عکس + آدرس تالاب ارواح مازندران – کجارو

در سال ۱۹۲۶ به موجب قراردادی میان ایران و شوروی قرار شد که حداقل ۵۰ درصد از آب این رودخانه وارد خاک ترکمنستان شود. نکته اینجاست که هیچ آبگیر و رودخانهای به بزنگان نمیریزد. آب خالص مطابق ساختمان شیمیایی آن به هیچ وجه در طبیعت وجود ندارد، لیکن انواع ناخالصی ها به صورت حل شده، معلق یا بینابینی با خود دارد که در بخش ناخالصی های آب آمده است. معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که متولی جمع آوری و ارائه آمارهای رسمی در خصوص بیماری های غیرواگیر از جمله سرطان هاست، چندان به شیوع سرطان روده و روی شیب تند قرار گرفتن این بیماری در استان تاکید ندارد و علت افزایش آمار سرطان روده نسبت به گذشته را اجرای طرح های غربالگری، سنجش سلامت افراد بیشتر، پیشرفت روش های تشخیصی و رغبت بیشتر مردم برای مراجعه به پزشکان متخصص نسبت به گذشته می داند که نتیجه آن شناسایی بیماران بیشتر و افزایش آمارهای ثبتی سرطان روده است.

در حالی که برخی از مردم با علت و نشانه های سرطان روده چندان آشنا نیستند و خبری از افزایش دو برابری آمارهای سرطان روده و راهکارهای پیشگیری از آن ندارند، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از توزیع سالانه 3هزار بروشور و نصب بنر در گیلان خبر می دهد و می گوید: افزون بر این برای بهبود شیوه زندگی و جلوگیری از ابتلا به سرطان های گوارشی از جمله سرطان روده، اصلاح شیوه های تغذیه و سبک زندگی از طریق پزشکان خانواده و بهورزان در خانه های بهداشت روستایی و شبکه های بهداشت و درمان شهری پی گرفته می شود.

، که بهعنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات پارسی شناخته شدهاست. خسرو برای بار اول شیرین را در چشمهای مشغول شنا میبیند. سعدی بیش از آن که تابع اخلاق بهصورت مطلق و فلسفی آن باشد، مصلحتاندیش است و ازینرو اصولاً نمیتواند طرفدار ثابت و بیچونوچرای قاعدهای باشد که احیاناً در جای دیگری آن را بیان کردهاست. از راه نمونه، درظاهر سنایی نخستین کسیست که در زمینهٔ گونهٔ عرفانی شعر غنایی، از قهرمانان و داستانهای شاهنامه برای بیان مفاهیم حکمی و عرفانی بهره برده و پس از او اینگونه بهره از شاهنامه در نظم و نثر گسترده شدهاست. اگرچه نام لیلی و مجنون پیش از نظامی گنجوی نیز در اشعار و ادبیات پارسی به چشم میخورد، ولی نظامی برای نخستین بار، آن را به شکل منظومهای واحد به این زبان در ۴۷۰۰ بیت به درخواست پادشاه شروان به نظم کشید.

بعدها شاعران دیگر مانند حافظ نیز راه نظامی را ادامه دادند و ساقینامه را به سبکی در ادبیات فارسی تبدیل کردند. برخی پژوهشگران، نظامی گنجوی را پایهگذار ساقینامه میدانند. نظامی در آغاز داستانهای اسکندرنامه، به قصد براعت استهلال دو بیت ساقینامه آوردهاست. از بین آثاری که در این کتاب آمده، بوستان و گلستان دو کتاب مستقل هستند. نمونهٔ آن، شَهَنْشاهنامهٔ فتحعلی صبا است که به تقلید از شاهنامه و دربارهٔ لشکرکشیهای فتحعلیشاه سروده شدهاست. اصالتِ این انتساب، با توجه به قوی نبودن اشعار و موجود نبودن اسناد خطی از آن، محلّ شک است.

دیوان اشعار او مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است. نظامی در زمرهٔ گویندگان توانای شعر پارسی است، که نهتنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوهٔ او بر شعر پارسی نیز در شاعرانِ پس از او آشکارا پیداست. دریاچه مهارلو اگر چه در بسیاری از اوقات با کاهش شدید سطح آب مواجه بوده، اما به لطف آبهایی که از کلانشهر شیراز وارد آن میشود از خشکی مطلق رهایی یافته، اما یکی از مشکلاتی که طی این مدت مهارلو را رها نکرده، پدیده «کشند قرمز» بود که این پدیده هر از گاهی در تالاب مهارلو ظاهر شده و اکنون نیز دریاچه مهارلو را به رنگ صورتی در آورده است.

دریافته اندکه عروس جهان مخدّرهای است که به عقد کس درنیاید و انسان همچون مسافری است که چند روزی در این دنیای عاریتی اقامت نموده، سرانجام باید رخت بربندد و دل از این کاروانسرا بکند، زیرا عاقبت، مرگ همه را میرباید، حتی آنان­که قصرها و کوشکها برآوردهاند. دریاچههای ساحلی و رودخانهای: که اولی در اثر سدهای دریایی و دومی با قطع پیچ رود (مآندر) به وجود میآید. شاعرانی چون میرزاده عشقی، عارف قزوینی، محمدتقی بهار، محمدحسین شهریار، حسین مسرور و نوپردازانی مانند فریدون مشیری و مهدی اخوان ثالث و بسیاری دیگر در سرودههای خویش از فردوسی و شاهنامه اثر گرفتهاند.

اثر معروف و شاهکار بیمانند نظامی، خمسه یا پنج گنج است که در قلمرو داستانهای غنایی امتیاز بسیار دارد و او را باید پیشوای اینگونه شعر در ادب فارسی دانست. با این حال ، تفاوت هایی مانند پیروی از روند ساختمانی زاگرس نبود نسبی سنگ های آتشفشانی دوره ترشیری ، محدودیت گستردش سنگ های ترشیری ، فراوانی نفوذی های گرانیتی – دیوریتی مزوزوییک و سنوزوییک فراوانی نسبی سنگ های آذرین بیرونی پالئوزوییک (سیلورین – دونین- پرمین ) ، و عملکرد احتمالی رویدادهای زمین ساختی پیش از پرمین ، و سرانجام دگرگونی به نسبت پیشرفته جنبش های سیمرین پیشین از ویژگی های بارز سنندج – سیرجان است که وابستگی آن را با زون های مجاور پرسش آمیز و مستقل دانستن آن را پیشنهاد می کند .

گرم شدن آب سطح دریا تفاوت های لایه ای حرارتی با عمق 30-40 متر ایجاد می کند. این در حالی است که آلودگی این رودخانه می تواند از یکسو سبب آلودگی دریای خزر شود و از سوی دیگر سلامتی صدها هزار تن از شهروندان ایرانی و آذربایجانی را در پایین دست رود دچار مخاطره کند و راه را بر ابتلای این افراد به بیمارهای مختلف و از جمله سرطان همواره کند.

به بیمار آموزش داده شود از چه فعالیت های جسمی باید اجتناب کند. همچنین در نسخههای چاپی پاکستان و هند کتاب شعر دیگری با نام کریما به سعدی نسبت داده شدهاست. بسیاری از سرایندگان شعر غنایی فارسی نیز زیر نفوذ شاهنامه هستند. شاید بتوان گمان کرد که حماسهسرایان سدههای پنجم و ششم ه.ق زیر نفوذ آثار پیش از فردوسی نیز بودهاند. نزدیک به همهٔ آثار حماسی پس از فردوسی در ادب پارسی، زیر نفوذ شاهنامه هستند. اهل ادب به او لقب استادِ سخن، پادشاهِ سخن، شیخِ اجلّ و حتی بهطور مطلق، استاد دادهاند.

در بازگشت ادبی در کنار رویکرد به سبک شاعرانی چون سعدی و حافظ و توجه به شعر شاعرانی چون عنصری و فرخی و منوچهری، فردوسی و شاهنامهٔ او نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. نظامی مفاهیم فلسفی و کلامی را معمولاً بی توسل به اصطلاحات فنی آن بهکار بردهاست و اندیشههایی چون اغتنام فرصت و دم غنیمتی، زود گذر بودن عمر، بیاعتباری جهان و گذرا بودن آن اشاره میکند. در نبود شاهنامه، ادبیات فارسی بهسختی میتوانست رشد یابد و در نبودِ فردوسی، کسانی چون خیام و مولوی و حافظ نیز نمیتوانستند اندیشهٔ خویش را بپرورانند و چنین ببالند. نام دو تکّه ی آن را بنویسید.

در طول مسیر رودخانه این روستا چند آسیاب قدیمی وجود دارد که مشهورترین آن ها آسیاب قازان بیگ نام دارد. از دست دادنی که دیگر هیچگاهی جبران نخواهد شد. او برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصر یا پیش از خود، سادهنویسی و ایجاز را در پیش گرفت و توانست – حتی در زمان حیاتش – شهرت زیادی به دست آورد. او کنترل بیشتر و بیشتری به دست آورد. نظامی از دانشهای رایج روزگار خویش (علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب) آگاهی گستردهای داشته و این ویژگی از شعر او به روشنی دانسته میشود. این روش به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته میشود و در صورتی که انواع دیگر معالجه موثر نبود، از این روش استفاده می کنند.

در بحر هزج مسدس مقصور و محذوف، در ۶۵۰۰ بیت، که به سال ۵۷۶ ه.ق نظمش پایان گرفتهاست. ، در بحر خفیف مسدس مخبون مقصور و محذوف، در ۵۱۳۶ بیت، در سرگذشت افسانهای بهرام گور. علاوه بر این او آثاری در سایر قالبهای ادبی نظیر قصیده، قطعه، ترجیعبند و تکبیت به زبان فارسی و عربی نیز دارد. بیشتر عمر او مصادف با حکومت اتابکان فارس در شیراز و همزمان با حمله مغول به ایران و سقوط بسیاری از حکومتهای وقت نظیر خوارزمشاهیان و عباسیان بود. برخی از نوگرایان معاصر ایران آثار او را غیراخلاقی، بیارزش، متناقض و ناهماهنگ قلمداد کردهاند.

این رودخانه در بخشهایی به جاده نزدیک و خروشان است و در بخشهایی از جاده در پایین دستها مسیرش را ادامه میدهد. البته سرزمین فارس، به واسطهٔ تدابیر ابوبکر بن سعد، ششمین و معروفترین اتابکان سَلغُری شیراز، از حملهٔ مغول در امان ماند. سعدی سپس به زادگاه خود شیراز، برگشت و تا پایان عمر در آنجا اقامت گزید. سعدی تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشتهاست؛ بهطوریکه شباهت قابل توجهی بین فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد. همچنین قرن ششم و هفتم هجری مصادف با اوجگیری تصوف در ایران بود و تأثیر این جریان فکری و فرهنگی در آثار سعدی قابل ملاحظه است.

نظر اغلب سعدیپژوهان بر این است که سعدی تحت تأثیر آموزههای مذهب شافعی و اشعری و بنابراین تقدیرگرا است. او در نظامیهٔ بغداد، که مهمترین مرکز علم و دانش جهان اسلام در آن زمان به حساب میآمد، تحصیل و پس از آن بهعنوان خطیب به مناطق مختلفی از جمله شام و حجاز سفر کرد. گلستان و بوستان بهعنوان کتابهای اخلاقی شناخته میشوند و علاوه بر فارسیزبانان، بر اندیشمندان غربی از جمله ولتر و گوته نیز تأثیرگذار بودهاند.

دیدگاهتان را بنویسید