از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

هتل پارس ایل گلی تبریز رستورانی فوق العاده دوست داشتنی دارد که نور خورشید را از طریق شیشه ها وسع سراسری در بام به داخل انتقال می دهد و منظره ای جذاب به نمایش می گذارد. یک مطلب کوچک دیگری خارج از برنامه دارم و آن راجع به کمیسیون تحقیق است بعنوان اینکه عضوی از کمیسیون تحقیق هستم یکروز برادرمان جناب آقای خامنه ای اشاره کردند من مجملا می گویم که پرونده زیادی نداریم و همه این پرونده ها تحت پیگیری است منتها کیفیتش را همه آقایان می دانند پرونده ای که شخصی اعتراض می کند باید خودش بیاید و مخالفتش را بگوید آنهم دفاع به شهرستانها اعزام بشود و یک مقدار تاخیر آن بخاطر تحقیق کامل نسبت به پرونده ها است و در عین حال در مجموع چیزی نیست که بخواهیم وقت را زیاد بگیریم منتها در پیرو پیشنهاد آقای خامنه ای من پیشنهادی دارم که چون وقتمان کم است اگر آقای رئیس و اقایان موافقت بفرمایند ما برای فرستادن به این طرف و آنطرف که وقت کمیسیون تحقیق را نگیریم از دیگران هم استفاده کنیم چون آقای دکتر سحابی اجازه نمیدادند دیگران بروند از دیگر آقایان هم استفاده کنیم چون آقای دکتر سحابی اجازه نمیداند دیگران بروند از دیگر آقایان هم استفاده کنیم که به شهرستانها بروند و مطلب دوم هم این است که بعد از تصویب اعتبارنامه ها شکایات زیادی برای نمایندگان مصوب رسیده من پیشنهاد میکنم که یک کمیسیون دیگری از یک عده دیگری برای رسیدگی به شکایات تشکیل بشود .

من از جناب آقای وزیردارایی وجداناً میپرسم اگر ملک یک عده صغار فروش آنرا ایجاب مینمود آیا حاضر میشدید آن ملک را بایک چنین اختیارات وسیع بدست یک چنین مردمی بفروشید من مطمئن هستم که هیچ وقت حاضر نمیشدید پس چرا راضی میشوید مال مملکت که به شما سپرده شدهاست اینطور درمعرض تفریط قرارکیرد ویک چنین لایحه به مجلس شورای ملی بیاید. خسرو قشقائی را گرفتند و گفتند چون سندی علیه او نبود آزادش کردیم و تازه مواخذه کردند و در تلویزیون هم آمدند و در نطقهایشان سپاه را کوبیدند که چرا او را بازداشت کردند ، بگوئید امروز خسرو در کجاست ؟

ملت ایران آنقدر بیدار و هوشیار هستند که امکان کودتا در اینجا نیست اما برای شناخت افراد ضد انقلابی در این جریان مسوولین موظفند در این روزها من شنیده ام البته قطعی نمی دانم اما احتمال صحتش زیاد است که بعضی از نمایندگان که اینجا پرونده شان در کمیسیون تحقیق است و هنوز بررسی نشده و احضار شده اند فرار کرده اند و رفته اند خارج این فردی که خارج رفته است آیا وزارت امور خارجه که می دانست پرونده اش در اینجا مورد بررسی است چگونه اداره گذرنامه به او گذرنامه داده است و چطور اجازه خروج از کشور را به او داده اند اینها هم مسائلی است برای مجلس و برای ملت ایران و در مساله مجاهدین باز مطالب زیادی دارم همه اینها موضع خودشانرا معین نکرده اند هنوز با اینکه امام فرمود مجلس گفت و دیگران گفتند تعجب است از اینکه ( این نظر شخصی خودم است ) وزارت کشور و معاون وزارت کشور هم به اینها اجازه بحث آزاد می دهد ،بحث آزاد در موقعی است که جای بحث باشد اما گروهی که بعد از پیام امام باید بحکم اینکه امام صریحا مساله مجاهدین را مطرح کردند اگر می خواستند خود را مسلمان بدانند و روی اسلامشان صحه بگذارند باید حتما در برابر فرمایشات امام تسلیم بشوند ولی می بینیم که درست بعد از پیام امام عکس العمل شدیدی و حرکات مذبوحانه ای انجام دادند و با کمال تاسف بعضی که شاید در مجلس هم حضور داشته باشند که تعدادشان شاید بیش از یکنفر هم نباشد مطالبی بنفع آنها نوشتند و باید رفع اتهام از خودش بکند و یا اینکه خود منافقین بیکی از مقاماتی که شناخته شده است که نمی خواهم اسم ببرم نامه ای می نویسند و خودشانرا می خواهند بواسطه این نامه منتسب به او بکنند آن شخصیت باید حتما موضع خودش را بعد از پیام امام مشخص بکند .

با اسلام ، نه با آقای خمینی نه با مردم مسوولین بیایند و جواب بدهند چقدر در ارتش تصفیه شده اند همین آقای باقری همین آقای مهدیون و همین دیگران دیگرانی که من رفتم و نام بعضی از اینها را به رئیس جمهور گفتم که این شخص خائن است و حکم جلب دارد به این آدم کار ندهید گفتند ما بازرس فرستادیم قاضی فرستادیم و گفته اند این ادم خوب یاست آیا این روسا را آن مردمی که با آنها کار میکنند بهتر میشناسند یا یک قاضی که میخواهد برود آنجا و دو تا سوال کند من خواهش میکنم از تمام برادران درجه دار و همافر و کسانیکه قبلا شکایتهائی داشته اند و به شکایتهایشان رسیدگی نشده است و گفته اند که فلان آدم و یا فلان آدم باید عوض بشود وعوض نشده است بیایند در مجلس و من هم بهرحال اگر جلو دهانم را هم بگیرند با دستم بتمام مردم اعلام میکنم که اینهمه شکایت علیه اینها شده است و رسیدگی نشد و باز هم نمیشود مثلا دیروز که تلفن زدم به اهواز به استانداری گفتند ما عده ای را گرفته ایم و لیکن مرتبا دارند از مقامات بالا تلفن میزنند که اینها را آزادشان کنید خبر از دیروز میدهم ( عده از نمایندگان – این مقامات چه کسانی هستند ؟) من هم نمیدانم که این بالاها چه کسانی هستند که بنظر من پائین ترین پائین ها هستند .

اصفهانی – من بر اعصاب خود مسلط هستم کاملا هم مسلط هستم ولی نمیتوانم این حقایق را نگویم اگر این مسائل اینجا گفته نشود بعدا باید تمام مسوولین بیایند اینجا و جواب ملت را بدهند چقدر خائن الان در ارتش داریم در حالیکه افراد پاک و سالم هم هستند کار بجائی رسیده است که میروند افرادی را که اطلاعات داشتند و جزو ضد اطلاعات دستگاه سابق بوده اند اینها را بخاطر تخصصشان میآورند و استخدام میکنند این را به چه کسی بگوئیم ؟ کمیسیون این اسناد را بررسی نموده فیلم مصاحبه ای را که دانشجویان مزبور با آقای اهرن متهم به عضویت سیا که هم اکنون جزو گروگانها است برای اعضای کمیسیون نمایش داده شد به موجب این اسناد ارتباط آقای خسرو قشقائی با مقامات آمریکائی و سیا در ایران محرز میباشد قسمتی از این ارتباطات به سالها ۱۳۲۸ بر میگردد و قسمتی دیگر به بعد از پیروزی انقلاب و بازگشت آقای خسرو قشقائی به ایران مربوط میباشد آقای قشقائی در این دوره با آقای اهرن تماس و ارتباط داشته است که تا زمان اشغال سفارت و گروگان گیری ادامه داشته است کمیسیون تحقیق این اسناد را بررسی نموده و معتقد است که آقای قشقائی با آقای اهرن جاسوس آمریکا و عضو سیا در ارتباط بوده است اقای اهرن هدف از این ارتباطات را تهیه اطلاعات و گزارشات در موارد زیر بیان کرده است .

منشی – یک نکته ای را عده ای از نمایندگان سوال کرده اند و گفته اند که آقای اصفهانی سه بر صحبت کرده اند باید بگویم که ایشان سومین بار نیست که صحبت میکنند و دوبار است که یک بار در رابطه با پرونده ای بود که آن جزو نطق قبل از دستور نیست بنابراین ایشان فقط دوبار صحبت کرده اند و طبق آن برنامه قبلی یک نماینده میتواند در یک ماه دوبار صحبت بکند . رئیس- اجازه بدهید بعد از دستور صحبت کنید بنابراین آقای کیاوش آقای خلخالی آقای روحانی و آقای محلاتی چهار نفر آقایانی هستند که بعد از دستور صحبت خواهند کرد .

اصفهانی – بلی ، آقای کیاوش اهواز بودند و جریانات را بعد برایتان میگویند بگذارید این مسائلی که بزرگترین مسائل زمان شما است اینها مطرح بشود مساله وقت را تا این اندازه دقیقه به دقیقه حساب نکنید زیرا اگر روی دقایق حساب کنید باید بگویم که یک سالی است وقت مردم تلف شده است روی این حساب که گفته اند باد مجلس شورا تشکیل بشود و بتواند نظر بدهد و هنوز هم به آن مرحله نرسیده است که بتواند نظر بدهد این مسائل را یک کمی بیائید و بررسی کنید .

فواد کریمی – آقای کیاوش اهواز بوده اند و تمام جریانات را میدانند . خلخالی – آقای سحابی من آدم شلوغی هستم چرا به آقای نزیه که میرسد می گوئید وقت تمام شد ؟ چرا ژاندارمرى را مدرن نمیکنید؟ شجونی – ولی یکعده از خائنین که شماره ماشین هایشان را من یادداشت کرده ام و حتی چند نفر از آنها بهائی هستند و چندین نفر از آنها در رژیم در بهشت زهرا بودند و جنازه های مبارزین و مجاهدین ما را ر آنجا گم و گور می کردند از دست اندرکاران آن راه بندان بودند . رئیس- وقت باندازه ای که معین شده است داده میشود (همهمه نمایندگان) ببینید آقایان شما چقدر وضع مجلس را بهم می زنید .

رئیس- آقای شجونی وقت شما تمام شده است . انصاری – و امروز در اینجا من به شما عرض می کنم که این عوامل کدتا را ملت نمی بخشد و مردم می خواهند هر چه زودتر و سریعتر چون مساله کدتا است اینها را بصرف احتمال دستگیر کنند چون مرتبا زنگ می زنند و می فرمایند که وقت من تمام شده است مطلبی را که یادداشت کرده ام مختصرا بعرض می رسانم . بسم الله الرحمن الرحیم ، گاهی اوقات صحبت از انقلاب می کنیم شعار میدهیم ، حرف می زنیم توی روزنامه ها می نویسیم توی رادیوها می گوئیم و یکوقت است که عمل می کنیم بیائیم بعد از این کودتا و کودتای قبلی و بقول رئیس جمهور پنج کودتای دیگر .

که قشقائیها و خسرو قشقائی مخالف روسیه هستند و نسبت به انگلیسی ها سوءظن دارند و بدبین هستند و طرفدار آمرکا هستند . دکتر یزدی – اجازه بفرمائید من گزارش جریان کار را بدهم بعد در جواب ریاست مجلس نامه ۲۲ خرداد آقای خسرو قشقائی را عینا به کمیسیون تحقیق ارجاع کردند و کمیسیون تحقیق در این مورد یادداشتی خطاب به رئیس محترم مجلس داده شده که چنین وقتی را گذاشته ایم و خواسته ایم که در این تاریخ در کمیسیون حاضر بشوند . ۴- در جریان بررسی و رسیدگی به پرونده آقای خسرو قشقائی نامبرده طی نامه هائی به رئیس سنی مجلس و رئیس کمیسیون تحقیق آمادگی خود را برای حضور در کمیسیون و ادای توضیحات لازم بیان داشته اند و درخواست مهلت برای تهیه مدارک و اسناد لازم را نمودند به دنبال تماس و مذاکره آقای قشقائی با رئیس کمیسیون تحقیق ابتداء قرار شد در شنبه ۲۴ خرداد در کمیسیون حاضر شود بعد آقای قشقائی کتبا درخواست یک هفته مهلت را نموده اند مع الاسف تا روز دوشنبه دوم تیرماه آقای خسرو قشقائی در جلسه کمیسیون تحقیق حضور بهم نرسانیدند و لاجرم کمیسیون تحقیق رای نهائی خود را عینا به مجلس محترم گزارش مینماید .

من عینا این خلاصه پرونده را میخوانم . پرونده انتخاباتی آقای عبدالحسین جلالی از شهرستان نیشابور در ساعت ۱۰/۱۵ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای منوچهر متکی از شهرستان کرد کوی در ساعت ۹/۵ صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای مصطفی چمران از شهرستان تهران در/ ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید . ۱- بموجب اسناد و مدارک ، آقای خسرو قشقائی و برادرانش در طی سالهای بعد از شهریور ۱۳۲۰ و در دوران جنبش ملی شدن صنایع نفت برهبری دکتر مصدق از نهضت ملی ایران پشتیبانی نموده اند و تا آخرین مرحله به حکومت ملی دکتر مصدق وفادار ماندند و نه تنها پیشنهاد دولت امریکا را مبنی بر شرکت در کودتای ۲۸ مرداد ، رد کردند بلکه گزارش این پیشنهاد و مبالغی را که امریکا در اختیار رهبران ایل قشقائی برای شرکت در کودتا قرار میداد به دکتر مصدق دادند .

دکتر یزدی – آقای خلخالی اگر خاطرتان باشد قرار شد ریز اقلام را از توی اسنادی که هست بخوانم اگر اجازه میدهید خواهم خواند مکاتبات و ارتباطات مستقیم آقای قشقائی با مقامات رژیم شاه و ساواک تا سال ۵۴ ما اینجا نوشته ایم تا سالا ۵۴ ولی بعدا که اسناد تکمیل شد تا سالهای ۵۶ و ۵۷ هم ادامه داشته است ، اسنادش موجود است در صورت تمایل مجلس محترم متن این اسناد قرائت خواهد شد البته اگر آقایان اجازه بفرمایند بدلیل اهمیت قضیه بنده این اسناد را بترتیبی که شماره گذاری کرده ام خواهم خواند ، کمیسیون تحقیق این اسناد را دقیقا بررسی و صحت آنها را تایید و به موجب بند ۴ از ماده ۱۱انتخابات اعتبارنامه آقای خسرو قشقائی را به اتفاق آراء رد نموده است .

دیدگاهتان را بنویسید