان در راه پیشرفت و ترقی آن محل با موقعیتهای مناسب قدمی برنداشته روی این اصل مردم بلوچستان تصمیم گرفتند یک نفر محلی را بوکالت خود انتخاب نمایند با این که ۱۹ سال بود بنده از بلوچستان شدم نمیخواهم با تشریح جریان انتخابات وقت مجلس را بگیرم ولی بنام حق شناسی از موکلین محترم خود ناچارم در این جایگاه مقدس که خانه ملت است عرض کنم مردم رنجدیده بلوچستان باوجودیکه اعمال وکیل سابق جدابرعلیه آنها مبارزه مینمودندحتی باوجود دستوراکید جناب آقای نخستوزیر مبنی برعدم مداخله ماموریت دولت درانتخابات ایران شهر که مرکزانتخابات بودکلیه مامورین دولت جزدادگستری و ثبت اسناد آمار ارتش گمرک حتی روفتگران شهرداری هم بسودوکیل سابق کارمی کردند معهذامقاومت سرسختانه مردم ستمکشیده آنان را مغلوب و منکوب نمود این مردم که اکنون اولین پیروزی خود را طی نمودهاند بنده را در فشار و مضیقه قرارداده و از بنده انجام کارها را میخواهند که واقعا وظیفه قانونی و وجدانی یکنفر نمایندهاست بنده ناچارم در ساحت مجلس شورای ملی عرض کنم وضع تمام شهرستانها خراب است اولیای امور جز تهران بجای دیگر توجهی ندارند در این موقعیت حساس باید دولت بوضع شهرستانها توجه و رسیدگی فروی نمایند وگرنه با وضع کنونی راه تبلیغات سوء برای عمال بیگانه و خیانتکاران باز است اگر توجه نشود حوزه انتخابیه بنده از تمام شهرستانها بدتر است پس از عرض این مقدمه اینکه خواستههای مردم محروم بلوچستان را بعرض آقایان رسانیده و از دولت تقاضای اقدام فوری درباره آنها را دارم.

عجب سرتق بود. که مگر چه خیری از این زندگی بردهام؟ در واقع تهران نیازمند مریض خانه ای بود که به شیوه مدرن بتواند به درمان و معالجه بیماران بپردازد. اینها وقت میخواهند. اول مهر هم اول فصل صیادى است یعنى اولین روزی است که گروه بیشمارى از صیادان ساحل بحر خزر باید بروند در دریا و صید کنند. رئیس- آقای خلخالی همیشه باید یک چیزی بگویند و مقدمات تشنج مجلس را فراهم بکنند .

شرکتهای تعاونی لازم و مفید است که بوسیله آنها مایحتاج کشاورزان بقیمت مناسب تهیه شود به کارخانجات قند و چغندرکاران باید توجه شود و کشاورزان را تشویق به کشت چغندر نماید که هم کشور از واردات قند بی نیاز گردد و هم کار برای بیکاران تهیه شود برای تشویق کشاورزان و چغندرکاران همیشه در مقابل تحویل چند تن چغندر۸ کیلو قند بقیمت مناسب یعنی ۱۵ ریال فروخته میشد امسال قسمت را ۲۵ و ۱۷ ریال معین کردهاند عدهای از چغندرکاران نزد بنده آمده و از موضوع شکایت داشتند خدمت جناب آقای نخستوزیر شرفیاب شده مراتب را باستحضار ایشان رساندم و فورا دستور فرمودند و آقای مدیر عامل سازمان برنامه هم حضور پیدا کردند بعد از یک سلسله مذاکرات بالاخره برای تشویق چغندرکاران در مقابل تقاضای بنده دستور فرمودند بجای ۸ کیلو قند۱۲ کیلو فروخته شود اگر چه نظر چغندکاران و کشاورزان را تامین نمیکند و از گرانی شکایت دارند ولی از این اقدام جناب آقای نخستوزیر تشکر و امتنان دارم.

ریگی – از طرف وزارت بهداری تقاضامیکنم برای جلوگیری از تلفات اهالی بلوچستان با همکاری سازمان شاهنشاهی که در ایرانشهر درمانگاه دارد برای تاسیس یک بیمارستان در ایرانشهر اقدام فرمایند. رشیدیان – آقای دکتر یزدی بنده الان یادتان می آورم و این را هم می دانم که شما حسن نیت دارید . است و سر هرکسی به کار خودش گرم است و از اين حرفها.من هم راحت تربودم. البته دولت هم باید از هر قسم کوشش در راه تقلیل بودجه و ازدیاد مواد تولیدی مخصوصا توجه به کشاورزی و تشویق صادرات با مطالعه عمیق تر کوتاهی نکند و درعین حال که باید بانهایت علاقه کارنفت را به طوریکه صلاح و مصلحت ملت ایران اقتضا نمایند با حسن تدبیر و خونسردی تعقیب و دنبال کند در فکر کارهای تولیدی و تقویت مالی و اقتصادی کشور طبق نقشه صحیح و ثابت باشد من هیچوقت مایوس نبوده و بلکه امیدوار بوده و هستم که با مختصرتوجهی وضع کشور اصلاح و بهبودی خواهد یافت و مسلما همینکه کار اقتصادی کشور ما سر و صورتی به خود گرفت خریداران نفت که فعلا تحت تاثیر عمال شرکت سابق نفت از خرید نفت ما خودداری میکنند متوجه خواهند شد که احتیاج مالی ما مرتفع شدهاست و با کمال میل به بهای حقیقی و عادلانه نفت ما را خواهند خرید.

در همین وقت مجید وارد شد، هر دو سر بساط نشستند. اخگر – همین بنادری که برای داشتن یک بندر کوچکی مثل آن دول بزرگ دنیا سالها با هم جنگ و ستیز میکنند این بندر بواسطه بی توجهی بحال خرابی افتادهاست که ذکرش اسباب تاثر و تاسف است با اقدامات بسیاری که شدهاست بالاخره تصمیم گرفته شدهاست که بندر بوشهر را بندر آزاد اعلام بکنند برای اینکه تجار بتوانند اجناسشان را وارد بکنند و صادر بکنند و از حیث عشور و انبارداری و عوارض دیگر اجحافی برای آنها نباشد ارزانتر تمام بشود تشویق بشوند و جنس خودشان را وارد بکنند خیلی از این حیث بنده متشکرم و ممنونم و استدعا میکنم که در این موضوع تسریع بشود زیرا تنها راهی که ممکن است باعثآبادی جنوب بشود و این بنادر از حال خرابی بیرون بیایند تهیه وسایل و تدابیری است که بشود تجار جنس وارد بکنند و برای مردم ایجاد کار بکنند (صحیح است) وقتی کسی کاری در یک جایی نداشت البته میتواند در آنجا توقف بکند ولی وقتی ایجاد کار شد میتوانند مردم زندگی بکنند این یک تلگرافی است از بوشهر بامضای دو هزار و پانصد نفر رسیده که امضا کردهاند آنرا قرائت و تقدیم میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید