از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

کندوان تبریز یک نمونه زنده از سازگاری انسان با محیط طبیعی فوق العاده غیرمعمول است. تبریز و فرهنگ مردم تبریز دارای یک تاریخچه طولانی است: اگرچه تاریخ اولیه تبریز در افسانه و رمز و راز پوشیده شده است ، اما اعتقاد بر این است که سرچشمه های این شهر به دوران باستان دوردست برمی گردد ، شاید حتی قبل از دوره ساسانیان (224-651 م). آژانس در همان تاریخ راستیآزمایی کرد که ۳۶٫۸ کیلوگرم از اورانیوم به شکل پسماند جامد و مایع باقی ماند.

دستها را به پشت زد، زیر باران از در خانه بیرون رفت همان حالتی که در موقع مرگ محسن حس کرده بود، دوباره در او پیدا شد. پیدا بود که راضی نیست با تفنگ ادارهٔ ژاندارمری دنبال یاغیان و گردنکشان برود و در اینگونه راههای پر خطر قدم بگذارد. زلفهای خیس او از زیر آن پیدا بود و بنظر میآمد که قد کشیده است. تا دو روز دنیای ظاهری بیرنگ و محو بنظر شریف جلوه میکرد مثل این بود که همهچیز را از پشت پردهٔ کدر دود میبیند. مکرم – (مخبر کمیسون دارایی) بیاناتی که جناب آقای نریمان فرمودندچون مفصل بود بنده نتوانستم یادداشت کنم که جزء جزء راتوضیح بدهم ودرحقیقت جواب داده باشم وازلایحه دفاع کرده باشم، ولی یک نکتهای راکه میخواستم عرض کنم این است که جناب آقای نریمان حودشان روزی وزیر دارایی بودهاند وحالا این بیاناتی که فرمودند هیچ توجه نکردند که منظورازاین لایحه این نبوده که املاک خالصه را تبانی بکنند وبه یک عده اشخاص غیر از رعایا بفروشند روح این قانون ومنظوردولت ونظر مجلس شورای ملی غیرازاین نیست که به رعایا وزارعین کمک بشود حالا اگر احیاناً در املاکی یا در یک ملکی که اشخاصی هم صاحب عرصه و اعیان باشند اینهابنظر من خیلی صریح دراین قانون پیش بینی شدهاست که اینها چطور فروخته شود (کشاورز صدر – توافق است وغلط است) هیچ همچنین نیست وغلط نیست (کشاورز صدر – یعنی نباید به آنها داده شود) اتفآقا این یک ارفاق خیلی زیادی شدهاست برای اینکه اشکالتراشی نکنند برای رعایا اگر یک کسی واقعاً آنجادوتا دکان ساخته، یا یک خانه تهیه کرده، یا یک باغی درست کرده برای این دیگر اشکال تراشی نکنند و برای این تشکیلاتی قائل نشویم یک مبلغی هزینه سفرو فوق العاده بشود که میخواهند بروند آنجا تقویم و ارزیابی بکنند یا نقشه برداری بکنند توافق بکنند یکنفر از آنها یک نفر از طرف دولت، یک نفر هم خبره مرضی الطرفین توافق بکنند و بفروشند حالا منظورم این بود که خود جناب آقای نریمان که خودشان وزیر دارایی بودند و مامورین وزارت دارایی را خوب میشناسند حالا نفرمایند که بهتر است این لایحه را پس بگیرند وبه یک کمیسیونی مراجعه بکنندولی هیچ توجه نفرمودند که در این کمیسیون یعنی در کمیسیون قوانین وزارت دارایی که در مجلس تشکیل میشود یا هر کمیسیون دیگری هم که بخواهد لایحهای تنظیم کند بوسیله وزارت دارایی با ید بیاید در این کمیسیون، در این کمیسیون اکثراً اشخاصی شرکت دارند که یک عمر سابقه خدمت در وزارت دارایی داشته اندودارند از قبیل خود بنده که این افتخار را دارم که بیشتر از سی سال در وزارت دارایی خدمت کردهام جناب آقای وارسته وزیر دارایی که اطلاعاتشان بسیار وسیع و بسیط است در امور مالی و هر نظری که بدهند واقعاً صائب است و مورد پسند، جناب آقای گنجهای نایب رییس محترم مجلس شورای ملی ایشان عمری را در وزارت دارایی طی کردهاند آقای امینی وهمینطور سایرآقایان یک عده زیادی اعضای وزارت دارایی هستند جناب آقای اردلان، همه اینها مردمانی هستند مطلع وبصیر خلاصه اگر بنا است با نظر بد بینی بخواهیم جزءجزء این لایحه را انتقادبکنیم وپیشنهادی هم ندهیم این لایخه بنظر بنده بجایی نخواهد رسید.

19. شورای امنیت تصمیم میگیرد که تدابیر مندرج در پاراگرافهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) باید همچنین در مورد نهادهای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که در ضمیمه III مشخص شدهاند و همچنین در مورد همه افراد و نهادهایی که از جانب و یا در راستای آنها فعالیت میکنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی قرار دارند، یا توسط شورای امنیت و “کمیته ” مشخص شده است که به این اشخاص یا نهادهای مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامهها کمک کردهاند یا در راستای نقض مفاد قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه به این اشخاص و نهادها یاری رساندهاند، اعمال گردد.

کشاورز صدر ـ بنده با پیشنهاد آقای دکتر کاسمی از این جهت مخالف نیستم که چرا صورت بدهند باید بدهند ولی ما در کمیسیون بودجه صحبت کردیم در باره این ۵۰ میلیون ریال یعنی کمیسیون بودجه موافقت کرد و با توضیحاتی که جناب آقای نخستوزیر آنجا دادند برای اینکه این کارگرانی که آمده بودند بوسیلهای متوقه مشغول کار شوند و در آنجا گفتگو شد که اگر بدولت یا دستگاه وزارت دارایی بخواهیم واگذار کنیم شاید از دستگاه برنامه مجهزتر نباشند بنده برای این آمدم اینجا این نکته را عرض میکنم که راجع به برنامه ۷ ساله بنده مدافع شورای عالی برنامه و سازمان برنامه نیستم ولی یک نکته میخواهم عرض کنم و همکاران عزیزم را متوجه نمایم که برنامه ۷ ساله مدتی است مشغول کار است این نکته را توجه بکنید از روزی که برنامه ۷ ساله ولو به اسم راجع باستخراج نفت شروع کرد که ایران باید یک مطالعهای بکند وخودش نفت را استخراج بکند نمیدانم از چه کانونی شروع شد به مخالفت بنده برای همین مخالفت کردم که این مطلب را عرض کنم ولا اینصورت را باید بیاورند و از جناب آقای نخستوزیر هم خواهش داریم که این ۱۵۰ میلیون تومان که میفرمایید خرج شده بیایید در اینجا بگویید ولی قصه، قصه مخالفت با برنامه نیست از جای دیگر شروع شده.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل کادیلاک جهت نخستوزیری – مصوب ۷ امرداد ۱۳۳۵ کمیسونهای مشترک و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. مراکز تفریحی، مراکز فرهنگی، مراکز خرید و مراکز ورزشی متنوعی در گوشه و کنار شهر منتظرتان هستند . و گاهگاهی که من سرم را رو به جلو میگرداندم، در آینهٔ جلوی او میدیدم که متوجه ما است. و جزئیات یادبودهای دنیای گمشدهای که مانند خواب با پدر مجید گذرانیده بود جلو چشمش مجسم شده بود.

شریف در رختخواب غلت میزد، با فکر محسن بخواب رفت و هنوز تاریک و روشن بود که با فکر مجید از خواب پرید. و تن او بدون دفاع مانند گوشماهیهای مرده و خرده ریزهای دیگر زیر امواج دریا که زمزمه میکردند، بیتکلیف بدست هوا و هوس موجها سپرده شده بود، میلغزید و دور میشد؛ فقط یکدسته کلاغ سیاه کنار دریا، زیر باران در سکوت پاسبانی میکردند! بعادت هر روز، شریف زیر درخت بید کنار استخر، پهلوی بساط ناشتائی نشسته بود و سیگار میکشید، که مجید آمد پای چاشت نشست.

یکمرتبه سرتاسر زندگیش درین شهر، میز اداره، بساط فور، درخت بید، کبک دستآموز و تفریحاتش همه محدود و پست و مسخرهآمیز جلوه کرد. بنظرش مجید یک وجود روحانی و قابل ستایش جلوه کرد. یک تکه از روشنائی پنجره روی صورت او افتاده بود. نگاه او وحشتزده و تهی بود، این استخر که آنقدر دقایق آرامش و کیف خود را در کنارش گذرانیده بود! خود من دوشب دم دروازهٔ آمل کشیک دادهم.

آنوقت من هنوز حصبه نگرفته بودم که موهای سرم بریزد! پاپام بودم ، اصلا لب نزده بودم.خود پاپام هنوز هم لب نمی زند.به هيچ مشروبی .نه. اتفاقاً ساعت در جیب او مانده بود و هنوز هم آنرا مانند چیز مقدسی با خودش داشت. ۲۲. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، آژانس اقدامات مراقبتی و نظارتی بیشتری را به کار گرفت تا بتواند تأیید کند که به جز ۵۴ آبشار IR-1 فوقالذکر، آبشار دیگری در کارخانه غنیسازی سوخت با مواد هستهای خوراکدهی نمیشود.

معلمها هم اگر کاری داشته باشند خسته تر از آنند که ازین همه پله بیایند بالا. و بعد هم البته یک سیستم تعیین قیمت بصورت متغیر تدوین کردیم که اگر قیمت نفت تغییر بکند با یک نسبتی قیمت گاز هم تغییر بکند. برخی از رستوران ها کباب ، برنج ، آبگوشت را ارائه می دهند ، اما اگر داخل یک کبابی معمولی تر قدم بگذارید ، شانس این که جدا از برنج و کباب سنتی انتخاب دیگری وجود داشته باشد نیست. در عین حال شادی عمیقی باو دست داد که بکلی نیست و نابود خواهد شد. نریمان – ماده ۶ بطور مبهم وباصطلاح کشدار تهیه شدهاست – تنها مسئلهای که دراین ماده تکلیفش معلوم گردیده عرصه خانههای رعیتی است که مجاناً واگذارمیشود والا بقیه مبهم است – تازه درقسمت عرصه خانههای رعیتی هم معلوم نیست این عرصه بچه کسانی واگذارمیشود وباید استنباط کرد که واگذاری این عرصه بصاحبان اعیانی است ولو دیگران درآن خانهها سکونت داشته باشند بایددرقانون مطالب هرچه ممکن است روشن وصریح نوشته شودکه دراجرا اشکالاتی پیش نیاید.

در ارتش ایران افسران تحصیلکرده فراوان هست، ولى مثل اکثر قسمتها این افسرها در پست و محل خودشان و در جاى خودشان نیستند و شاید یکى از مشکلات کار در حقیقت این باشد که از هر افسرى استفاده که میتواند بدهد نمىشود. کی میدانست، شاید خود او بود. شاید خودش هم ملتفت شد. بعد نگاه گیجی بصورت شریف کرد، انگاری تا این موقع ملتفت طاسی سر شریف نشده بود. » جلو چشمش سیاهی میرفت، باران تندتر شده بود، اما او ملتفت نبود.

دیدگاهتان را بنویسید