بی سوادهااول دری را یاد بگیرید!!!

است و سرزمین هندوستان قدیم بیرون از این قلمرو است. در اوستا از شهرهای قدیم فقط از بابل (بوری Bawray) نام برده شده است. در دوره سلطنت ساسانیان پایتخت ایرانشهر در عراق امروزی بود، لذا مورخان دورة اسلامی به نقل از پارسیان دوره ساسانی بابل (عراق) را دل و مرکز ایرانشهر نوشته و جغرافیای آن را چنین مشخص کرده اند. در شاهنامه فردوسی از زابلستان و زاولستان و زابل و زاول ۹۹ بار و از کابل و کابلستان و کاولستان ۹۶ بار، از قندهار ۲ بار، از نیمروز ۳۲ بار، از زرنگ ۲ بار، از سیستان ۳۱ بار، از هیرمند ۱۴ بار، از کلات ۱۰ بار، از بُست ۸ بار، از بلخ ۴۶ بار، از آموی (دریای آمو در شمال بلخ) ۱۰ بار، از زم (نام شهر و رودی در مرو) ۵ بار، از مرو و مرورود (شمال هرات) ۳۴ بار، از طالقان (در نزدیک مرورود) ۳ بار، از کوه البرز (جنوب بلخ) ۱۲ بار، از بامیان ۱ بار، از گوزگانان ۱ بار، از غرچگان ۲ بار، از پنجهیر ۱ بار، از بدخشان ۴ بار، از هری (هرات) ۱۷ بار، از پارس (در بلخ و شیراز) ۵۱ بار، از کرمان ۸ بار، از نشاپور ۵ بار، از شیراز ۷ بار، از صطخر ۱۴ بار (در رابطه با ساسانیان) از اصفهان ۱۰ بار، از مازندران ۸۴ بار، از ری ۳۱ بار، از آمل ۱۵ بار، از ساری ۶ بار، از قم ۲ بار، از همدان ۵ بار، از اهواز ۸ بار نام برده شده است.

نام کیان و کیانی در شاهنامه فردوسی ۲۴۷ بار و نام اشک به عنوان نام شخص ۲ بار و نام ساسان و ساسانی ۲۱ بار تکرار شده است. یعنی همان جا و قلمروی که نخستین بار زرتشت آیین خود را عرضه کرد و مورد پذیرش مردم قرار گرفت. امارات و نشانه­هایی در یادکردها و اسامی جغرافیایی، دلیل بر این نظریه است و در شروح گذشته نیز اشاره شد که زبان و لهجه­ی یشت­ها نیز زبان و لهجه­ای است که در مشرق ایران زبانزد بوده است. الفنستن بعضی اطلاعات بیوگرافیکی را در مورد خوشحال از جمله اسارت و حبسش در هند نیز نوشته که همزمان چند اشتباه غیردقیق را نیز مرتکب شده است.

همان طوری که در افغانستان اداره یی بنام(پشتو تولنه) بخاطر ایجاد واژه ها و یا لغات های جدید پشتو مانند: رادیوـ غژدبلی، تنبور- شرنگ سوتی، هیلی کوپتر- چورلکی، تلویزیون- مخ دبلی، ایمیل- برشنا لیک و دیگر لغات ها ایجاد شد، در ایران نیز در زمان رضا شاه پادشاه اسبق ایران بعد از خراب شدن روابط وی با کشور های عربی، وزارت اطلاعات و فرهنگ در پی بر انداختن واژه های عربی از زبان فارسی شد. چنان که گفته شد، در هیچ جای اوستا از هگمتانه (همدان کنونی) که از قرن هفتم پیش از میلاد پای­تخت ایران و شهر معروف دنیا بود؛ نامی نیست.

گذشته از پای­تخت بودن هگمتانه، به قول پلوتارخس، شهر مذبور، مرکز روحانیت ایران باستان و اقامتگاه مغان بوده. خوانندگان از این نکته نیز غفلت نکنند که نام اِرانشتر یا ایرانشهر مساوی با نام ایران نیست، بلکه به معنی شهر ایران است. 4) مثل است که می گوید: تا نگرید طفل کی نوشد لبن. از اواخر قرن 8 تا قرن 12 شایع شد و شامل معانی دقیق و مضامین، کنایه و استعارات و کنایات غریب و معماگویی و نکته پردازی بود.

پایگاه اطلاعاتی شامل یک فرهنگ لغت و اصطلاح نامه قوی است. با دانلود برنامه لغت نامه دهخدا و معین، شما به راحتی به چندین لغت نامه با چندین جلد مختلف دسترسی خواهید داشت. آ. عثمانوف که در کار دو سیمینار افغانی در بارهء خوشحالخان اشتراک کرده بود در سال ۱۹۸۲ در کابل کتاب خوشحال ختک و مکتب ادبی اش را نشر کرد، که در آن تمام مواد پژوهش چندین سالهء خود را جمعبندی کرده بود. هاشم رضی پس از بررسی اقوال گوناگون، به نقل و گزینش سخن پور داوود، «زمان زرتشت را 1080 سال پیش از میلاد» می­داند. ۱۶ سرطان , ۱۳۹۱ آقای مسعود بدون دلیل ادعا می کند که در افغانستان هیچ سندی مبنی بر ایران بودنش وجود ندارد، گل پسر همین اوستا که ۳۶۰۰ سال پیش نوشته شده همه از سرزمین افغانستان به عنوان شهرهای ائیرینم وئیجه یاد می کند.

شرایط برای بارور شدن ادب دری ، پس از سقوط رژیم سلطنتی هم بهبود نیافت ، زیرا در پنج سال حکومت جمهوری داؤد خان و چهارده سال حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ، نظارت بر نشرات از سر گرفته شده و جراید آزاد و شخصی ممنوع بودند . زبان فارسی نخست دربین مردمان دیار همجوار بگونۀ تنگ و کرانمند بن مایه گرفته درایران بالهجه شرین فارسی، درافغانستان به لهجۀ مقبول دری ودر تاجیکستان باشیوۀ خوش آهنگ تاجیکی به رشد خویش ادامه داد. اوستا آمده است که خویشاوندی خدا و انسان را تبلیغ کند و پیوند مردمان و ایزدان را مستحکم­تر سازد.

با درود به همه پارسی زبانان در سراسر ایران فرهنگی عزیز و با سپاس از پژوهش تان، شوربختانه در ناخوداگاه این پژوهش مواردی را می توان یافت که مردود می باشد، پژوهشگر گرامی فرهنگ پارسی، نام ایران، زرتشت و دیگر استوانه های فرهنگ ایرانی را رندانه به سرزمین افغانستان تعلق می دهد ! باور کامل دارم که شخصیت های علمی و اکادمیک، فرهنگی و اجتماعی میهن ما افغانستان، و محیط کوچکتر اجدادی ما شغنان بدخشان افغانستان، مانند علی شاه “صبّار”، گنجور معنوی داشته های تاریخی، فرهنگی مردم ما بوده و با یادی از آن ها، ولو فشرده و به سطح بلند هم که نباشد، دین و رسالت روشنفکرانۀ خود را در برابر تهذیب مردم مان، به وجه مناسبی انجام داده و از آنها قدر شناسی نمائیم، تا باشد آنها از حمایۀ معنوی و اخلاقی ما، هرچه بیشتر از پیش مستفید گردیده و باعث تداوم و استحکام فرایند کار کرد های علمی و اکادمیک آنها در آینده ها گردد.

تمامی این افتخارات متعلق به ایران فرهنگی (از جیحون تا تیسفون) است و نه ایران سیاسی امروز و یا افغانستان و یا تاجیکستان ! پس از آمدن اسلام و پیروزی اعراب مرزهای سیاسی دولتها شکسته شد و در نوشته های مورخان دوره نخست اسلامی مرز های سیاسی و حدود مشخصی بنام ایران وجود ندارد. جغرافیای سیاسی کیهان ص98). این جغرافیای ایرانشهر دوره ساسانی بود. حضور واژگان اوستایی در غرب کویر مشکلاتی برای مردم مازندران و عراق به وجود آورده بود. موبدان دورة ساسانی تاریخ و جغرافیای آریانا و پارس را از حوزة شرق کویر نمک به محیط غرب کویر منتقل ساخته و به آن رنگ بابلی (بین النهرینی) دادند.

هرگاه زبان فارسی يا – به تر بگوييم – آن چه تا پيش از آغاز جنبش نوجویی دو سدهی اخير به نام “زبان فارسی” شهرت داشت، به همان نژندی بيمارگونه و نابهنجار، به زندگانی بی رمق خود ادامه ميداد، هرگز از پس انجام خويشكاری های امروزينش برنمی آمد و بیگمان در برابر نيازهای فزايندهی كنونی و فراگيری زبانهای جهان شمول و نيرومند كنونی رنگ می باخت و زوال می پذيرفت. پس از مرگ اسکندر (323 ق.

به عنوان مثال، برخی از افراد یادگیری لغت انگلیسی به تنهایی را ترجیح میدهند در حالی که برای برخی دیگر، یادگیری لغت در قالب جمله به حفظ آن کمک میکند. میتوانید با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. از آن چه در تاریخ و شواهد پالیدیم، این حقیقت به دست میآید که پارس تاریخی و سرزمینی همان حوزه هندوکش و بابا در مرکز افغانستان کنونی است که دیانت زرتشت از آن جا برخاسته و به هندوستان و عراق عجم و مازندران گسترش یافته است.

به دلیل حضور دیانت پارسی زرتشت، گستره این دیانت به پارس، پرس، پرشین، فرس و فارس در ادبیات ملل مختلف شهرت یافته است. دارمیستیتر که در پایان سدهء 19 به پشتونستان سفر کرده بود، داستانهایی در بارهء اینکه نسخهء یگانه نزد اخلاف شیخ ملی در نواحی دور افتادهء کوهی سوات موجود بود، شنیده است. همان طور که گفته شد زمانی تلفظ یک کلمه از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که بخواهید از آن در گفتار خود استفاده کنید، یا سعی کنید که هنگام گوش دادن آن را بفهمید. به خاطر معرفی بیشتر این فرهنگ، یاد داشت مؤلف به دست نشر سپرده میشود تا دوستان و خواننده گرامی معلومات بیشتری راجع به فرهنگ چاپ شده به دست آرند.

پس به عنوان یک زبان آموز با سبک حرکتی تا حد ممکن سعی کنید لغات را با ژست گرفتن نشان دهید تا آنها را به خاطر بسپارید. دو نوع دیکشنری آنلاین و آفلاین وجود دارد که برخی از آنها از چند زبان پشتیبانی می کنند. به راحتی میتوانید برای هر لغت انگلیسی جدیدی که یاد میگیرید، یک تصویر بسازید. این بحث هامشکل امروزی مارا حل نمی کند فقط کاری اکادمیک می باشد که برای دسته ی کوچکی مطرح است. اگر مشکل لغت دارید و نمی دانید باید چطور کلمات را حفظ کنید، یا بهتر بگوییم یاد بگیرید، حتما باید از یک استاد انگلیسی خوب کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید