لغت نامه دهخدا حرف ا (الف)

بلكه این لغات درفرموله شدن و شکل گیری زبان فارسى نقش مهمی داشته است، چون تاریخ ادبیات فارسى نمونه هاى چندانی، از فارسى به مانشان نمی دهد كه عاری ازلغت عربى بوده باشد. قــامــوســونــه فارسی ایران به دری افغانستان قــامــوســونــه فارسی ایران به دری افغانستان قــامــوســونــه فارسی ایران به دری افغانستان گرچه برخی فارسیِ رایج در افغانستان را زبانی مستقل و با نام «دری»، جدای از زبان پارسی میدانند اما تفاوت این گویش با زبان فارسی در ایران به اندازهای نیست که بتوان آن دو را دو زبان جداگانه … این کار با ابزارهایی که در قسمت سمت چپ نشان داده شده است انجام می شود و این برنامه توسط محققان و مدرسین زبان و افرادی که به دنبال تحلیل زبانی خاص هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

این کار زمانی کاربردی است که تمام کاری که شما به عنوان زبان آموز میخواهید انجام دهید این باشد که وقتی کلمه را در هنگام خواندن میبینید، بفهمید. بدین ترتیب درصرف افعالی كه ( خواه بسیط، خواه مركب، خواه فارسى، خواه بیگانه كه به زبانفارسى وارد شدهاند ) درزبان فارسى ازآنها استفاده می شود، ناهماهنگیهاىی با برخی از زبانها وجود دارد، كه ترجمه دقیق متون دیگر را با اشكال مواجه می سازد. به دستجاتی تقسیم شدند از شمال دریای خزر به غرب ایران و خوارزم و آسیای صغیر (ترکیه کنونی) وارد شدند و از طرف افغانستان به دره سند در هندوستان رسیدند و اولین دولت آریایی را در هندوستان تشکیل دادند و دستجاتی نیز به طرف نجد ایران آمدند (حدود هفتصد سال ق.م) و در جنوب غربی دریاچه ارومیه تاری دولت ماد بزرگ و در منطقه آذربایجان کنونی ماد کوچک را تشکیل دادند.

از طرف دیگر هنگام وزش هوای سرد قطب شمال گرما در شب ممکن است به 12 درجه برسد. ديگر قومهای ساكن درمنطقهای گسترده از ميان رودان تا درهی نيل و بقيهی سرزمينهای شمال آفريقا، با همهی پيشينهی فرهنگها و تمدنهای ديرينهی خود، زبان عربی را همراه با دين اسلام پذيرفتند يا از سر ناگزيري بدان گردن نهادند و امروزه از آن ها به منزلهی “كشورهای عربی!” و “جهان عرب!” ياد می شود و بسياری از آنان درعربی مآبی كاسهی گرمتر از آش شدهاند و بيش تر از عربهای اصلی ساكن نجد حجاز، سنگ عرب بودن خود را بر سينه می زنند!

لازم به توضیح است كه این مقاله ادعا ندارد، گونه اى همبستگی آماری بین لغات وكلمات اخذ شده خارجی، وحروفی كه لغات فارسى با آن شروع می شود پیدا كرده است. نویشتن مقالات متعددت اریخی اجتماعی وسیاسی وادبی ودرحدود پنجصد مقاله بزبان پشتو وفارسی درجراید ومجلات افغانی وپشاور وکراچی وکویته ولا هور وتهران از قبیل مجله کابل، آریانا، سائنس، وژمه پشتوژغ، ژوندون، طلوع افغان، یغما، اویننل کالج، میکزین لاهور و غیره که ترتیب فهرست آن تاکنون میسر نیست.» برای نمونه تنها مجله یغما (ایرانی)، 37مقاله از استاد حبیبی چاپ و منتشر نموده است. جدای تلفظ، شما می توانید معنای لغت را در قالب توضیح انگلیسی مشاهده نموده و همچنین برای حدود 170.000 واژه، مثالهای متعدد و معانی گوناگون آن را به زبان انگلیسی مشاهده نمایید.

اگر امكان ساختن معادل لغات زیر بدون پیشوندها و پسوندهاى عربى و یا حتی با آنها، وجود دارد باید ساختن لغات تنها و بی رابطه ارگانیک با لغات خویشاوند را رها نموده و برای لغت سازی به مصدر كلمات رجوع كرد. اما تصمیم فرهنگستان بدست ماشین نویس اداره مزبور، بدلایل نامعلوم، بهم خورد و لغت بشكل « ترا – بَری » تایپ و به همگان ابلاغ شد، وفرهنگستان هم حوصله پیگیری نداشت. فرهنگستان سالها پیش برای لغت خارجی « ترانسپورت » معادلی در نظر گرفته بود.

مورگینستیرنی با تفاوت از دیگران با خوشحالخان اصیل نزدیک شده و در او انسانی زنده، بااستعداد ولی با ضعفهایش، انسانی با اندیشه ها و خواسته های والا، نه شخصیت دمدمی مزاج، بلکه شاعر کبیرملی، سرایندهء سرود آزادی و رزم ضد مستبدان خارجی را میبیند. لغات خارجی غیرعربی وغیرترکی كه عموماً از زبانهاى اروپایی اخذ شدهاند،( 35/2 % ) حجم كل لغوی را تشكیل میدهند. این، در واقع برای زبان فارسى، مانند زبانهاى دیگر، بویژه با توجه به نقش زبان عربى درزبان فارسى، هم تالی تاریخی دارد و هم ناهنجارتر ازعاریه كردن لغت « ریال » از اسپانیولی، بجای« قِران » ترکى نمی باشد.

در زبانهاى هندوستان بيشترين استفاده از واژهاى حتى بيگانه شده واژه هاى فارسى درى خو به زبانهاى هندى بيگانه نيست . Tractability كه به Tract مراجعت داده است، ملاحظه می شود كه برای( 50% ) مشتقات مربوط به لغت Tract كه یكی از لغات اساسی مكانیک است معادلی وجود ندارد. وعظ آخوندها دارای تراكم بسیارقابل ملاحظه لغات و مفاهیم عربى است، حتی اگر مستمعین چیزی از آنها دستگیرشان نشود. آنانی كه معتقدند چیزی زبان فارسى را تهدید نمی كند، دراشتباهند. ملاحظه می شود كه واژۀ « رایانه » فقط جواب یكی از لغات بالا است و از طریق آن نمی توان برای ده لغت باقیمانده معادل یابی كرد.

زیرا ازكلمه « Compute » حداقل ده مشتق جدا می شود ولی از « رایانه » حتی یک مشتق هم نمی توان ساخت، و ریشه مشكلات زبان فارسى هم دقیقاً درهمین جا است. درغیر این صورت چارهاى نمی ماند جزاینكه اززبانهاىی كه درحال حاضر درایران « حبس نظر » هستند استفاده كرد و توانایی آنها را در این راه بكار برد. در نهاىت زبان فارسى درحال حاضر، با معضلی روبرواست كه همانا مُدرنیزه كردن آن به نحوی است كه پاسخگوی نیازهاى دنیای علمی و صنعتی امروز باشد.

دیکشنریها و فرهنگ لغت زبان انگلیسی به دو دسته کلی تصویری و واژگان تقسیم می شوند. دو کتاب تاریخی «پطر کبیر» و «شارل دوازدهم» اولین سفارش ترجمهای بود که عباس میرزا به میرزا رضا مهندس داد. لذا شاید بتوان گفت كه بدون لغت عربى، فارسى دری نیز به شكل امروزی وجود نمی داشت. ولی بدون وجود این ( 4 % ) ارتباطات فنی و روزمره دچار اشكالات جدی می شود كه در برخی موارد كار به عدم امكان ارتباط منجرخواهد شد.

بدون این( 35/2 % ) لغات، میتوان بدون اغراق اظهارداشت كه هیچ گزارشی علمی یا فنی، یا هیچ پروسه تولید وتعمیر لوازمی كه اكنون دیگر ازبدیهیات زندگی روزمره هستند، نمیتواند صورت بگیرد. زمانهاى شرطی و التزامی از این جمله اند. در دستورزبان فارسى، ازسه زمان مطلق نام برده شده دربالا، كلاً ( 9 ) زمان نسبی درست می شود، كه دو زمان مضارع ( مضارع اخباری و مضارع التزامی )، پنج زمان گذشته ( ماضی مطلق، ماضی استمراری، ماضی التزامی، ماضی نقلی، و ماضی بعید )، زمان آینده و یک وجه شرطی می باشد. زبان فارسی کنونی با همهی ديگرگونی های مثبت و اميدبخشی که در دو سدهی اخير در راستای ساده شدن و پويايی و کارآيی برآوردن نيازهای پيچيدهترِ اين روزگار يافته، نه تنها هنوز يکسره از کابوس آشوبها و پيچيدگی های گذشته رها نگشته و به سامانمندی و يکپارچگی بايسته و دلخواه نرسيده، بلکه با دشواری ها و سردرگمی های تازه نيز رو به رو شده است.

در زبان فارسى در مواردی كه از مصدر مركب استفاده می شود، حتی زمان حال ساده نیز با بیشتر از یک كلمه بیان می شود. مثلاً لغت « كامپیوتر » به معنای حساب كننده، شماره كننده، ماشین حساب، ابتدا به همین صورت درزبان فارسى مورد استفاده قرار گرفت. معادل این دو پسوند درترکى پسوند« لیق، لیک، لوق، لوک » ( بنا به قانون هماهنگی اصوات و آهنگ ) است و كلمات ذكرشده درجدول زیر برابرهائی به قرارزیر خواهند داشت. حقیقت آن است که هر دو تعبیر پارسی و دری بر واقعیت یگانهای ولالت دارد.

با استفاده از این روش، کافی است هر لغت انگلیسی جدید را چندین بار در حالی که با صدای بلند میخوانید، بنویسید. سترون کردن با وسایل فیزیکی از گرماي خشک و گرماي مرطوب و یا گرماي منقطع استفاده میکنند. درواقع یک قاعده كلی كه پسوند یا پیشوندی درزبانهاى انگلیسی و فرانسه و… درمواردی این پسوند با « گی » ( بچگی،همسایگی ) و در مواردی با « ی » ( دوستی، مردی، كودكی ) و تنها درمواردی با « آنگی » ( مردانگی ) برابر نهاده می شود.

کتاب های زبان بعلت اینکه چاپ افست شده اند و هیچکدام ارجینال نمی باشند دارای محدوده نوسانی زیادی هستند و هر انتشارات بنابر کیفیت و میزان سود مورد انتظار مبلغی را تعیین می کند که در کتاب لند کیفیت ها حداکثر می باشند و قیمت های رقابتی انتخاب گردیده اند، اگر بخواهیم بازه قیمتی را بگوییم باید گفت که مبالغ از 5 هزار تومان شروع و تا 600 هزار تومان هم می باشند، در انتها باید ذکر کنیم که اگر کتاب های مورد نیازتان را بصورت پک خریداری نمایید می توانید از تخفیف های بیشتری نیز بهره ببرید. جالب توجه اینست كه خود زبان ( فارسى ) هیچ حرفی را كه دارای صد در صد لغات سره باشد در بر نمی گیرد ولی لغت عرب بطوری كه اشاره شد صد در صد لغتهاى شش حرف مذكور را تشكیل میدهد.

بارندگی سالیانه از 1500 میلیمتر ممکن است تجاوز کند و بیشتر آن نواحی ساحلی دارای رستنی های پرپشت است و دامنهء شمالی البرز مستور از جنگل میباشد. یعنی ایرانیان آن بحور و ازاحیفی یا زحافاتی را که با اوزان هجایی خودشان شباهت داشت گرفتهاند و شعر را در قالب افاعیل، گنجانده و سرکشی های شعر هجایی را از آن حذف کردهاند. ترجمهء حاضر پژوهش علمی دانشمند روس پلِیوین از انستیتوت خاورشناسی سنت پتربورگ روسیه در مورد خوشحالخان ختک، رجل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پشتونها در قرن 17 است. این سنت بهعهدهخامنشی میرسد كه حتی شاه های زیردست وساتراپها ( والیها و استانداران ) كه معمولاً از شاهزادگان ونُجبای پارسی بودند، خود را بنده یعنی چاكرونوكر شاه شاهان می دانستند، همچنانکه داریوش اول درکتیبۀ بیستون( دِ.

از نخستین هنرهای اسلامی در ایران نمونه های معدودی بجا مانده است. اگر به جاى statesman کلمه دولتمرد را قرار داده اند، در برابر stateswomen کلمه دولت زن باید گذاشت! البته این تناسب به نفع كلمات اروپایی تغییرخواهد كرد. این البته بیشتر به متنهاى ادبی وفلسفی لطمه وارد می سازد، چون در متنهاى علمی هدف رساندن مطلب به سادگی و صراحت وكوتاهی هرچه تمامتر می باشد و به پیچیده كردن مطالب علمی كه گاهی خود با اندازه كافی مشكلهستند نیازی نیست. البته فارسی تنها با گویشهای محلی خراسان نیامیخته بود، بلکه این زبان در هر بخشی از ایران که نفوذ میکرد طبعاً مقداری از واژههای زبانها و گویشهای آن جا را میگرفت که از این مقدار، تعدادی به وسیلهی مولفان آن سرزمین درون زبان فارسی نوشتار میشد که از آن باز تعدادی از راه همان آثار به فارسی نوشتار استاندارد راه مییافت.

دیدگاهتان را بنویسید