تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

تبریز محل سکونت ولیعهد در زمان پادشاهان قاجار بود اما تا نیمه دوم قرن 19 این شهر رنگ رونق به خود ندید. الف – واحدهای سیار بهداری بنواحی زاهدان – انارک – کن – مهرآباد – واریان و۱۱۶۰ قریه دیگر که گزارش بروز امراض ساریه درآن نقاط رسیده بود اعزام شدهاند ومجموعا در ششماهه اول سال ۱۳۳۱ برضدآبله ۳۵۳۷ نفر برضددیفتری ۲۸۲۱ نفر برضدحصبه ۲۶۸۱ نفر تقلیح و۲۷۵۹ نفر که بامراض متفرقه دیگر مبتلا بودهاند معالجه شدهاند دراکثرنقاط مذکور گرد د.

توسعه سواد در میان زنان روستایی که در سال ۱۳۳۵ فقط ۱ درصد بود در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۴ درصد و در سال ۱۳۴۸ به حدود ۶ درصد بالغ گشت و مسلماً این روشناییهای نخستین فجر، از روز پیروز و آفتاب جهان افروزی نوید میدهد. رفیع – یک پیشنهادی ازطرف بعضی ازآقایان راجع به تلفن رشت شد وزیرپست وتلگراف باید بداند که مقصود نظارت ایشان است درامرآنجامامداخله دراموال مردم بهیچ ترتیبی نمیتوانیم بکنیم ایشان هرفرمایشی دارند خود آنها را باید بخواهند بگویند کار کنند و آن اقداماتی را که لازم است بکنند و هر دستوری که لازم است به آنها بدهند (ناظرزاده – این بر خلاف آن چیزی است که تصویب شدهاست) وآنها در مقابل ایشان مسئول باشند و ازآنها بخواهند مقدم این است که ایشان در نظرداشته باشند.

۴- تعداد۱۱دستگاه ماشین تحریر فارسی برای دفاتربروات وهمچنین ۳۰ دستگاه ماشین ابطال تمبرخریداری بوزارت پست وتلگراف تحویل گردیده ویادرشرف تحویل است. ملک مدنی – آقای وکیل پورنماینده محترم بنظربنده اشتباه میکنند ماوقتی که بانک ملی را تاسیس کردیم آمدیم گفتیم سیصد میلیون ریال که ۳۰ میلیون تومان باشد سرمایه بانک است اساسنامه بانک ازمجلس گذشت وبانک ملی شروع به کارکرد سرمایه اش بالا و پایین رفت و هرسال آخر سال بانک ملی هم مثل هرشرکتی که باید آخرسال بیلانش داده شود بیلان خودش را میدهنداین جزء تکالیف ووطایف قانون گذاری مانیست که اینکاررابخواهیم بکنیم ما تکلیفمان این است که یک سرمایهای دراختیاروزارت پست وتلگراف یاشرکتی مثل همان شرکت ملی صنعت نفت که آمدیم اساسنامه اش را تدوین کردیم ودادیم دست هیئت مدیره بگذاریم وخودشان طبق قوانین محاسباتی دارایی ودیون وسرمایه خودشان را معلوم کنند این کارهای محاسباتی و سایر تکالیف دیگر مطابق قوانینی که قبلا وضع شده جزو وظایف هیئت مدیره و شرکتی است که عمل میکند ما نباید وارداین قسمت بشویم میفرمایید که سرمایه اگر اضافه شداین کاررابکنیم اگر کم شدچی؟

ه – قنوات براساس موافقت نامهای که بمنظورعمران قنوات بائر بابانک کشاورزی مبادله شده مبلغ یکصدمیلیون ریال درسال جاری برای تامین این امرتخصیص داده شده ودرسه ماهه اخیر بموجب اختیارات قانون آن جناب بیست میلیون ریال برای اجرای نظریه بالابه بانک کشاورزی پرداخت شدهاست. ۲- درهمین حوزهها ۲۲۸ کیلومتر راه دیگرتا اوایل زمستان تمام خواهدشد ومجموعا در ششماهه اول سال ۱۳۳۱ نه میلیون ریال برای اقدام عملیات بالا خرج شدهاست. ب – سیمان ۱- کلیه ماشین آلات اصیل کارخانه سیمان فارس وماشین آلات تعمیرخانه ولابراتوار رسیده ودرپای کارحاضراست از لحاظ عملیات ساختمانی کارهای خرید ساختمان دیوارها انبارها حفردوحلقه چاه عمیق تمام شده ساختمان سیلوها لابراتوار تعمیرخانه لباس کنی گاراژها بازرسی دفترحمام تادوماه دیگرخاتمه خواهدیافت وبنای اصلی کارخانه نیزبلافاصله پس ازوصول نقشه ازامریکا شروع خواهدشدبرای انجام عملیات بالاسازمان برنامه درسال ۱۳۳۱ مبلغ ۲۷ میلیون ریال ازحق السهم خودرا بشرکت سهامی سیمان فارس پرداخت نمودهاست.

با ابلاغ برنامه ۳میلیارد ریالی دراجرای این عملیات تسریع بیشتری بعمل آمدهاست. ب – برای زراعت درسال ۱۳۳۱ کشت یک هزار قلمه نیشکر مصری درخوزستان انجام گردیده ودراثر ابلاغ برنامه ۳ میلیارد ریالی عملیات بالاراتوسعه داده وهمچنین مطالعه درامکان کشت نیشکر درگرگان ومازندران وگیلان نیزشروع گردیدهاست. اما در این زمینه همان طور که شاهنشاه آریامهر فرمودهاند مهمترین تحولی که روی داده همان شرکت زنان در امر انتخابات پس از اعطای حقوق متساویسیاسی به آنان بودهاست. » قبلا فکر کرده بودم که میروم و فارغ از دردسر ادارهٔ کلاس در اطاق را روی خودم میبندم و کار خودم را میکنم.

وزیر جنگ ـ نماینده محترم آقای آشتیانیزاده راجع به احضار مشمولین دیپلمه و لیسانسیه و دکترا در طی ۴ ماده سئوالاتی از وزارت جنگ فرمودهاند که جواب آنها را بترتیب بعرض مجلس شورای ملی میرساند. افرادی که قصد سفر به شهر کرج را دارند، باید سعی کنند اطلاعات خوبی در مورد این شهر و شهرک های اطراف آن داشته باشند. ازاهم اقدامات دیگرمامورین شاهنشاهی درخارجه مجاهدت درراه امیدوارساختن دانشجویان واقعی بتوجهات دولت ومسکوت نگهداشتن آنهاست بعضی ازنمایندگیها نیز سعی کردهاند باوسائلی که دراختیارداشتهاند حتی الامکا بدانشجویان بی بضاعت مساعدت نمایندازآن جمله به تشویق نمایندگیهای شاهنشاهی درهامبورگ ولندن وجماعتی ازبازرگانان خیرسرمایهای گردآورد وازآن محل ازدانشجویان بی بضاعت رفع احتیاج فوری مینمایند.

طرح سازمان جدیدوزارت خارجه علاوه برانکه ناظربراصلاح سازمان اداری است تصفیه کلی این دستگاه را نیزدرنظرداشته وازطرف دیگر درتنظیم آن سعی واقعی بعمل آمدهاست که برای کمک به رفع مشکلات مالی دولت حتی المقدور هزینهها را تقلیل دهد. ۳- برای حفرچاههای عمیق درخوی – بشرویه – رفسنجان – گزاز – اراک – اردبیل – دامغان – نطنز- قم – مراغه – بافت وبجستان اقدامات لازم بعمل مده ومخصوصا با گشایشی که درسه ماه اخیر ازلحاظ فنی حاصل شده بزودی عملیات سازمان به نتیجه خواهدرسید. و – خشگبار دراثرابلاغ برنامه عمران ناشی از اختیارات آقای نخست وزیرمطالعات سریع درموردخشگبار بعمل آمده وقریباسفارشات لازم دراین باره داده خواهد شد ومشخصات فنی کارخانجات مربوطه دردست تهیه بوده وبزودی باتمام خواهدرسید.

پیشنهاد دیگری قرائت میشود (پیشنهاد آقایان دکتر بقائی و مکی به شرح زیرقرائت شد) پیشنهاد میکنیم راجع بکلمه ((وغیره)) توضیح داده شود. ناظرزاده – درجلسه گذشته راجع بعد ه حضار و تعداد آراء جزئی اختلافی پیش آمد و چون بنده آقایان نمایندگان را اسم میبردم وبرای دادن رای تشریف میآوردند درست مراقب بودم تمام آقایانی که درجلسه حضورداشتندرای دادند و همه آراء هم موافق بودبنابراین جای تردیدنیست که رای به برنامه دولت باتفاق آراء داده شده وتصویب شد (صحیح است) و درآن روزهم بیش از۶۸نفردرجلسه نبوده اندو اگر تابلو۶۹نفررانشان داده قطعااشتباه بودهاست.

در سالهای قبل دومرتبه لایحه قانون برنامه پنجسال راهسازی به مجلس شورای ملی تقدیم ودر کمیسیونهای بودجه وراه مورد رسیدگی و تصویب قرارگرفته در جلسه علنی مجلس شورای ملی نیز مطرح و تا مرحله اخذ رای رسیده ولی متوقف مانده و بموقع اجرا درنیامده و بعلت در دست نبودن برنامه بعنی اعتبارات راهسازی در نقاط مختلف کشور پخش میگردد و چون وسایل نظارت فنی برای همه کارگاهها مهیانبودازعملیاتی که صورت میگرفت نتیجه مطلوب حاصل نمیشداین بودکه طرح برنامه پنج ساله راهسازی تقدیم وبتاریخ ۲۸-۷-۳۱ طی لایحه قانونی بتصیب رسیدوپایه عمل آینده قرارگرفت.

دراین موردبهترین اقدامی که بعمل آمد است پس ازکمیسیونهای متوالی وجلب نظرافرادذی صلاحیت تنظیم اساسنامه جدیدوتغییراساسی درسازمان اداری وزارت امورخارجهاست که گزارش تفصیلی آن بزودی تقدیم خواهدشد. بخصوص دراین موقع که کشورازلحاظ اقتصادی نیازمند توسعه این گونه روابط باکشورهایی است که بیشترخریدارمحصولات ایران بوده وبهتربتوانندباشرایط مساعدتری نیازمندیهای وارداتی کشور را مرتفع سازند. ب – دایره آبله کوبی دراین قسمت درسه ماهه اخیر سال ۱۸ هزارنفربرضدآبله تلقیح شدهاند. با توجه به افسانه ، اولین افرادی که در اینجا اقامت گزیدند ، سربازانی بودند که تقریباً 800 سال پیش درگیر عملیات نظامی بودند ، که به طور اتفاقی مخروطها را پیدا کردند و از آنها به عنوان استتار و اسکان موقت خود استفاده کردند.

اساسنامه سرشماری کشاورزی در جلسه مورخ ۲۹-۶-۳۱ بتصویب هیئت وزیران رسیده ووزارت کشور کارسرشماری کشاورزی رادراستان هفتم ازصبح شنبه هفدهم آبانماه جاری بوسیله مامورین درناحیه فارس (شیراز- بوشهر – کنگان – لارستان – فیروزآباد – آباده) آغازکردهاست. بهرحال در دسامبر ۱۹۶۵ به همراه هیئت نسبتاً بزرگی که هفده هیجده نفر بودند به روسیه رفتم و حدود هیجده روز در آنجا بودیم و مذاکرات مفصلی با مقامات وزارت بازرگانی و کمیسیون همکاری فنی با کشورهای خارجه کردیم. همانطور که اشاره شد دولت علاوه بر سهیم کردن کارگران در سود کارگاهها، وظیفه خود دانستهاست که کارگران را از مزایای زندگی جدید منجملهبهداشت – آموزش و پرورش – خدمات رفاهی و نظایر آن برخوردار سازد به عنوان نمونه باید به گسترش تعلیمات حرفهای قبل و ضمن کار اشاره کردکه با وضع قانون کارآموزی توسعه بیش از پیش حاصل کردهاست.

بر اساس برنامه تنظیم شده تاکنون از بیش ازدو هزار مقاله خلاصه تهیه شدهاست. بابعرض رسانیدن مراتب بالا اینکه خلاصه عملیات اجرایی این سازمان را درسال ۳۱ در۶قسمت مختلف بتفکیک نوع عملیات تشریحا وضمنادرهرقسمت پیشرفتهایی که دراثرتصویب وابلاغ برنامه ازطرف آقای نخست وزیراخیرا نصیب این سازمان گردیده معروض میدارد. گزارش کلی عملیات سازمان برنامه ازفروردین ماه ۱۳۳۰ به بعد کمک قانونی دولت به سازمان برنامه قطع گردیده معهذا باتوجه مخصوص دولت موفق شدهایم بادرآمدواحدهای تابعه ازوقفه کارها جلوگیری وحتی عملیات اجرایی را بموجب شرحی که ذیلا به عرض میرسد اجرانماییم. بهرهبرداری از پروژههای عظیم صنعتی برنامه چهارم پایه صنعتی اقتصاد کشور را گستردهتر نمود به نحوی که توسعه صنعتی دهه ۶۰ – ۱۳۵۰ را تحتتأثیر عمیقی قرار خواهد داد.

این امر موجب میشد که دامداران به انواع تحمیلات مالکین مراتع تن دردهند و بالطبع علاقهای هم برای حفظ و نگهداشت مراتع وجود نداشته باشد و به طور کلی بهرهبرداری از مراتع تابع منافع و اغراض عده محدودی بودکه رعایت مصالح عمومی در محاسبات اقتصادی آنان محلی نداشت. ج – تامین برق شهرستانها ۱- برای تامین برق شوشتریک کارخانه هیدورالکتریک بقدرت ۵۰۰ کیلووات خریداری شده ومشغول بهرهبرداری است ومبلغ ۲/۵ ریال برای تکمیل کارخانه وشبکه شهروسایرکارهای ساختمانی ازوجوه سازمان پرداخت گردیدهاست. ۲- پس ازاینکه طبق لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه عمرانی سه میلیارد ریالی سازمان برنامه تصویب وابلاغ شد برای خریدماشین آلات مولدبرق شهرستانها وبموجب مطالعاتی که انجام شده بودقراردادی با آلمان درشرف انعقادمی باشد.

پس ازآنکه برحسب لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه ۳ میلیارد ریالی سازمان برنامه را تصویب وابلاغ فرمودندگشایش کاملی درکارسازمان حاصل وعلاوه براینکه برنامههای اجرایی دست عمل باسرعت پیشرفت میکنند سازمان برنامه توانستهاست اقدامات عمرانی دیگری را نیزشروع نماید. ۲- مقدمات تاسیس ۲۰ دفتر بروات پستی نیزتهیه وقریبا تاسیس خواهدشد. ۳- مناقصه خرید ۲۰ دستگاه لوازم فرستنده بی سیم وهمچنین لوازم سیم کشی برای تکمیل خطوط کاشان وقزوین وزنجان انجام شدهاست.

۲- درفرودگاه تبریز ۷۰ درصد عملیات زیرسازی انجام یافته ۳- درفرودگاه مشهد ۸۵ درصد ازکارهای ساختمانی باتمام رسیدهاست ۴- قسمتی ازکارهای ساختمانی فرودگاههای همدان وآبادان خاتمه یافتهاست. ب – حفرچاههای عمیق ونصب تلمبه ۱- تعداد ۱۲ حلقه چاه عمیق درشهرهای شهرضا – کاشان – ساوه – همدان – ری – زنجان – گرگان – وسمنان حفر گردیدهاست. ۲- درکارخانه سیصدتنی سیمان ری مشغول تعمیرونصب ماشین آلات بوده وهمچنین نماینده فروشتان آلمان بنصب ماشین آلاتی که فروخته مبادرت نمودهاست. وزارت امورخارجه همچنین برای تریبیت عدهای متخصص دراموربایگانی وکتابداری وتاسیس یک آموزشگاه اختصاصی وتهیه وسائل تاسیس بایگانی ملی دست باقدام زده ازمقامات مربوطه ذیعلاقه دیگرنیز برای تهیه مقدمات این منظوردعوت به همکاری نمودهاست اقداماتی که بمنظور صرفه جویی وتصفیه وتهیه برنامه آینده واصلاحات سازمان واداری درسه ماهه اخیر صورت گرفتهاست.

دیدگاهتان را بنویسید